45. Klūpančios

Ši Mekos laikotarpio sūra yra pavadinta pagal jos 28-ą eilutę, kuri kalba apie Teismo Dieną klūpančias žmonių tautas. Joje išreiškiama kritika nusigręžiantiems nuo Dievo, Jo apreiškimų, ir neigiantiems Teismo Dieną. Šių žmonių likimas yra nupasakojamas paskutinėje sūros dalyje.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

2 Šis Raštas yra apreikštas Alacho – Visa Galinčio, Išmintingo.

3 Iš tiesų, danguose ir žemėje yra ženklai tikintiesiems!

4 Jūsų pačių sukūrime ir gyvūnuose, kuriuos Jis paskleidė, yra ženklai užtikrintiems žmonėms.

5 Dienos bei nakties kaitoje, aprūpinime, siųstame Alacho iš dangaus, prikeliančio žemę po mirties, ir vėjų kaitoje, yra ženklai mąstantiems žmonėms.

6 Šie yra Alacho ženklai, kuriuos skaitome tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, tiesoje. Tad kokia žinia po Alacho ir jo apreiškimų jie tikės?

7 Vargas kiekvienam nuodėmingam melagiui.

8 Jie girdi Alacho apreiškimus, skaitomus jiems, bet išlieka savo pasipūtime, lyg nebūtų jų girdėję. Duok jiems gerą žinią skausmingos bausmės!

9 Kai jie sužino kažką iš Mūsų apreiškimų – išjuokia juos. Jie kentės žeminančią bausmę.

10 Jų laukia Pragaras. Jų įgytas turtas nepadės jiems nė kiek, nei jų globėjai, kuriuos jie pasirinko vietoj Alacho. Jie kentės didžią bausmę.

11 Tai yra vedimas. Atmetę savo Viešpaties apreiškimus kentės siaubingą bausmę.

12 Alachas padarė jums jūrą pavaldžia, kad laivai galėtų ja plaukti Jo nurodymu, ir kad siektumėte Jo aprūpinimo. Galbūt būsite dėkingi.

13 Jis padarė jums pavaldžiu tai, kas danguose ir žemėje – visa tai iš Jo. Iš tiesų, tame yra ženklai mąstantiems žmonėms!

14 ˹Pranaše Muhamedai˺, liepk tikintiesiems atleisti ˹netikintiesiems˺, nebijantiems Alacho ˹bausmės˺ dienų, kad Jis atlygintų žmonėms pagal jų darbus.

15 Kas daro gera – tai savo paties naudai. O kas daro bloga – tai savo paties nuostoliui. Tada pas Viešpatį būsite sugrąžinti.

16 Iš tiesų, Mes davėme Izraelio tautai Raštą, išmintį ir pranašystę, ir suteikėme jiems gėrybes, bei iškėlėme juos virš kitų žmonių.[1]

[1] Žr.: 2:47 išnašą.

17 Mes jiems davėme aiškius nurodymus ˹tikėjimo˺ reikaluose. Bet kai žinios atėjo pas juos, jie susiskirstė dėl tarpusavio pavydo. Iš tiesų, tavo Viešpats teis tarp jų Teismo Dieną dėl jų nesutarimų.

18 Dabar Mes siuntėme tave, ˹Pranaše Muhamedai˺, aiškiu tikėjimo keliu, tad sek juo, bet nesek nežinančių troškimais.

19 Jie nesuteiks tau jokios naudos prieš Alachą. Iš tiesų, piktadariai yra globėjai vieni kitų, o Alachas yra Globėjas dievobaimingųjų.

20 Šis ˹apreiškimas˺ yra apšvietimas žmonijai – vadovas ir malonė užtikrintiems žmonėms!

21 Ar darantieji bloga mano, kad padarysime juos lygiais priėmusiems tikėjimą ir dariusiems gera – jų gyvenime ir po mirties? Kaip klysta jie manydami!

22 Alachas sukūrė dangus ir žemę su tikslu, kad kiekvienai sielai būtų atlyginta už jos darbus. Nė viena jų nebus nuskriausta.

23 Ar matei, ˹Pranaše Muhamedai˺, tuos, kurie pasirenka savo troškimus dievais? Alachas paliko juos nuklydime, tai žinodamas, užantspauduodamas jų klausą ir širdis, ir uždengdamas jų regą. Kas tada juos ves vietoj Alacho? Argi nesusimąstysite?

24 Jie sako: „Yra tik mūsų gyvenimas šiame pasaulyje. Mes mirštame, o kiti gimsta. Mus sunaikina tik laikas.“ Jie neturi dėl to žinių. Jie tik spėlioja.

25 Kai Mūsų aiškūs apreiškimai yra jiems skaitomi, jų vienintelis argumentas yra žodžiai: „Sugrąžinkite mūsų protėvius, jeigu sakote tiesą!“

26 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Alachas suteikia jums gyvybę ir mirtį. Po to Jis surinks jus Prikėlimo Dieną, dėl kurios nėra abejonės. Bet dauguma žmonių to nežino.“

27 Alachui priklauso dangų ir žemės karalystė. Dieną, kai Valanda ateis, melo sekėjai bus pralaimėjime.

28 Tu matysi kiekvieną bendruomenę klūpančią ˹iš baimės˺. Kiekviena bendruomenė bus pakviesta prieš savo įrašą. ˹Jiems bus tarta˺: „Šiandien bus atlyginta už jūsų darbus.

29 Mūsų įrašas kalba tiesą apie jus. Iš tiesų, jūsų darbai yra visada užrašyti ˹angelų˺.“

30 Priėmusius tikėjimą ir dariusius gera – jų Viešpats priims juos Savo malonėn. Tai bus pergalė didžiausia.

31 O tikėjimą atmetusiems ˹bus tarta˺: „Ar Mano apreiškimai nebuvo jums skaitomi? Tačiau elgėtės pasipūtėliškai ir buvote tauta nusikaltėlių.

32 Kai jums buvo pasakyta: ‘Iš tiesų, Alacho pažadas yra tiesa ir Valanda – nėra dėl jos abejonės.’ Jūs atsakėte: ‘Mes nežinome, kas yra Valanda. Mūsų manymu, tai tėra spėjimas. Mes nesame įtikinti.’“

33 Blogos jų darbų pasekmės pasirodys prieš juos ir juos apsups tai, iš ko jie šaipėsi.

34 Bus tarta: „Ši Diena apleis jus, kaip jūs apleidote susitikimą su šia Diena jūsų! Jūsų namai bus Ugnis. Jūs neturėsite padėjėjų.

35 Taip yra, nes laikėte Alacho apreiškimus juokais ir buvote apgauti žemiškojo gyvenimo.“ Tądien jie nebus ištraukti iš Ugnies ir nebus jiems duota galimybė pasitaisyti.

36 Tad visa šlovė ir dėkingumas Alachui – Viešpačiui dangų, Viešpačiui žemės ir Viešpačiui pasaulių.

37 Jam priklauso didybė danguose ir žemėje. Jis yra Visa Galintis, Išmintingas!

[1] Žr.: 2:1 išnašą.

1 Chā-Mym.[1]