8. Mūšio laimikis

Ši sūra buvo apreikšta Medinos laikotarpiu, Badro mūšio, įvykusio antraisiais metais po Hidžros (624 m. po Kr.), kontekste. Šis mūšis pažymėjo pirmąją musulmonų pergalę prieš juos persekiojusius Mekos stabmeldžius. Dauguma šios sūros temų apima mūšio detales, apibrėžia tinkamą elgesį mūšio lauke, nurodo teisingą laimikio dalybą ir elgesį su belaisviais. Badro mūšyje musulmonų buvo apie tris šimtus ir jie buvo lengvai apsiginklavę, o stabmeldžių buvo apie tūkstantį ir dalis jų buvo raiti ir turintys geriausius to meto ginklus bei šarvus. Ši sūra primena, jog tai Dievas atnešė šią bei visas kitas pergales.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Jie klausia tavęs, ˹Pranaše Muhamedai˺, apie mūšio laimikį. Sakyk: „Laimikio padalinimą nusprendžia Alachas ir Jo Pasiuntinys. Bijokite Alacho, sutvarkykite tarpusavio nesutarimus ir pakluskite Jo Pasiuntiniui, jeigu esate tikintieji.“

2 Tikintieji yra tie, kurių širdys dreba prisiminusios Alachą, kurių tikėjimas sustiprėja, kai Jo apreiškimai yra skaitomi jiems, kurie pasitiki savo Viešpačiu,

3 kurie atlieka maldą ir duoda labdarai iš to, ką jiems suteikėme.

4 Jie yra tikri tikintieji. Jie turės aukštas pozicijas, atleidimą ir dosnų aprūpinimą iš savo Viešpaties!

5 Panašiai buvo, kai tavo Viešpats išsiuntė tave, ˹Pranaše Muhamedai˺, iš namų teisingam tikslui, kai dalis tikinčiųjų buvo tuo nepatenkinti.

6 Jie ginčijosi su tavimi apie tiesą po to, kai ji tapo aiški, lyg būtų vedami į mirtį atvertomis akimis.

7 ˹Atminkite˺, kai Alachas prižadėjo, jog viena iš dviejų priešų grupių bus jūsų, ir jūs norėjote tos, kuri buvo beginklė.[1] Bet Alacho valia buvo nustatyti tiesą Savo Žodžiais ir sunaikinti netikinčiuosius,[2]

[1] Po dešimtmetį trukusio persekiojimo Mekoje, musulmonų bendruomenė emigravo į Mediną, palikdami savo turtą Mekos stabmeldžiams. Norėdami atstatyti patirtą žalą, jie nusprendė užgrobti mekiečių karavaną. Kai karavano vedlys sužinojo apie rengiamą užpuolimą, jis išsiuntė pagalbos prašymą į Meką ir pakeitęs kursą išvengė užpuolimo. Dalis musulmonų tikėjosi be mūšio susigrąžinti savo turtą, bet vietoje to, sutiko tris kartus didesnę ir geriau ginkluotą Mekos stabmeldžių kariuomenę.

[2] Praėjusios sūros 59–137 eilutėse buvo kalbama apie prieš tai siųstus pranašus, kurie buvo atmesti savo tautų ir dėl to nubausti Dievo. Tos istorijos buvo perspėjimas Mekos stabmeldžiams, kad po dešimtmečio persekiojimo jie irgi bus nubausti. Tuo tarpu, ši sūra prasideda įvykiais Badro mūšyje – jiems prižadėtąja bausme.

8 kad Tiesa būtų įrodyta, o melas sunaikintas, net jei nusikaltėliai to nekęs.

9 ˹Atminkite˺, kai meldėte savo Viešpaties pagalbos ir Jis atsakė: „Aš sustiprinsiu jus tūkstančiu angelų, sekančių vieni paskui kitus.“

10 Alachas padarė tai pergalės ženklu ir nuraminimu jūsų širdims. Pergalė ateina tik iš Alacho. Iš tiesų, Alachas yra Visa Galintis, Išmintingas!

11 ˹Atminkite˺, kai Jis apgaubė jus mieguistumu, suteikdamas jums ramybę. Jis atsiuntė iš dangaus lietų jūsų apšvarinimui, išlaisvinimui nuo Šėtono šnabždesių, širdžių sustiprinimui ir žingsnių sutvirtinimui.

12 ˹Atmink, Pranaše Muhamedai˺, kai tavo Viešpats apreiškė angelams: „Aš esu su jumis. Tad padarykite tikinčiuosius stovinčius tvirtai. Aš sukelsiu baimę netikinčiųjų širdyse. Tad kirskite jiems į kaklus ir nukirskite jų galūnes.“

13 Tai – už jų priešinimąsi Alachui ir Jo Pasiuntiniui. Jeigu kas priešinasi Alachui ir Jo pasiuntiniui – Alachas nubaudžia juos baisia bausme.

14 „Tai skirta jums ˹šiame gyvenime˺, tad ragaukite tai!“ Iš tiesų, netikintiesiems skirta Ugnies bausmė.

15 Tikintieji! Kai sutinkate netikinčiuosius mūšyje, niekada neatsukite jiems nugarų.

16 Jeigu kuris jūsų tai padarys tokią dieną – nebent to reikės dėl kovos manevro ar prisijungimui prie kovotojų grupės – jis įgis Alacho neapykantą ir Pragaras bus jo namai – koks baisus kelionės tikslas!

17 Tai ne jūs, ˹tikintieji˺, kurie nužudė juos, bet Alachas. Ir ne tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, metei į juos ˹saują smėlio˺,[1] bet Alachas, suteikdamas tikintiesiems didelę malonę. Iš tiesų, Alachas yra Visa Girdintis, Visa Žinantis!

[1] Prieš mūšį Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, metė saują smėlio į netikinčiųjų pusę melsdamas jų pralaimėjimo.

18 Taip Alachas sugadina piktus netikinčiųjų planus.

19 Jeigu jūs, ˹mekiečiai˺, troškote teismo – dabar jis atėjo pas jus. Jeigu nustosite, tai bus jūsų pačių naudai. Bet jeigu tęsite, Mes irgi tęsime. Jūsų pajėgos, nesvarbu kokios didelės, nesuteiks jums pranašumo. Iš tiesų, Alachas yra su tikinčiaisiais.

20 Tikintieji! Pakluskite Alachui ir Jo Pasiuntiniui, ir nenusigręžkite nuo jo girdėdami ˹jo įsakymus˺.

21 Nebūkite kaip sakantys: „Mes girdime“, bet išties nesiklausantys.

22 Iš tiesų, blogiausi iš visų padarų Alacho akivaizdoje yra kurti ir nebylūs ˹tiesai˺, kurie neprotauja.

23 Jeigu Alachas būtų matęs juose nors kiek gėrio, būtų leidęs jiems girdėti. Bet jeigu ir būtų išgirdę, jie vis vien nusigręžtų tai atmesdami.

24 Tikintieji! Atsakykite Alachui ir Jo Pasiuntiniui, kai jis kviečia jus prie to, kas suteikia jums gyvybę. Žinokite, jog Alachas yra tarp žmogaus ir jo širdies, ir kad būsite pas Jį surinkti.

25 Saugokitės išbandymo, kuris paveiks ne tik piktadarius tarp jūsų. Žinokite, jog Alachas yra griežtas bausmėje.

26 Atminkite, kai jūsų buvo tik keletas engiamų žemėje, bijančių, kad žmonės jus pagrobs, bet Jis suteikė jums saugią vietą, sustiprino jus Savo pagalba, ir suteikė jums gėrybių, kad būtumėte dėkingi.

27 Tikintieji! Neišduokite Alacho ir Jo Pasiuntinio, nei jums patikėtų dalykų, tai suvokdami.

28 Žinokite, kad jūsų turtas ir atžalos yra tik testas, ir kad pas Alachą yra atlygis didis.

29 Tikintieji! Jeigu bijosite Alacho, Jis suteiks jums atskyrimą ˹tarp tiesos ir melo˺, apvalys jus nuo nuodėmių ir atleis jums. Alachas yra neišsenkančio dosnumo Viešpats.

30 ˹Atmink, Pranaše Muhamedai˺, kai netikintieji planavo tave įkalinti, nužudyti ar ištremti. Jie planavo, bet taip pat planavo ir Alachas. Tačiau Alachas yra geriausias planuotojas.

31 Kai Mūsų apreiškimai yra jiems skaitomi, jie sako: „Mes girdėjome tai. Jeigu norėtume, galėtume sukurti kažką panašaus. Šis ˹Koranas˺ tėra pasakos senovės!“

32 ˹Atminkite˺, kai jie meldė: „Alachai! Jeigu tai yra tiesa iš Tavęs, atsiųsk mums akmenų lietų iš dangaus ar užklupk mus skausminga bausme.“

33 Bet Alachas jų nebaustų, kol tu, ˹Pranaše˺, esi tarp jų. Nei Jis baustų juos, jeigu jie melstų atleidimo.

34 Bet kodėl Alachas turėtų jų nebausti, kai jie kliudo piligrimams nuo Šventosios Mečetės, nors nėra jos tikrieji saugotojai? Dievobaimingieji yra tikrieji jos saugotojai, bet dauguma netikinčiųjų to nesuvokia.

35 Jų malda Šventajame Name buvo tik švilpavimas ir plojimai. Tad ragaukite bausmę už tikėjimo atmetimą.

36 Iš tiesų, netikintieji leidžia savo turtą kitų paklaidinimui nuo Alacho kelio. Jie leis jį, kol pradės dėl to apgailestauti ir bus nugalėti. Atmetę tikėjimą bus suvaryti Pragaran,

37 kad Alachas atskirtų blogį nuo gėrio. Jis surinks nedorėlius visus kartu ir sumes juos Pragaran. Jie yra pralaimėjusieji.

38 Sakyk netikintiesiems, jeigu jie nustos – jiems bus atleista, bet jeigu tęs – jie turi pavyzdį prieš tai sunaikintų tautų.

39 Kovokite su jais, kol nebeliks nesantaikos ir visas garbinimas bus skirtas Alachui. Bet jeigu jie nustoja – iš tiesų, Alachas yra Visa Matantis tai, ką jie daro.

40 O jeigu jie nusigręš ˹nuo tiesos˺, tada žinokite, kad Alachas yra jūsų Saugotojas. Koks geras Saugotojas, koks geras Padėjėjas!

41 Žinokite, jog laimikio, kurį įgijote, vienas penktadalis yra skirtas Alachui, Pasiuntiniui, jo giminaičiams, našlaičiams, vargšams ir keliautojams, jeigu tikite į Alachą ir tuo, kas buvo apreikšta Mūsų tarnui atskyrimo dieną – dieną, kai susitiko dvi kariuomenės ˹Badro mūšyje˺. Alachas yra Galintis viską.

42 ˹Atminkite˺, kai buvote artimesnėje slėnio pusėję, o jie tolimesnėje, ir karavanas buvo žemiau jūsų. Jeigu būtumėte pasirinkę laiką mūšiui, jūs praleistumėte jį.[1] Bet ˹mūšis įvyko˺, kad Alachas galėtų įvykdyti priimtą sprendimą – kad sunaikintieji būtų sunaikinti ir kad gyvensiantieji gyventų, kai tiesa tapo aiški abiem. Iš tiesų, Alachas yra Visa Girdintis, Visa Žinantis!

[1] Badro mūšis nebuvo planuotas. Musulmonų kariuomenė sekė karavanu, kurio turtą norėjo atsiimti, o Mekos stabmeldžių kariuomenės tikslas buvo apsaugoti karavaną. Jeigu abi kariaunos būtų planavusios mūšį, dėl geografinių vietovės aplinkybių jos būtų prasilenkusios.

43 ˹Atmink, Pranaše Muhamedai˺, kai Alachas parodė juos tavo sapne esant tik keletą. Jeigu Jis būtų parodęs juos esant dideliu skaičiumi, jūs, ˹tikintieji˺, būtumėt praradę narsą ir susiginčiję dėl reikalo ˹kovoti ar ne˺. Bet Alachas apsaugojo jus. Iš tiesų, Jis yra Visa Žinantis jūsų slapčiausias mintis.

44 Kai kariuomenės susitiko, Jis padarė juos atrodančius tik keletu jūsų akyse ir jus atrodančius tik keletu jų akyse, kad Alachas įvykdytų tai, ką nulėmė. Pas Alachą viskas sugrįš.

45 Tikintieji! Stovėkite tvirtai susidūrę su priešu ir atminkite Alachą dažnai, kad taptumėte sėkmingi.

46 Pakluskite Alachui ir Jo Pasiuntiniui ir nesiginčykite, kitaip prarasite narsą ir būsite silpni. Būkite ištvermingi. Iš tiesų, Alachas yra su ištvermingais.

47 Nebūkite kaip tie ˹stabmeldžiai˺, kurie paliko savo namus pasipūtėliškai, norėdami pasirodyti žmonėms ir nukreipti juos nuo Alacho kelio. Alachas apsupa ˹Savo Galia˺ tai, ką jie daro.

48 ˹Atminkite˺, kai Šėtonas padarė patraukliais jų ˹piktus˺ darbus ir tarė: „Niekas negali šiandien jūsų nugalėti. Aš esu jūsų pusėje.“ Bet abejoms pusėms susitikus jis tuoj pat atsitraukė, tardamas: „Aš neturiu jokių reikalų su jumis. Aš matau tai, ko jūs nematote. Aš bijau Alacho. Alachas yra griežtas bausmėje.“

49 ˹Atminkite˺, kai veidmainiai ir turintys ligą savo širdyse tarė: „Tikėjimas juos paklaidino.“ Bet kas pasitiki Alachu, tai Alachas yra Visa Galintis, Išmintingas!

50 Jeigu tik galėtumėte matyti angelus, imančius netikinčiųjų sielas, daužančius jų veidus ir nugaras, sakančius: „Ragaukite deginančią bausmę!

51 Tai yra atlygis už jūsų darbus. Alachas nėra neteisingas Savo kūriniams.“

52 Jų likimas yra kaip Faraono tautos ir buvusių anksčiau jų. Jie visi atmetė Alacho ženklus, tad už jų nuodėmes pagriebė juos Alachas. Iš tiesų, Alachas yra Galingas, griežtas bausmėje.

53 Taip yra, nes Alachas niekada nenutrauks Savo malonės žmonėms, kol jie nenutrauks savo tikėjimo. Iš tiesų, Alachas yra Visa Girdintis, Visa Žinantis.

54 Taip buvo su Faraono tauta ir buvusiais prieš ją. Jie atmetė ženklus savo Viešpaties, tad Mes sunaikinome juos už jų nuodėmes ir paskandinome Faraono tautą. Visi jie buvo piktadariai.

55 Iš tiesų, blogiausios būtybės Alacho akyse yra netikintieji, nepriimantys tikėjimo,

56 su kuriais tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, sudarei sutartis, bet jie sulaužė jas kiekvieną kartą, nebijodami to pasekmių.[1]

[1] Ši eilutė kalba apie judėjų gentį, gyvenusią Medinoje, kuri nesilaikydavo sutarčių, sudarytų su musulmonais, ir galiausiai išdavė juos kritinio „Apkasų“ mūšio metu, kai Mediną apgulė dešimties tūkstančių stabmeldžių kariuomenė. Už tai jos vyrams buvo įvykdyta egzekucija, o moterys ir vaikai paimti į nelaisvę.

57 Jeigu tu įveiksi juos mūšyje, padaryk iš to bauginantį pavyzdį jų pasekėjams, kad jie būtų atgrasyti.

58 Jeigu sužinai apie išdavystę grupės žmonių, atsakyk jiems atvirai nutraukdamas sutartį. Iš tiesų, Alachas nemėgsta išdavikų.

59 Neleisk atmetusiems tikėjimą galvoti, jog negali jų pasiekti. Iš tiesų, jie negalės pasprukti.

60 Pasiruoškite prieš juos savo karine galia ir raiteliais, kuriais atgrasysite Alacho ir savo priešus, bei kitus iš jų, kurių nežinote, bet žino Alachas. Tai, ką leidžiate vardan Alacho, bus pilnai sumokėta jums atgal ir nebūsite nuskriausti.

61 Jeigu jie siekia taikos, tada siek jos ir tu. Pasitikėk Alachu. Iš tiesų, Jis yra Visa Girdintis, Visa Žinantis!

62 Bet jeigu jie siekia tave apgauti, tada užteks tau Alacho. Jis padėjo tau Savo pagalba ir tikinčiaisiais.

63 Jis surinko jų širdis kartu. Jei būtum išleidęs viso pasaulio turtą, to nebūtų užtekę tam, bet Alachas juos surinko. Iš tiesų, Jis yra Visa Galintis, Išmintingas.

64 Pranaše! Alacho užtenka tau ir tikintiesiems, sekantiems tave.

65 Pranaše! Kviesk tikinčiuosius kovai. Jeigu tarp jūsų bus dvidešimt ištvermingų, jie nugalės du šimtus, o jeigu bus šimtas, jie nugalės tūkstantį atmetusiųjų tikėjimą, nes jie yra žmonės, kurie nesupranta.[1]

[1] Šiais žodžiais Dievas uždraudė tikintiesiems trauktis iš mūšio net tuomet, kai priešų buvo dešimt kartų daugiau. Bet tai buvo per sunku, tad sekančioje eilutėje Dievas palengvino šį nurodymą.

66 Dabar Alachas palengvino jūsų sunkumą, žinodamas, jog jumyse yra silpnumas. Tad jeigu tarp jūsų bus šimtas ištvermingų, jie įveiks du šimtus, o jeigu bus tūkstantis, jie įveiks du tūkstančius, Alachui leidus. Alachas yra su ištvermingais.

67 Nėra derama pranašui imti karo belaisvius, kol jis nepraliejo ˹savo priešų˺ kraujo žemėję.[1] Jūs trokštate šios žemės gerybių, ˹imdami išpirką˺, kai Alachas trokšta jums Ateinančio gyvenimo. Alachas yra Visa Galintis, Išmintingas!

[1] Badro mūšio metu septyniasdešimt stabmeldžių buvo paimti karo belaisviais. Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, pasiteiravo savo bendražygių, ir gavo patarimą įvykdyti kalinių egzekuciją. Bet užuot sekęs patarimu, jis vėl uždavė tą patį klausimą, kol kitas bendražygis pasiūlė išpirkos prašymą. Tad šių stabmeldžių buvo pasigailėta, bet Dievas apreiškė, kad tai nebuvo teisingas sprendimas iš Pranašo pusės. Tuo metu musulmonų skaičius buvo labai mažas, todėl pasigailėdami didelio skaičiaus kalinių jie rizikavo savo pačių gyvybėmis.

68 Jeigu ne ankstesnis sprendimas iš Alacho,[1] jūs būtumėte užklupti didelės bausmės už ˹išpirką˺, kurią pasiėmėte.

[1] T.y. sprendimas, jog vėliau išpirka už karo belaisvius bus leidžiama.

69 Tad vartokite tai, ką pasiėmėte, nes tai yra leidžiama ir gera, ir bijokite Alacho. Iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

70 Pranaše! Sakyk tavo rankose esantiems kaliniams: „Jeigu Alachas atras jūsų širdyse gėrį, suteiks jums geriau nei tai, kas buvo iš jūsų atimta, ir atleis jums. Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!“

71 Bet jeigu jie trokšta tave išduoti, tai jie jau buvo išdavę Alachą prieš tai, ir Jis suteikė jums galią prieš juos. Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas!

72 Iš tiesų, priėmę tikėjimą, emigravę ˹į Mediną˺ ir kovoję savo turtu ir gyvybėmis vardan Alacho, bei suteikę jiems pastogę ir pagalbą – jie yra vieni kitų padėjėjai. Bet už priėmusius tikėjimą ir neemigravusius – jūs nesate atsakingi už jų apsaugą, kol jie neemigruos. Bet jeigu jie siekia jūsų pagalbos ˹prieš persekiojimą˺ religijoje, tada privalote jiems padėti, išskyrus prieš žmones, su kuriais esate sudarę sutartis. Alachas yra Visa Matantis tai, ką jūs darote.

73 Netikintieji yra padėjėjai vieni kitų. Jeigu jūs nesielgsite taip pat, ˹padėdami vieni kitiems˺, didelė priespauda ir nedorybės vyraus žemėje.

74 Priėmę tikėjimą, emigravę ir kovoję vardan Alacho, bei suteikusieji jiems pastogę ir pagalbą, yra tikri tikintieji. Jiems skirtas atleidimas ir aprūpinimas dosnus.

75 O vėliau priėmę tikėjimą, emigravę ir kovoję greta jūsų – jie taip pat yra su jumis, bet turintys kraujo ryšius yra pirmesni ˹paveldėti˺, Alacho sprendimu.[1] Iš tiesų, Alachas yra Žinantis Viską.

[1] Pirmaisiais metais po emigracijos į Mediną buvo sudarytas brolybės ryšys tarp vietinių ir naujai atvykusių musulmonų. Šis ryšys reiškė, jog vienam iš jų mirus, kitas paveldės turtą lyg iš tikro brolio. Bet vėliau, apreiškus šią eilutę, toks ryšys buvo nutrauktas.