57. Geležis

Ši sūra buvo apreikšta Medinos laikotarpiu. Ji yra pavadinta pagal jos 25-ą eilutę, kalbančią apie geležį, siųstą žmonijai kaip Dievo malonę. Čia pateikiamas kvietimas stengtis ir aukoti labdarai vardan Dievo. Minima, jog Dievas gali prikelti netikinčiųjų širdis tikėjimui, kaip Jis prikelia sausą žemę gyvybei.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

7 Tikėkite į Alachą ir Jo Pasiuntinį, ir duokite labdarai iš to, ką jums suteikė Alachas. Priėmusiems tikėjimą iš jūsų ir aukojantiems labdarai – jiems priklauso atlygis didis.

8 Kas jums yra, kad netikite į Alachą, kai Pasiuntinys jus kviečia tikėti jūsų Viešpačiu ir Jis priėmė sandorą jūsų, jeigu esate tikintieji.

9 Jis siunčia aiškius ženklus Savo tarnui, kad išvestų jus iš tamsos į šviesą. Iš tiesų, Alachas jums yra Visuomet Maloningas, Suteikiantis Malonę!

10 Kas jums yra, kad neaukojate vardan Alacho, kai Alachas yra dangų ir žemės Paveldėtojas? Nelygūs tarp jūsų yra tie, kurie davė labdarai ir kovėsi prieš pergalę ˹Mekoje˺. Šie yra aukštesni laipsniu už tuos, kurie aukojo ir kovėsi vėliau. Bet visiems Alachas prižadėjo ˹atlygį˺ geriausią. Alachas yra Visa Žinantis, ką jūs darote.

11 Kas paskolins Alachui gerą paskolą, kurią Jis padaugins ir kuriam bus skirtas atlygis dosnus?

12 Tądien matysi tikinčiuosius ir tikinčiąsias – jų šviesa sklis prieš juos ir iš jų dešiniųjų rankų. ˹Jiems bus tarta˺: „Šiandien jums ˹skirta˺ džiugi žinia apie Rojaus sodus, kuriuose teka upės, būti ten amžinai! Tai yra pergalė didi!“

13 Dieną, kai veidmainiai ir veidmainės sakys tikintiesiems: „Palaukite mūsų, leiskite mums pasiimti iš jūsų šviesos!“, jiems bus tarta: „Grįžkite atgal ˹į savo gyvenimus˺ ir siekite šviesos ˹ten˺!“ Tada siena bus pastatyta tarp jų, su vartais joje. Viduje jos bus gailestis, o išorėje – kančia.

14 ˹Veidmainiai˺ šauks tikinčiuosius: „Argi nebuvome su jumis?“ Tikintieji atsakys: „Taip! Bet jūs pasirinkote pagundas, siekėte mūsų sunaikinimo, abejojote ir buvote apgauti netikrų troškimų, iki Alacho įsakymas buvo įgyvendintas. Apgavysčių vadas[1] apgavo jus dėl Alacho.

1 Visa, kas danguose ir žemėje, aukština Alachą, Visa Galintį, Išmintingą!

2 Jam priklauso dangų ir žemės karalystė. Jis suteikia gyvybę ir mirtį. Jis yra Galintis viską.

3 Jis yra Pirmas ir Paskutinis, Aukščiausias ir Artimiausias. Jis yra Žinantis Viską.

4 Jis sukūrė dangus ir žemę per šešetą Dienų[1] ir įsitvirtino Soste. Jis žino, kas ateina į žemę ir kas išeina iš jos, kas nusileidžia iš dangaus ir kas į jį pakyla. Jis yra ˹Savo žiniomis˺ su jumis, kur bebūtumėte. Alachas yra Visa Matantis, ką jūs darote.

[1] Žr.: 7:54 išnašą.

5 Jam priklauso dangų ir žemės karalystė. Pas Alachą sugrįžta visi reikalai.

6 Jis sulieja naktį į dieną ir dieną į naktį.[1] Jis yra Visa Žinantis jūsų slapčiausias mintis.

[1] Dievas sumažina nakties trukmę, taip prailgindamas dieną vasaros metu, bei sumažina dienos trukmę, taip prailgindamas naktį žiemos metu.

[1] T.y.: Šėtonas.

15 Tad šiandien jokia išpirka nebus paimta nei iš jūsų, nei iš netikinčiųjų. Jūsų būstas yra Ugnis. Tai ji yra jums tinkama vieta. Koks prastas kelionės tikslas!“

16 Ar vis dar neatėjo laikas širdims priėmusių tikėjimą tapti nuolankiomis prisiminus Alachą ir tai, kas buvo apreikšta iš tiesos? Tegul jie nebūna kaip gavę Raštą prieš tai, kuriems buvo prailgintas laikas, kad jų širdys sukietėtų. Didelė dalis jų buvo maištaujantys.

17 Žinok, kad Alachas suteikia gyvybę žemei po jos mirties. Iš tiesų, Mes paaiškinome jums ženklus. Galbūt susiprasite.

18 Iš tiesų, aukojantiems ir aukojančioms labdarai, paskolinantiems Alachui gerą paskolą – tai bus padauginta ˹jiems˺. Jie turės atlygį dosnų.

19 Priėmę tikėjimą į Alachą ir Jo pasiuntinius – jie yra teisingi tikėjime, kankiniai savo Viešpačiui. Jie turės atlygį ir šviesą. Bet atmetę tikėjimą ir neigiantys Mūsų ženklus – jie bus liepsnojančios Ugnies gyventojais.

20 Žinok, kad šio pasaulio gyvenimas tėra žaidimas ir pasimėgavimas, prabanga, abipusis pasigyrimas ir varžybos turtu bei vaikais.[1] ˹Jis yra˺ kaip augalai po lietaus, kurių augimas yra malonus žemdirbiui, bet kurie vėliau išdžiūna ir tu matai juos geltonuojančius, o po to jie tampa šiaudais. Ateinančiame gyvenime ˹yra˺ didelė kančia ˹atmetusiems tikėjimą˺ ir atleidimas iš Alacho bei Jo Gera Malonė ˹tikintiesiems˺. Bet šio pasaulio gyvenimas tėra apgaulingas malonumas.

[1] Materialus turtas ir vaikai arabų pagonims buvo svarbiausias turtas; todėl, juos minint Korane, yra įvardijamos visos žmogaus trokštamos žemiškosios gėrybės.

21 Varžykitės tarpusavyje vardan atleidimo iš savo Viešpaties ir Rojaus sodų, kurių plotas yra kaip dangaus ir žemės, paruoštų tikintiems į Alachą ir Jo pasiuntinius. Tai yra Alacho Malonė, kurią Jis suteikia kam panori. Alachas yra Viešpats didelio dosnumo!

22 Kiekviena neganda, užklumpanti žemę ar jus, yra užrašyta Lemties Įraše, prieš Mums ją įvykdant – iš tiesų, tai yra Alachui lengva –,

23 kad neliūdėtumėte dėl dalykų, kurių jums nepavyksta gauti, ir nesidžiaugtumėte tuo, kas jums buvo duota. Alachas nemėgsta išdidžių pagyrūnų,

24 šykštuolių, skleidžiančių šykštumą tarp žmonių. Kas nusigręžia ˹nuo tikėjimo˺, tai Alachas yra Turtingas, Vertas Išaukštinimo.

25 Išties Mes siuntėme pasiuntinius su aiškiais ženklais ir atskleidėme jiems Raštus ir ˹teisingumo˺ balansą, kad žmonija stovėtų už teisingumą. Mes atsiuntėme geležį, kurioje yra didelė galia ir nauda žmonijai, kad Alachas patikrintų, kas stengsis dėl Jo ir pasiuntinių, Jo nematydami. Iš tiesų, Alachas yra Stiprus, Visa Galintis!

26 Iš tiesų, Mes siuntėme Nojų ir Abraomą, ir suteikėme jų palikuonims pranašystes ir Raštus. Tarp jų yra tie, kurie vedami ˹teisingai˺, bet dauguma jų maištaujantys.

27 Mes siuntėme po jų Mūsų pasiuntinius ir atsiuntėme Jėzų, Marijos Sūnų, ir davėme jam Evangeliją. Mes paskyrėme jo pasekėjų širdyse užuojautą ir gailestį. Bet vienuoliškumas, kurį jie priskyrė sau, – Mes jo neįsakėme. Nors ˹jie siekė˺ vien tik Alacho malonės tuo, jie nesilaikė to teisingai. Tad Mes davėme atlygį tikintiesiems iš jų, bet dauguma jų yra maištaujantys.

28 Tikintieji! Bijokite Alacho ir tikėkite Jo Pasiuntiniu. Jis suteiks jums dvigubą dalį Savo Malonės ir duos jums šviesą, kuria eisite tiesiai, bei atleis jums. Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

29 ˹Taip yra˺, kad Rašto žmonės žinotų, jog jie neturi jokios įtakos Alacho Malonei, ir kad Jo Malonė yra Rankoje Alacho. Jis suteikia ją, kam panori. Alachas yra Viešpats begalinio dosnumo!