59. Surinkimas

Ši, Medinos laikotarpiu apreikšta sūra, yra pavadinta pagal jos antrąją eilutę, kalbančią apie judėjų genties, Banu Nadyr, išvarymą iš Medinos. Ji buvo ištremta dėl sąmokslavimo su Mekos stabmeldžiais po Uchudo mūšio. Banu Nadyr taip pat mėgino nužudyti Pranašą Muhamedą, tebūnie jam taika, kai jis apsilankė jų genties teritorijoje. Šioje sūroje veidmainiai yra peikiami dėl jų slaptos sąjungos su šia gentimi. Sūroje Dievas nurodo, kad karo laimikis turi būti padalintas griežtai pagal Dievo nurodymus. Pabaigoje pabrėžiama paklusimo Dievui svarba, kurios tema pratęsiama sekančioje sūroje.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

6 Jums nereikėjo ginti nei žirgų, nei kupranugarių dėl to, ką Alachas suteikė Savo Pasiuntiniui laimikiu iš jų.[1] Juk Alachas suteikia kokią nori galią Savo Pasiuntiniui. Alachas yra Galintis viską!

1 Visa, kas yra danguose ir žemėje, šlovina Alachą. Jis yra Visa Galintis, Išmintingas!

2 Jis išvarė tikėjimą atmetusius Rašto žmones iš jų namų per pirmąjį surinkimą. Jūs negalvojote, kad jie išvyks, o jie galvojo, kad jų tvirtovė apsaugos juos nuo Alacho. Tad Alachas užklupo juos iš ten, kur jie nesitikėjo. Jis pripildė jų širdis išgąsčiu, tad jie sugriovė savo namus jų pačių rankomis ir rankomis tikinčiųjų.[1] Pasimokykite iš to, suvokimą turintys žmonės!

[1] Banu Nadyr judėjų genčiai buvo leista su savimi išsigabenti tiek turto, kiek gali pakelti jų kupranugariai. Tad jie pasiėmė savo namų medines atramas, dėl ko jų namai sugriuvo.

3 Jei Alachas nebūtų nulėmęs jų išvarymo, Jis nubaustų juos šiame gyvenime, o Ateinančiajame jie kentės Ugnies bausmę.

4 Taip yra, nes jie priešinosi Alachui ir Jo Pasiuntiniui. Kas priešinasi Alachui – iš tiesų, Alachas yra griežtas bausmėje!

5 Kuriuos palmių medžius jūs nukirtote ir kuriuos palikote – tai buvo Alacho valia, kad Jis pažemintų maištautojus.[1]

[1] Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, buvo uždraudęs medžių kirtimą karo metu. Tačiau Banu Nadyr apgulties metu, ruošdamiesi įsiveržimui į tvirtovę, kai kurie kariai pradėjo kirsti aplinkines palmes. Dėl šio veiksmo įvyko ginčas, į kurį atsakant buvo apreikšta ši eilutė.

[1] T.y. ši pergalė buvo pasiekta be mūšio.

7 Kokį laimikį Alachas suteikė Savo Pasiuntiniui iš gyvenviečių žmonių – jis priklauso Alachui ir Pasiuntiniui, jo artimiesiems, našlaičiams, vargšams ir ˹nepasiturintiems˺ keliautojams, kad turtas neliktų tik turtingųjų apyvartoje. Ką jums davė Pasiuntinys – imkite tai, o ką jis uždraudė – palikite tai. Bijokite Alacho. Iš tiesų, Alachas yra griežtas bausmėje.

8 ˹Dalis laimikio bus skirta˺ vargingiems emigrantams, atskirtiems nuo savo namų ir turto, siekiantiems Alacho dovanų ir patenkinimo, bei stovinčių už Alachą ir Jo Pasiuntinį. Jie yra tikri tikintieji.

9 Įsikūrusiems mieste ir priėmusiems tikėjimą anksčiau jų – jie myli pas juos atvykstančius ir netrokšta savo širdyse to, kas buvo suteikta emigravusiems. Jie suteikia jiems pirmenybę prieš save, net jei patys yra vargingi. Kieno siela yra apsaugota nuo šykštumo – tie bus sėkmingi.

10 Atėję po jų sako: „Mūsų Viešpatie! Atleisk mums ir mūsų bendražygiams, priėmusiems tikėjimą anksčiau mūsų. Neleisk mūsų širdims jausti pagiežos tikintiesiems. Mūsų Viešpatie! Iš tiesų, Tu esi Visuomet Maloningas, Suteikiantis Malonę!“

11 Ar matei tuos veidmainius, ˹Pranaše Muhamedai˺, kurie teigia savo bendrininkams, atmetusiems tikėjimą iš Rašto žmonių: „Jeigu būsite išvaryti, mes išvyksime kartu su jumis ir nepaklusime niekam prieš jus. Jeigu prieš jus bus surengtas mūšis, mes jums padėsime.“ Alachas liudija – jie yra melagiai.

12 Jeigu jie bus išvaryti, veidmainiai neišvyks su jais. Jeigu prieš juos bus surengtas mūšis, veidmainiai nepadės jiems. Jeigu veidmainiai ir atliktų tai, jie atsuktų nugaras ir nebūtų sėkmingi.

13 Iš tiesų, jų širdyse baimė jums yra didesnė nei Alachui. Taip yra, nes jie yra žmonės nesuprantantys.

14 Net susivieniję jie nekovos prieš jus, išskyrus tvirtovėse arba už sienų. Pagieža tarp jų yra stipri. Tu manai, kad jie yra vieningi, bet jų širdys yra susiskirsčiusios. Taip yra, nes jie yra žmonės nemąstantys.

15 Kaip ir buvę neseniai prieš juos,[1] jie paragavo savo elgesio rezultatų. Skausminga bausmė laukia jų.

[1] T.y. pomirtiniam gyvenimui.

[1] „Buvę neseniai prieš juos“ šioje eilutėje reiškia po Badro mūšio iš Medinos, taip pat dėl kolaboravimo su priešais ir sutarties su musulmonais sulaužymo, išvarytą Banu Kainukos judėjų gentį.

16 ˹Veidmainiai˺ yra kaip Šėtonas, sakantis žmogui: „Atmesk tikėjimą!“ Bet kai žmogus tai padaro, jis taria: „Iš tiesų, aš neturiu nieko bendra su tavimi. Iš tiesų, aš bijau Alacho, Viešpaties pasaulių.“

17 Tad jie abu užsibaigs Ugnyje, joje būdami amžinai. Toks yra atlygis piktadariams!

18 Tikintieji! Bijokite Alacho. Tegul kiekviena siela pasižiūri, ką ji pasiruošė rytojui.[1] Bijokite Alacho. Iš tiesų, Alachas yra Visa Suprantantis, ką jūs darote.

19 Nebūkite kaip užmiršusieji Alachą, kuriuos Jis privertė užmiršti save. Jie yra maištautojai.

20 Ugnies gyventojai nėra lygūs Rojaus gyventojams. Rojaus gyventojai bus sėkmingi.

21 Jeigu nusiųstume šį Koraną ant kalno, tu matytum jį nusižeminusį ir griūvantį iš baimės Alachui. Mes duodame šiuos palyginimus žmonėms – galbūt jie susimąstys.

22 Jis yra Alachas – niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Jį, Žinantį matomą ir nematomą. Jis yra Maloningas, Suteikiantis Malonę!

23 Jis yra Alachas – niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Jį, Karalių, Patį Švenčiausią, Taikos Šaltinį, Apsaugos Davėją, Apsaugotoją, Visa Galintį, Priverčiantį, Didingiausią. Išaukštintas Alachas virš to, ką Jam priskiria!

24 Jis yra Alachas – Kūrėjas, Sutvėrėjas, Suteikiantis formą. Jam priklauso geriausi vardai. Visa, kas danguose ir žemėje, šlovina Jį. Jis yra Visa Galintis, Išmintingas!