52. Tūro kalnas

Ši Mekos laikotarpio sūra yra pavadinta „Tūro kalno“, ant kurio Dievas kalbėjo su pranašu Moze, tebūnie jam taika. Šioje sūroje yra apibūdinama bausmė neigiantiems prikėlimą bei atlygis, skirtas priėmusiems tikėjimą. Taip pat joje yra atmetamas ateizmas (35–36 eilutėse), argumentuojant, jog žmogus ir visata privalo turėti Kūrėją.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

7 Iš tiesų, tavo Viešpaties bausmė ateis

8 ir niekas negalės jos atitraukti.

9 Dieną, kai dangus sudrebės griausmingai

10 ir kalnai bus sunaikinti.

11 Vargas tądien melavusiems,

12 besimėgavusiems savo melagystėmis.

13 Dieną, kai jie bus įstumti Pragaro Ugnin, siaubingu stūmimu,

14 ˹jiems bus tarta˺: „Tai Ugnis, kurią neigėte!

15 O gal tai burtai? Ar galbūt jūs nematote?

16 Ragaukite jos karštį, kantriai ar ne – jokio skirtumo jums. Tai atlygis už jūsų darbus.“

17 Iš tiesų, dievobaimingi bus Rojaus soduose ir Palaimoje,

18 džiaugdamiesi tuo, ką jiems suteikė Viešpats, ir tuo, kad Jis išgelbėjo juos nuo Ugnies bausmės.

19 ˹Jiems bus tarta˺: „Valgykite ir gerkite džiaugsme už savo darbus.“

20 Jie ˹gulės˺ atsilošę sostuose, eilėmis surikiuotuose. Mes juos sutuoksime su mergelėmis gražių akių.

21 Priėmusiems tikėjimą ir jų palikuonims, juos sekusiems tikėjime – Mes atvesime jų palikuonis, nė kiek nesumažindami jų pačių atlygio. Kiekvienas asmuo yra įkaitas tik to, ką įgijo.

22 Mes jiems suteiksime ko jie betrokš iš vaisių ir mėsos.

23 Ten jie dalinsis gėrimu ˹tyro vyno˺, be tuščiažodžiavimo ir be nuodėmės.

24 Aptarnaus juos jaunuoliai, lyg nuostabūs perlai.

25 Vieni jų klausinės kitų,

26 sakydami: „Tada mes bijojome ˹Alacho bausmės˺, būdami savo šeimose.

27 Tad Alachas mums suteikė malonę ir apsaugojo mus nuo bausmės Ugnyje.

28 Iš tiesų, mes šaukdavomės Jo prieš tai. Iš tiesų, Jis yra Geranoriškas, Suteikiantis Malonę!“

29 Tad skelbk priminimą, ˹Pranaše Muhamedai˺. Prisiekiu tavo Viešpaties Malone, tu nesi nei šarlatanas, nei beprotis.

30 Ar jie sako: „Jis – poetas! Mes laukiame, kol jį ištiks neganda!“?

31 Sakyk: „Laukite! Aš taip pat laukiu!“

32 Ar jų mintys įsako jiems tai, ar jie yra peržengiantys visas ribas?

33 Ar jie sako: „Jis prasimanė ˹šį Koraną˺!“? Ne! Jie netiki!

34 Tegul jie sukuria kažką panašaus į tai, jei sako tiesą.

35 Ar jie buvo sukurti iš nieko? O gal patys buvo ˹savo˺ kūrėjai?

36 Ar jie sukūrė dangus ir žemę? Ne! Jie neturi stipraus tikėjimo.

37 Ar jie turi Viešpaties lobius? O gal jie yra visko valdytojai?

38 Ar jie turi laiptus ˹į Dangų˺, kurių pagalba pasiklauso, ˹ką kalba angelai˺? Tada leisk jų klausytojui tai įrodyti.

39 Ar Alachas turi dukteris, o jūs – sūnus?

40 Ar tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, prašai atlygio, kuris juos apsunkina skolomis?

41 Ar ˹žinios˺ nematomo pasaulio yra su jais ir jie jas užrašo?

42 O gal jie sąmokslauja ˹prieš tave? Netikintieji yra savo pačių sąmokslo aukos!

43 Ar jie turi dievą, kitą nei Alachas? Išaukštintas yra Alachas virš to, ką jie garbina vietoj Jo!

44 Jeigu matytų krentančio dangaus dalį, jie sakytų: „Tai tėra šūsnis debesų!“

45 Tad palik juos vienus, kol jie sutiks Dieną, kuri paliks juos be sąmonės ˹dėl jos siaubo˺.

46 Dieną, kai jų planai nesuteiks pagalbos ir niekas jiems nepadės.

47 Iš tiesų, piktadarių laukia ir kita bausmė anksčiau to,[1] bet dauguma jų nežino.

1 Prisiekiu Tūro kalnu,

2 ir Knyga, parašyta

3 ant išskleisto ritinio,

4 ir dažnai lankomu Namu,[1]

[1] Šis namas gali būti Kaba Mekoje, lankoma piligrimų, arba šventovė Danguje, lankoma angelų.

5 ir aukštu skliautu,

6 ir jūra uždegta![1]

[1] Teismo Dieną vandenynai ir jūros bus paversti ugnimi.

[1] Tai gali būti žemiškos bausmės, kaip badas, karas ir t.t., arba kapo bausmė, kurią žmogus kenčia po mirties iki pat Prikėlimo Dienos.

48 Tad lauk kantriai, ˹Pranaše Muhamedai˺, savo Viešpaties nuosprendžio. Iš tiesų, tu esi po Mūsų Akimis. Aukštink savo Viešpatį šlovinimu, kai pabundi iš miego,

49 bei nakties metu garbink Jį ir žvaigždėms blėstant danguje.