47. Muhamedas

Apreikšta Medinos laikotarpiu, ši sūra yra pavadinta Pranašo Muhamedo vardu, tebūnie jam taika, pagal jos antrąją eilutę. Joje aptariamas mūšio etiketas, netikintieji, mėginantys sustabdyti atsivertimą į islamą, ir veidmainių likimas. Tikintiesiems yra prižadėti Rojaus sodai, o tikėjimą atmetę yra perspėjami dėl artėjančios bausmės.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

16 Tarp jų yra keletas, kurie klausosi tavęs, ˹Pranaše Muhamedai˺, bet kai palieka tave, jie ˹besišaipydami˺ sako turintiems žinių: „Ką jis čia pasakė?“ Tokių žmonių širdis Alachas užlipdė. Jie seka tik savo troškimais.

17 Bet priimantiems vedimą – Jis sustiprina jų vedimą ir suteikia jiems dievobaimingumą.

18 Negi jie laukia kažko kito nei Valandos, kuri turėtų juos užklupti netikėtai? Juk kai kurie jos ženklai jau pasirodė. Kai ji iš tiesų juos užklups, kokia nauda bus iš jos priminimo?

19 Tad žinok, ˹Pranaše Muhamedai˺, kad niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Alachą, ir prašyk atleidimo už savo klaidas[1] bei tikintiesiems ir tikinčiosioms. Alachas puikiai žino jūsų žingsnius ir poilsio vietas.

1 Atmetusiems tikėjimą ir kliudantiems eiti Alacho taku – jų darbus Jis padarys beverčiais;

2 o priėmusiems tikėjimą ir dariusiems gera, tikėjusiems tuo, kas buvo siųsta Muhamedui – tiesa iš jų Viešpaties, – Jis atleis jų nuodėmes ir pagerins jų padėtį.

3 Taip yra, nes atmetę tikėjimą seka melagyste, kai jį priėmę seka tiesa iš jų Viešpaties. Taip Alachas pateikia žmonėms jų palyginimus.

4 Kai sutiksite ˹mūšio lauke˺ atmetusius tikėjimą, kirskite ˹jų˺ kaklus tol, kol juos nugalėsite, ir suriškite juos tvirtai [t.y. paimkite juos kaliniais]. Po to ˹išlaisvinkite juos˺ malonės veiksmu arba priėmę išpirką, iki ateis karo pabaiga. Taip bus. Jei Alachas panorėtų, pats juos nubaustų. Bet Jis nori išmėginti vienus jūsų kitais. Žuvusiųjų Alacho Kelyje – jų darbų Jis niekada nesunaikins.

5 Jis juos ves tiesiu keliu, ištobulins jų padėtį

6 ir įleis į Rojaus sodus, kuriuos padarė jiems žinomais.[1]

[1] Žmonės, kurie pateks į Rojų, žinos savo vietą jame geriau, negu žinojo savo namus žemėje.

7 Tikintieji! Jeigu remsite Alachą, Jis parems jus ir padarys jūsų žingsnius tvirtais.

8 Netikintieji bus sunaikinti ir Alachas padarys jų darbus beverčiais.

9 Taip yra, nes jie nekentė to, ką atsiuntė Alachas. Tad Jis padarė jų darbus beverčiais.

10 Ar jie nekeliavo žeme ir nematė, kokios pabaigos sulaukė buvę anksčiau jų? Alachas juos sunaikino. Atmetę tikėjimą susilauks panašaus likimo.

11 Taip yra, nes Alachas yra tikinčiųjų Globėjas, kuomet netikintieji jokio globėjo neturi.

12 Iš tiesų, Alachas įleis priėmusius tikėjimą ir dariusius gera į Rojaus sodus, kuriuose teka upės. Bet atmetę tikėjimą mėgaujasi ˹žemės gėrybėmis˺ ir ėda lyg gyvuliai. Ugnis bus jų buveinė.

13 ˹Pranaše Muhamedai˺, kiek bendruomenių Mes sunaikinome, stipresnių už tavąją, išvariusią tave! Niekas jiems padėti negalėjo.

14 Ar sekantis aiškiu įrodymu iš savo Viešpaties yra kaip tas, kuriam blogas darbas atrodo gražiai, ir kuris seka savo troškimais?

15 Štai aprašymas Rojaus sodų, pažadėtų dievobaimingiems: juose yra gaivaus vandens ir pieno upės, kurių skonis niekada nekinta, ir upės vyno,[1] skanaus jį geriantiesiems, ir upės iš tyro medaus. Juose yra įvairiausių vaisių ir atleidimas iš jų Viešpaties. Kaip tai gali būti palyginta su likimu amžinai gyvenančių Ugnyje, geriančių verdantį vandenį, išplėšiantį jų vidurius?

[1] Šis vynas nebus alkoholinis ir neapsvaigins jį geriančiųjų (žr.: 56:18–19).

[1] Islame tikima, jog visi pranašai buvo apsaugoti nuo nuodėmių darymo. Ši eilutė kalba apie klaidas ir neteisingai priimtus sprendimus (žr. pvz.: 80:1–10). Jeigu Pranašas, tebūnie jam taika, yra raginamas prašyti atleidimo už šiuos veiksmus, paprasti tikintieji turėtų siekti atleidimo dar labiau.

20 Tikintieji sako: „Kodėl mums nėra apreikšta sūra, ˹leidžianti gintis˺!?“ Bet kai tai įsakanti sūra yra apreikšta, ir kova yra joje paminėta, tu matysi tuos, kurių širdyse yra ˹veidmainiškumo˺ liga, žiūrinčius į tave mirštančio žmogaus žvilgsniu. Jiems būtų geriau

21 paklusti ir kalbėti teisingai. Kai kovos reikalas yra nuspręstas, teisumas prieš Alachą jiems būtų buvęs geriau.

22 Jeigu jūs, ˹veidmainiai˺, nusigręšite, veikiausiai skleisite piktadarystes žemėje ir nutrauksite giminystės ryšius!

23 Juos prakeikė Alachas, padarydamas kurčiais ir aklais.

24 Ar jie neapmąsto to, kas Korane? Ar jų širdys yra užrakintos ˹nuo jo supratimo˺?

25 Iš tiesų, sugrįžę ˹į netikėjimą˺, kai vedimas buvo jiems aiškiai parodytas – tai Šėtonas, kuris juos suviliojo ir pripildė juos netikra viltimi.

26 Taip yra, nes jie sakė nekenčiantiems Alacho apreiškimo: „Mes seksime jumis kai kuriuose reikaluose.“ Alachas žino paslaptis jų.

27 Tad kaip ˹baisu˺ bus, kai angelai paims jų mirštančių sielas, mušdami jų veidus ir nugaras.

28 Taip yra, nes jie seka tuo, kas pykdo Alachą, ir nekenčia to, kuo Jis patenkintas. Tad Jis padarė jų darbus beverčiais.

29 Ar turintys ˹veidmainiškumo˺ ligą širdyse, galvoja, kad Alachas neapšvies jų paslėptos pagiežos?

30 Jei panorėtume, galėtume parodyti juos tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, ir tada sužinotum juos pagal jų ženklus. Bet tu pažinsi juos iš jų kalbos. Alachas žino jūsų veiksmus.

31 Mes jus išmėginsime iki tol, kol bus žinomi besistengiantys ˹vardan Alacho˺ ir kantrieji, ir kol patikrinsime elgesį jūsų.

32 Iš tiesų, atmetę tikėjimą, kliudantys sekti Alacho taku ir prieštaraujantys Pranašui po to, kai vedimas jiems buvo aiškiai parodytas – jie nė kiek nepakenks Alachui, bet Jis padarys jų darbus beverčiais.

33 Tikintieji! Pakluskite Alachui ir Pranašui, ir neleiskite savo darbams tapti beverčiais.

34 Iš tiesų, atmetusiems tikėjimą, klaidinantiems nuo Alacho tako ir mirštantiems netikėjime – Alachas jiems neatleis.

35 Tad nebūkite silpni ir neprašykite taikos turėdami pranašumą. Alachas yra su jumis. Jis niekados nesumažins atlygio už jūsų darbus.

36 Šis gyvenimas tėra žaidimas ir pramoga. Bet jeigu tikite ir bijote Alacho, bei vengiate blogio – Jis atlygins jums ir neprašys jūsų ˹paaukoti˺ viso turto.

37 Jeigu Jis to reikalautų, jūs godžiai jį laikytumėte sau, ir jūsų blogi troškimai būtų atskleisti.

38 Štai, esate kviečiami aukoti vardan Alacho, bet tarp jūsų yra šykštuolių. Jie šykštauja tik savo nenaudai. Alachas yra Turtingas, o jūs esate vargšai! Jeigu nusigręšite, Jis pakeis jus kitais žmonėmis ir jie nebus tokie kaip jūs.