60. Tikėjimo patikrinimas

Ši Medinos laikotarpio sūra buvo apreikšta prieš Mekos išlaisvinimą, stabmeldžiams sulaužius taikos sutartį, sudarytą su musulmonais. Vienas Pranašo bendražygių, vardu Chãtib, nusprendė išsiųsti laišką Mekos stabmeldžiams, tikėdamasis, kad jie apsaugos jo šeimą, gyvenusią Mekoje, jeigu musulmonai pralaimėtų mūšį. Pranašui buvo apreikšta apie šį planą ir laišką gabenęs žmogus buvo sulaikytas, o Chãtibui buvo atleista. Sūra yra pavadinta pagal jos dešimtąją eilutę, kurioje musulmonams nurodoma kaip elgtis su moterimis emigravusiomis į Mediną.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Tikintieji! Neimkite Mano ir jūsų priešų sau globėjais, rodydami jiems draugiškumą, kai jie atmetė jums duotą tiesą ir išvarė jus ir Pasiuntinį, dėl jūsų tikėjimo į Alachą – Viešpatį jūsų. Jeigu emigravote stengdamiesi dėl Manęs ir siekdami Mano patenkinimo, ˹tada neimkite jų globėjais,˺ išduodami ˹tikinčiųjų˺ paslaptis stabmeldžiams iš draugiškumo jiems, kai Aš geriau žinau, ką jūs slepiate ir ką atskleidžiate. Kas iš jūsų tai daro – jis nuklydo nuo tiesaus tako.

2 Jeigu įgytų pranašumą prieš jus, jie taptų jūsų priešais, kenktų jums savo rankomis ir liežuviais, ir trokštų, kad atmestumėte tikėjimo.

3 Nei jūsų artimieji, nei vaikai nepadės jums Teismo Dieną. Jis teis tarp jūsų. Alachas yra Visa Matantis, ką jūs darote.

4 Jūs turite puikų pavyzdį Abraomo ir buvusių su juo, kai jie tarė savo tautai: „Mes atsimetame nuo jūsų ir nuo to, ką garbinate vietoj Alacho. Mes atmetame jus. Priešiškumas ir pyktis bus tarp mūsų amžinai, kol nepriimsite tikėjimo į Vieną Alachą.“ Išskyrus Abraomo žodį savo tėvui: „Aš prašysiu atleidimo tau, bet negaliu tavęs apsaugoti nuo Alacho nė kiek.“ ˹Tikintieji meldė˺: „Mūsų Viešpatie! Tavimi mes pasikliaujame ir į Tave gręžiamės. Pas Tave yra sugrįžimas.

5 Mūsų Viešpatie! Nepadaryk mus kankinamais netikinčiųjų ir atleisk mums. Mūsų Viešpatie! Iš tiesų, Tu esi Visa Galintis, Išmintingas!“

6 Išties jūs turite juose puikų pavyzdį bijantiems Alacho ir Paskutinės Dienos. Bet kas nusigręžia – tai iš tiesų, Alachas yra Sau Užtektinas, Vertas Išaukštinimo!

7 Galbūt Alachas sukurs draugiškumą tarp jūsų ir tų, kuriuos laikote savo priešais. Alachas yra Visa Galintis, Atleidžiantis ir Suteikiantis Malonę.

8 Alachas nedraudžia jums elgtis maloniai ir teisingai su tais, kurie nesikauna su jumis ir neišvaro jūsų iš namų. Iš tiesų, Alachas myli teisinguosius.

9 Bet Alachas draudžia jums draugystę su besikaunančiais su jumis, išvarančiais jus iš namų bei padedančiais ˹kitiems˺ tai daryti. Pasirenkantys juos sau draugais – tie yra piktadariai.

10 Tikintieji! Kai tikėjimą priėmusios moterys emigruoja pas jus, patikrinkite jas – jų tikėjimas yra geriau žinomas Alachui. Jeigu matysite, kad jos yra tikinčios, negrąžinkite jų netikintiesiems.[1] Jos nėra leistinos ˹žmonos˺ jiems, nei atmetę tikėjimą yra leistini ˹vyrai˺ joms. Sugrąžinkite netikintiesiems jų sumokėtą ˹kraitį˺. Nėra jums kaltės vesti šias ˹moteris˺, kai duosite joms kraičius. Nesilaikykite santuokoje su netikinčiomis moterimis, bet prašykite jų sugrąžinti kraitį ir leiskite atmetusiems tikėjimą daryti tą patį. Tai yra Alacho sprendimas. Jis teisia tarp jūsų. Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas!

[1] Tarp musulmonų ir Mekos stabmeldžių buvo sudaryta Chudaibyjos paliaubų sutartis, pagal kurią islamą priėmę vyrai turėjo būti sugrąžinti į Meką. Moterys, tuo tarpu, nebuvo aiškiai nurodytos sutarties sąlygose, tačiau pagal kalbos papročius, žodis „vyrai“ sutarties kontekste galėjo apimti ir moteris. Dėl šios priežasties, siekiant apsaugoti moteris nuo stabmeldžių, jos nebuvo grąžinamos, bet buvo nurodyta patikrinti jų tikėjimą ir nustatyti jų tyras intencijas. Įsitikinus, jog moteris yra tikinčioji, jos buvusiam stabmeldžiui vyrui buvo grąžinamas vedybų kraitis, taip nepažeidžiant sutarties sąlygų.

11 Jeigu kai kurių jūsų žmonos palieka jus dėl netikinčiųjų, o po to jūs paimate mūšio laimikį iš jų, tada sugrąžinkite tiems, kuriuos paliko jų žmonos, lygiai tiek, kokį kraitį buvo joms davę. Bijokite Alacho, į Kurį tikite.

12 Pranaše! Kai tikinčios moterys ateina pas tave, prisiekiančios, kad negarbins vietoj Alacho nieko, nevogs, nepaleistuvaus, nežudys savo vaikų, nepriskirs ˹neteisėtų˺ vaikų savo sutuoktiniams ir nenusižengs tau geruose reikaluose – tada priimk jų priesaiką ir prašyk Alacho joms atleisti. Iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

13 Tikintieji! Neimkite globėjais tų, kuriais Alachas yra nepatenkintas. Jie neturi vilties dėl Ateinančio gyvenimo, kaip ir netikintieji gulintys kapuose.