42. Pasitarimas

Ši Mekos laikotarpio sūra yra pavadinta pagal 38-ą eilutę, kalbančią apie pasitarimą priimant svarbius sprendimus. Toks pasitarimas yra vienas svarbiausių tikinčiųjų bendruomenės bruožų. Šios sūros temos apima diskusiją apie žmogaus polinkį kurti nesutarimus religijos reikaluose, Dievo galią ir paskutinįjį sprendimą tuose nesutarimuose. Dievo vienumas ir išmintis yra pabrėžti, juos pateikiant kontraste su stabmeldžių dievais, neturinčiais Dievo galios savybių.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

20 Kas trokšta Ateinančio gyvenimo derliaus – Mes padidinsime šį derlių jam. Bet kas trokšta šio gyvenimo derliaus – Mes duosime jam to dalį, bet negaus jis nė trupučio Ateinančiame.

21 Kaip jie gali tikėti tais, kurie jiems įsako tikėjimo reikaluose tai, ko nepatvirtino Alachas? Jeigu ne ankstesnis Teismo sprendimas, šis reikalas jau būtų nuspręstas tarp jų. Iš tiesų, piktadariai kentės skausmingą bausmę.

22 Tu matysi piktadarius, išsigandusius dėl savo darbų, bet tai bus jiems neišvengiama. O priėmę tikėjimą ir darę gera bus vešliuose Rojaus soduose. Jie turės, iš savo Viešpaties, viską, ko trokšta. Tai yra dovana didingiausia.

23 Šią gerą žinią Alachas duoda Savo tarnams, priėmusiems tikėjimą ir darantiems gera!

Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Aš neprašau jūsų atlygio už tai, bet prašau geros valios artimiesiems.“ Kas įgyja gerą darbą – Mes padidinsime to gėrį. Iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Dėkingas!

24 Ar jie sako: „Jis prasimanė melą apie Alachą!“? ˹Jei tai būtų tiesa,˺ Alachas užantspauduotų tavo širdį, jei panorėtų. Alachas išnaikina melagystes ir įtvirtina tiesą Savo žodžiais. Iš tiesų, Jis yra Visa Žinantis jūsų slapčiausias mintis.

25 Jis priima atgailą iš Savo tarnų ir atleidžia nedorybes. Jis žino, ką jūs darote.

26 Jis atsako priėmusiems tikėjimą ir darantiems gera, ir padidina atlygį jiems iš Savo malonės, o atmetusiems tikėjimą – jiems skirta griežta bausmė!

27 Jei Alachas duotų gausų aprūpinimą ˹visiems˺ Savo tarnams, jie peržengtų ribas žemėje. Tačiau Jis siunčia tai Savo noru nustatytu kiekiu. Iš tiesų, Jis yra, Savo tarnus, Visa Suprantantis, Visa Matantis!

28 Jis siunčia lietų žmonėms praradus viltį ir skleidžia Savo malonę. Jis yra Globėjas, Vertas Išaukštinimo!

29 Iš Jo ženklų yra sukūrimas dangų ir žemės, ir gyvūnų paskleidimas juose. Jis yra Visa Galintis juos surinkti, kada panori.

30 Kas jus užklumpa iš nelaimių, tai dėl to, ką padarė jūsų pačių rankos. Tačiau Jis daug atleidžia.

31 Jūs negalite pabėgti ˹nuo Jo˺ žemėje ir neturite, be Alacho, nei globėjo, nei pagalbininko.

32 Iš Jo ženklų yra laivai, tarsi kalvos plaukiantys jūra.

33 Jei panorėtų, Jis nuramintų vėją, palikdamas laivus nejudančius vandenyje. Iš tiesų, tame yra ženklai kiekvienam kantriam ir dėkingam.

34 Taip pat Jis gali sunaikinti laivus už tai, ką žmonės padarė, bet Jis daug atleidžia.

35 Tegul ginčijantys Mūsų ženklus žino, kad neturės jie prieglobsčio ˹nuo Alacho bausmės˺.

36 Kas buvo jums duota – tai tėra trumpam pasimėgavimui šiame gyvenime. Tai, kas pas Alachą, yra geriau ir ilgaamžiškiau priėmusiems tikėjimą ir pasikliaujantiems savo Viešpačiu;

37 vengiantiems didžiųjų nuodėmių ir pasileidimo, bei atleidžiantiems, kai jie yra pikti;

38 atsakantiems savo Viešpačiui, atliekantiems maldą, pasitariantiems tarpusavyje sprendžiant reikalus, aukojantiems labdarai iš to, ką jiems suteikėme;

39 ir besiginantiems, kai neteisybė yra atlikta prieš juos.

40 Atlygis už blogybę yra blogybė jai lygi. Tačiau kas atleidžia ir susitaiko – jo atlygis bus pas Alachą. Iš tiesų, Jis nemėgsta piktadarių.

41 Nėra kaltės besiginantiems nuo neteisybės.

42 Kalti yra tie, kurie engia žmones ir neteisėtai peržengia ribas žemėje. Jiems skirta skausminga bausmė.

43 O kas kenčia kantriai ir atleidžia – iš tiesų, tai yra reikalas didis.

44 Ką Alachas palieka klaidžioti, tas neturės vedlio po Jo. Tu matysi piktadarius, sakančius, jiems regint bausmę: „Ar yra kelias atgal ˹į ankstesnį gyvenimą˺?“

45 Tu matysi juos priešais Ugnį, nuolankius po pažeminimo, žvilgčiojančius slapčiomis, kai tikintieji pareikš: „Nevykėliai yra praradę save ir savo šeimas Teismo Dieną.“ Iš tiesų, piktadariai bus amžinoje bausmėje.

46 Jie neturės globėjų, kurie jiems padės, be Alacho. Ką Alachas palieka nuklydime – nerasi jiems kelio.

47 Atsakykite savo Viešpačiui, kol neatėjo Diena iš Alacho, kuri negali būti išvengta. Tądien nebus jums nei prieglobsčio, nei galimybės paneigti.

48 Bet jeigu jie nusigręžia, tai Mes nesiuntėme tavęs, ˹Pranaše Muhamedai˺, jų apsaugininku. Tavo pareiga yra tik perduoti ˹žinią˺. Iš tiesų, kai duodame kam paragauti Mūsų malonės – jis apsidžiaugia ja. Bet jei jį užklumpa blogis dėl to, ką padarė jo rankos – jis tampa nedėkingu.

49 Alachui priklauso karalystė dangų ir žemės. Jis kuria, ką nori. Jis padovanoja, kam nori, dukras, ir padovanoja, kam nori, sūnus,

50 arba abu – sūnus ir dukras, ir palieka, ką nori nevaisingu. Iš tiesų, Jis yra Visa Žinantis, Visa Galintis!

51 Nėra skirta žmogui kalbėti su Alachu, išskyrus per apreiškimą, už uždangos ar per pasiuntinį-angelą, atskleidžiantį ką Jis panori, Savo leidimu. Iš tiesų, Jis yra Aukščiausias, Išmintingas.

52 Taip Mes siuntėme apreiškimą tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, Mūsų nurodymu. Prieš tai nežinojai nei Rašto, nei tikėjimo, bet Mes padarėme tai šviesa, ja vesdami, ką norime iš Savo tarnų. Iš tiesų, tu vedi tiesiu keliu,

53 keliu Alacho, Kuriam priklauso visa, kas yra danguose ir žemėje. Taip! Pas Alachą sugrįš visi darbai.

3 Alachas, Visa Galintis, Išmintingas, siunčia apreiškimą tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, kaip ir buvusiems anksčiau tavęs.

4 Jam priklauso visa, kas yra danguose ir žemėje. Jis yra Aukščiausias, Didis.

5 Dangūs kone pralūžta iš viršaus ˹dėl Alacho didybės˺, o angelai aukština šlovindami savo Viešpatį ir prašo atleidimo esantiems žemėje. Taip! Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

6 Alachas yra Prižiūrėtojas besirenkančių globėjais kitus vietoj Jo. Tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, nesi jų laiduotojas.

7 Taip Mes apreiškėme tau Koraną arabų kalba, kad perspėtum miestų motiną [t.y. Meką] ir esančius aplink ją, ir kad perspėtum apie Surinkimo Dieną, dėl kurios nėra abejonės. Viena dalis žmonių bus Rojaus soduose, o kita – Liepsnoje.

8 Jeigu Alachas panorėtų, padarytų visą žmoniją viena ˹tikinčiųjų˺ bendruomene, bet Jis priima Savo Malonėn, ką panori. Piktadariams nebus nei apsaugininko, nei padėjėjo!

9 Kaip jie gali rinktis kitus globėjus vietoj Jo? Alachas – Jis yra Apsaugininkas. Jis suteikia gyvybę mirusiems ir yra Visa Galintis!

10 Tai, dėl ko nesutariate, bus teisiama Alacho. Tai yra Alachas – mano Viešpats. Juo aš pasikliauju ir į Jį gręžiuosi.“

11 ˹Jis yra˺ Sutvėrėjas dangų ir žemės. Jis padarė jums sutuoktinius, iš jūsų pačių, bei poras galvijams, kad galėtumėte daugintis. Niekas nėra panašus į Jį. Jis yra Visa Girdintis, Visa Matantis.

12 Jam priklauso raktai dangų ir žemės. Jis suteikia aprūpinimą ir jį apriboja, kam panori. Iš tiesų, Jis yra Žinantis Viską.

13 Tikėjimo reikaluose Jis nurodė jums tai, ką įsakė Nojui, ir tai, ką apreiškėme tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, ir ką įsakėme Abraomui, Mozei ir Jėzui: „Laikykitės tikėjimo ir nesiskaldykite dėl jo.“ Neiškenčiama stabmeldžiams yra tai, į ką juos kviečiate. Alachas pasirenka Sau, ką nori, ir veda pas Save atsigręžiančius į Jį.

14 Jie susiskirstė, iš pavydo vieni kitiems, tik tada, kai žinios atėjo pas juos.[1] Jeigu ne ankstesnis tavo Viešpaties sprendimas paskirti tam laiką, šis reikalas jau būtų nuspręstas tarp jų. Iš tiesų, paveldėję Raštą po jų,[2] yra dėl to nerimą keliančioje abejonėje.

[1] Žmonių bendruomenės tampa susiskirsčiusios į tikinčiuosius ir netikinčiuosius tik po to, kai jiems pranašai perduoda apreiškimo žinią.

[2] T.y. judėjai ir krikščionys.

15 Tad kviesk ˹į Alacho tikėjimą˺, sek tiesiu keliu, kaip buvo įsakyta, ir nesek jų troškimais. Sakyk: „Aš tikiu kiekvienu Raštu, apreikštu Alacho. Man buvo įsakyta teisti tarp jūsų teisingai. Alachas yra mūsų ir jūsų Viešpats. Mes atsakysime už savo darbus, o jūs – už jūsiškius. Tad nėra tarp mūsų ginčo. Alachas surinks mus visus. Pas Jį bus paskutinis sugrįžimas.

16 O besiginčijantiems dėl Alacho, kai ˹daugelis˺ Jam atsakė ˹priimdami islamą˺, jų argumentas yra tuščias priešais jų Viešpatį. Jie bus užklupti pykčio ir griežtos bausmės.“

17 Alachas apreiškė Raštą tiesoje bei ˹Teisingumo˺ Balansą. Kas jums leis žinoti? Paskutinė Valanda gali būti arti!

18 Ją atmetantys prašo ją paspartinti. Bet tikintys jos bijo, žinodami, kad ji – tiesa. Iš tiesų, besiginčijantys dėl Valandos yra tolimame nuklydime!

19 Alachas yra Subtilus Savo tarnams.[1] Jis aprūpina, ką panori. Jis yra Galingas, Visa Galintis!

[1] Jis tiksliai supranta visus, įprastai nepastebimus ir sudėtingus dalykus. Jo santykiai su kūrinija yra subtilūs, dažniausiai nepastebimi, bet artimi.

[1] Žr.: 2:1 išnašą.

1 Chā-Mym.

2ʿAyn-Syn-Ḳāf.[1]