56. Įvykis

Ši Mekos laikotarpio sūra yra pavadinta „Įvykiu“, įvardijančiu Teismo Dieną. Kaip ir ankstesnėje, šioje sūroje žmones suskirstomi į tris grupes: atmetusius tikėjimą, tikinčiuosius ir stipriausius tikėjime. Joje pabrėžiama, kad mums teikiamos Dievo malonės yra įrodymas Jo sugebėjimo mus prikelti Teismui. Sūroje yra paminėtas žmogaus sukūrimas, Korano dieviška kilmė ir pasaulio pabaigos siaubas.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Kai Įvykis įvyks,[1]

[1] T.y. Teismo Diena.

2 niekas negalės jo laikyti melu!

3 Pažeminantis ˹žengiančius Pragaran˺, išaukštinantis ˹žengiančius Rojun˺.

4 Kai žemė sudrebės griausmingu drebėjimu,

5 o kalnai sutrupės į miltus

6 ir taps dulkių debesimis,

7 o jūs būsite padalinti į tris grupes.

8 Dešiniosos rankos žmones – kokie ˹sėkmingi˺ yra Dešiniosios Rankos žmonės!

9 Ir Kairiosios Rankos žmones – kokie ˹apgailėtini˺ bus Kairiosios Rankos žmonės!

10 Pirmieji tikėjime bus pirmieji ˹Rojuje˺.

11 Jie bus arčiausiai ˹Alacho˺,

12 Malonumo Soduose.

13 Daugybė jų bus iš pirmųjų ˹priėmusių tikėjimą˺

14 ir keli iš vėlesniųjų.

15 Jie bus sostuose, išsiuvinėtuose auksu ir brangakmeniais,

16 atsilošę vienas prieš kitą.

17 Nemirtingi jaunuoliai patarnaus jiems

18 su puodeliais, ąsočiais ir taurėmis ˹tyro vyno˺ iš tekančio šaltinio,

19 kuris nesuteikia galvos skausmo ir nesvaigina,

20 ˹jiems bus atnešti˺ vaisiai, kurių jie pageidauja,

21 ir paukštiena, kurios jie nori.

22 ˹Ten bus˺ Rojaus mergelės su didelėmis, gražiomis akimis,

23 panašios į išsaugotus perlus.

24 Atlygiu už jų darbus.

25 Jokios tuščios ir nuodėmingos kalbos jie negirdės,

26 tik pasakymą: „Taika! Taika!“

27 Dešiniosios Rankos žmonės – kokie ˹palaiminti˺ bus Dešiniosios Rankos žmonės!

28 ˹Jie bus˺ šalia nespygliuotų Sidro medžių,

29 tarp bananmedžių, pilnų vaisių,

30 dideliame pavėsyje,

31 šalia tekančio vandens

32 ir gausybės vaisių,

33 niekada nesibaigiančių, neuždraustų,

34 ant sostų pakeltų.

35 Iš tiesų, Mes sukūrėme jas tobulai

36 ir padarėme jas skaisčiomis,

37 mylinčiomis ir vienodo amžiaus,

38 Dešiniosios Rankos žmonėms.

39 Didelė dalis jų bus iš pirmų ˹tikinčiųjų˺

40 ir didelė dalis iš vėlesniųjų.

41 Kairiosios Rankos žmonės – kokie ˹apgailėtini˺ bus Kairiosios Rankos žmonės!

42 Deginančio karščio verdančiame vandenyje,

43 juodo dūmo šešėlyje,

44 ˹kuris˺ nevėsina ir nėra malonus.

45 Iš tiesų, prieš tai jie mėgavosi prabanga

46 ir buvo užsispyrę nuodėmėje.

47 Jie klausdavo ˹pašaipiai˺: „Ar būsime prikelti po to, kai mirsime ir tapsime dulkėmis bei kaulais,

48 kartu su mūsų protėviais?“

49 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Iš tiesų, tie iš senesnių ir iš naujesnių kartų –

50 surinkti kartu, paskirtam susitikimui žinomą Dieną.

51 Tada jūs, nuklydėliai ir neigėjai,

52 valgysite nuo Zakūmo medžio,

53 užkimšite juo savo skrandžius

54 ir užsigersite verdančiu vandeniu.

55 Gersite taip, lyg ištroškę kupranugariai!“

56 Tai bus jų pasimėgavimas Atpirkimo Dieną!

57 Mes sukūrėme jus, kodėl tada nepriimate ˹tikėjimo˺?

58 Ar pagalvojote ˹apie žmogaus˺ sėklą, kurią išskiriate?

59 Ar jūs ją sukuriate, ar Mes, Kūrėjas?

60 Mes nulėmėme mirtį jums visiems ir ˹niekas˺ Mums neužkirs kelio

61 pakeisti jus į kitas formas, kurių nežinote.

62 Iš tiesų, jūs žinote apie pirmąjį ˹Adomo˺ sukūrimą. Ar nebūsite tada sąmoningi?

63 Ar pagalvojote apie sėklą, kurią sėjate į žemę?

64 Ar tai jūs, kurie ją užaugina, ar Mes, Augintojas?

65 Savo valia galėtume ją paversti į pelus, padarydami jus nusivylusiais

66 ˹ir sakančiais˺: „Iš tiesų, mes praradome viską.

67 Iš tiesų, mes netekome ˹pragyvenimo šaltinio˺.“

68 Ar pagalvojote apie vandenį, kurį geriate?

69 Ar tai jūs siunčiate jį iš lietaus debesų, ar Mes, Siuntėjas?

70 Savo valia galėtume jį padaryti sūriu ˹ir negeriamu˺. Kodėl tada esate nedėkingi?

71 Ar pagalvojote apie ugnį, kurią uždegate?

72 Ar tai jūs, kurie užauginate jai medį, ar Mes, Užaugintojas?

73 Mes padarėme ją priminimu ˹apie Pragaro Ugnį˺ ir aprūpinimu keliautojams.

74 Tad šlovinkite Vardą jūsų Didžio Viešpaties!

75 Prisiekiu žvaigždžių nusileidimu –

76 tai yra priesaika didi, jeigu žinotumėte.

77 Iš tiesų, tai yra garbingas Korano skaitymas,

78 Rašte, tinkamai apsaugotame,

79 kurio niekas negali liesti, išskyrus tyruosius –

80 apreiškimas iš Viešpaties pasaulių.

81 Ar šią kalbą jūs neigiate?

82 Užuot ˹dėkodami Alachui˺ už tai, ką Jis suteikė, atmetate ˹Jį˺!

83 Kodėl tada ˹neįsiterpiate˺, kai ˹mirštančiojo siela˺ pasiekia gerklę

84 jums bežiūrint?

85 Mes esame arčiau jo už jus, bet jūs to nematote.

86 Tad kodėl, jeigu esate atleisti nuo atsiskaitymo ir atlyginimo –

87 nesugrąžinate sielos atgal, jeigu esate teisūs?

88 Jeigu mirusysis yra iš artimųjų ˹Alachui˺,

89 ˹jam bus suteiktas˺ atokvėpis ir aprūpinimas, ir Malonumo Rojaus sodas.

90 Jeigu mirusysis yra iš Dešiniosios Rankos žmonių,

91 ˹jam bus tarta˺: „Taika tau, Dešiniosios Rankos žmogau!“

92 Bet jeigu mirusysis yra iš neigiančių ir nuklydusiųjų,

93 tada jo pasimėgavimas bus verdantis vanduo

94 ir deginanti Pragaro Ugnis.

95 Iš tiesų, tai yra tiesa, neabejotina!

96 Tad šlovinkite Vardą savo Didžio Viešpaties!