3. Imrãno Šeima

Ši Medinos laikotarpio sūra yra pavadinta pagal 33-je eilutėje minimą Imrãno šeimą. Imrãnas yra Marijos, Jėzaus motinos, tėvas. Ankstesnėje sūroje dauguma temų buvo skirta judėjams, o šioje nemažai dėmesio skiriama krikščionims, kalbant apie Joną krikštytoją, Mariją ir Jėzų. Taip pat šioje sūroje pasakojama apie pirmuosius musulmonų mūšius su Mekos stabmeldžiais. Kaip ankstesnėje, taip ir šioje sūroje pabrėžiama tai, jog Koranas yra apreikštas Visa Galinčio Dievo.

1 Alif-Lām-Mīm.[1]

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

[1] Žr.: 2:1 išnašą.

2 Alachas! Niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Jį, Visad Gyvą, Visa Išlaikantį!

3 Jis apreiškė tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, Raštą tiesoje, patvirtinantį tai, kas buvo apreikšta anksčiau jo, kaip apreiškė Torą ir Evangeliją

4 prieš tai, vadovu žmonijai. Ir apreiškė Atskyrimą ˹tarp tiesos ir melo˺. Iš tiesų, atmetę Alacho apreiškimus – jie kentės griežtą bausmę. Alachas yra Visa Galintis, Atpildo Savininkas. [1]

5 Niekas žemėje ir danguose nėra paslėpta nuo Jo.

6 Jis suformuoja jus motinos įsčiose kaip panori. Niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Jį, Visa Galintį, Išmintingą!