53. Žvaigždė

Ši Mekos laikotarpio sūra yra pavadinta „Žvaigžde“ pagal pirmąją eilutę, mininčią ryte blėstančią žvaigždę. Joje pabrėžiama Dieviška Pranašo skelbiamos žinios kilmė ir paminima jo naktinė kelionė į dangų, apie kurią plačiau kalbama 17-oje sūroje. Stabmeldžiai yra kritikuojami dėl stabų garbinimo vietoj Dievo Kūrėjo.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

6 puikiai ištobulintas, atsistojęs savo ˹tikra˺ forma,

7 būdamas aukščiausiame horizonte.

8 Tada jis priartėjo,

9 iki juos skyrė du žingsniai ˹arba˺ mažiau,

10 ir apreiškė Alachas savo tarnui apreiškimą.

11 ˹Pranašo˺ širdis nemelavo apie tai, ką jis matė.

12 Ar ginčysitės su juo dėl to, ką jis matė savo akimis?

13 Iš tiesų, jis matė angelą Gabrielių, darkart nusileidžiantį,

14 šalia Tolimiausios Ribos Sidro Medžio,[1] ˹septintajame danguje˺, neperžengiamo,

1 Prisiekiu blėstančia žvaigžde!

2 Jūsų bendražygis[1] nėra paklaidintas ir nėra suklydęs,

[1] T.y. Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika.

3 ir nekalba jis savo troškimu –

4 tai yra apreiškimas apreikštas!

5 Turintis stiprią galią išmokė jį to,[1]

[1] T.y. angelas Gabrielius.

[1] Tai yra milžiniškas medis, žymintis Rojaus sodų ribą, kurios niekas, net angelai, negali peržengti. Sidro medis (lot. ziziphus spina-christi; liet. dygliuotasis zizifas), kurio vardu pavadintas šis dangiškas augalas, natūraliai auga Afrikoje bei Pietų ir Vakarų Azijoje.

15 greta kurio yra ˹Amžinojo˺ gyvenimo sodai,

16 kai Sidro Medis buvo priblokštas ˹dangišku˺ spindesiu!

17 ˹Pranašo Muhamedo˺ žvilgsnis nesiblaškė ir nebuvo apgaulingas.

18 Iš tiesų, jis matė didžiausius ženklus savo Viešpaties.

19 Ar jūs galvojote apie Lãtą ir Uzzą,

20 ir Manãtą, trečiąjį?[1]

[1] Lãtas, Uzza ir Manãtas buvo trys pagrindiniai Mekos pagonių garbinami stabai.

21 Ar jūs ˹pirmenybę skiriate˺ sūnums, o Jam ˹priskiriate˺ dukras?

22 Iš tiesų, tai yra neteisingas padalinimas!

23 Jie tėra vardai, kuriuos pramanėte, jūs ir jūsų protėviai, dėl kurių Alachas nedavė jokio įgaliojimo. Jie seka tik spėlionėmis ir savo troškimais, kai ˹tikras˺ vedimas yra juos pasiekęs iš Viešpaties!

24 O gal žmogus ˹paprasčiausiai˺ gali turėti tai, ko užsigeidžia, ˹tarpininkavimui su Alachu˺?

25 Tačiau Alachui priklauso Ateinantis gyvenimas ir pirmasis.

26 Kiek angelų yra danguje, kurių tarpininkavimas nepadės niekuo, išskyrus kam Alachas leis ir kuo bus patenkintas.

27 Iš tiesų, atmetantys Ateinantį Gyvenimą vadina angelus moterų vardais,

28 bet jie neturi tam jokių žinių. Jie seka tik spėjimu. Iš tiesų, spėjimas nėra lygus tiesai.

29 Tad atsiskirk, ˹Pranaše Muhamedai˺, nuo to, kuris nusigręžia nuo Mūsų Priminimo ir trokšta tik gyvenimo šiame pasaulyje.

30 Jų žinios nėra didesnės už tai. Iš tiesų, tavo Viešpats žino geriausiai apie tą, kuris nuklysta nuo Jo tako, ir apie tą, kuris priima vedimą.

31 Alachui priklauso visa, kas yra danguose ir žemėje, kad Jis galėtų atlyginti piktadariams už jų darbus ir atlyginti geru dariusiems gera.

32 Vengiantiems didelių nuodėmių ir paleistuvystės, išskyrus mažas kaltes – iš tiesų, jūsų Viešpats yra Dosnus Atleidime. Jis žinojo jus geriau, kai sukūrė jus iš žemės ir kai buvote gemalai savo motinų gimdose. Tad neišaukštinkite savęs. Jis žino geria apie Jo bijančius.

33 Ar matei nusigręžiantį ˹nuo tiesos˺?

34 Jis davė mažai, o paskui visai nustojo ˹duoti˺.

35 Ar jis žino nematomą ir mato ˹Ateinantį gyvenimą˺?

36 O gal jis nėra informuotas apie tai, kas yra Mozės Rašte,

37 ir Abraomo, kuris perdavė ˹žinią˺,

38 jog niekas neneš kito asmens nešulio,

39 ir kad žmogus neturi nieko, išskyrus savo darbus,

40 ir kad jo darbai bus matomi.

41 Tada jam bus atlyginta pilnai.

42 Ir kad pas tavo Viešpatį yra Pabaiga,

43 ir kad Jis suteikia juoką ir liūdesį,

44 ir kad Jis suteikia mirtį ir gyvybę,

45 ir kad Jis sukūrė porą: vyrą ir moterį,

46 iš sėklos, kai ji yra išmesta,

47 ir kad Jo valioje yra kitas sukūrimas,

48 ir kad Jis suteikia daug arba mažai,

49 ir kad Jis yra Sirijaus Viešpats,[1]

[1] Sirijaus žvaigždę garbino arabų stabmeldžiai.

50 ir kad Jis sunaikino ãdiečius

51 ir samūdiečius – Jis nepaliko nė vieno ˹iš jų˺ –

52 ir Nojaus tautą anksčiau – iš tiesų, jie buvo patys neteisingiausi ir maištaujantys bei peržengiantys ribas –

53 ir Jis sunaikino ˹Sodomą ir Gomorą˺ juos apversdamas.

54 Jie buvo uždengti akmenimis.

55 Tad kuriomis savo Viešpaties Malonėmis abejosi!?

56 Šis ˹Pranašas˺ yra įspėjimo davėjas, kaip ir prieš tai buvę ˹pranašai˺.

57 Prikėlimo Diena artėja.

58 Niekas, išskyrus Alachą, negali jos atšaukti.

59 Ar šiuo apreiškimu esi priblokštas?

60 Tu juokiesi iš jo ir neašaroji,

61 eikvodamas savo gyvenimą pramogoms?

62 Pulk kniūbsčia prieš Alachą ir garbink Jį ˹Vieną˺!