41. Išaiškintos

Ši Mekos laikotarpiu apreikšta sūra peikia stabmeldžius dėl tiesos atmetimo. Jiems yra pasakyta, jog net jų pačių kūno dalys – širdys, ausys ir akys, kuriuos jie ignoravo atmesdami tiesą, Teismo Dieną liudys prieš juos. Sūra yra pavadinta pagal trečią ir 44-ą eilutes, kuriose Korano eilutės yra pavadintos „Išaiškintomis“, taip pabrėžiant jų aiškumą.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

26 Atmetę tikėjimą tarė: „Nesiklausykite šio Korano, bet užgožkite jį tuščiomis kalbomis, galbūt nugalėsite.“

27 Tad Mes duosime paragauti griežtą bausmę atmetusiems tikėjimą ir atmokėsime pagal blogiausius iš jų darbų.

28 Tai yra atlygis Alacho priešams – Ugnis, kuri bus jų amžini namai, atlygiu už Mūsų apreiškimų neigimą.

29 Atmetę tikėjimą tars: „Mūsų Viešpatie! Parodyk tuos džinus ir žmones, kurie mus paklaidino. Mes padėsime juos po savo kojomis, kad jie būtų tarp žemiausiųjų.“

30 Iš tiesų, pas sakančius „Mūsų Viešpats yra Alachas“ ir tvirtai besilaikančius ˹Jo nurodymų˺ – angelai ateina pas juos ir sako: „Nebijokite ir neliūdėkite, bet džiaukitės gera žinia Rojaus sodų, kurie buvo jums prižadėti.

31 Mes esame jūsų globėjai šiame ir Ateinančiame gyvenime. Jūs turėsite jame ko siela trokš ir viską, ko prašysite –

32 tai dovana iš Atleidžiančio, Suteikiančio Malonę!“

33 Kas savo žodžiais yra geresnis už kviečiantį pas Alachą, darantį gera ir sakantį: „Iš tiesų, aš esu paklūstantis ˹Alachui˺.“?

34 Gėris nėra lygus blogiui. Atsakykite ˹į blogį˺ tuo, kas geriau, ir jūsų priešas taps artimu lyg senas ir vertingas draugas.

35 Bet tai duota tik kantriems, palaimintiems dideliu gėriu.

36 Jeigu jus vilioja šėtonas, siekite prieglobsčio pas Alachą. Iš tiesų, Jis yra Visa Girdintis, Visa Žinantis!

37 Naktis, diena, saulė ir mėnulis yra Jo ženklai. Nepulkite kniūbsčia prieš saulę ar mėnulį, bet pulkite kniūbsčia prieš Alachą, Kuris sukūrė juos, jeigu garbinate Jį.

38 Bet jeigu stabmeldžiai yra per daug pasipūtę – tai ˹leiskite jiems žinoti, kad angelai˺, esantys arti tavo Viešpaties, šlovina Jį naktį ir dieną, niekada nepavargdami.

39 Kitas Jo ženklų yra tai, kai matai dykvietę, bet Mums atsiuntus lietų joje, ji suvirpa gyvybe ir išaugina ˹augalus˺. Iš tiesų, Tas, Kuris duoda jai gyvybę, duos gyvybę mirusiems. Iš tiesų, Jis yra Galintis viską.

40 Iš tiesų, iškraipantys Mūsų apreiškimus nėra nuo Mūsų paslėpti.[1] Ar įmestas Ugnin yra geresnis už apsaugotą per Teismo Dieną? Darykite, ką norite. Iš tiesų, Jis yra Visa Matantis, ką jūs darote.

2 Apreiškimas iš Maloningojo, Suteikiančio Malonę –

3 Raštas, kurio eilutės yra išaiškintos – Koranas arabų kalba, žinantiems žmonėms,

4 duodantis gerą žinią ir įspėjimą. Tačiau dauguma jų nusigręžia ir neišgirsta.

5 Jie sako: „Mūsų širdys yra uždengtos nuo to, į ką mus kviečiate, o mūsų ausyse yra kurtumas, ir tarp mūsų yra uždanga. Tad darykite, ˹ką norite˺, ir mes darysime, ˹ką norime˺!“

6 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Aš esu žmogus, kaip ir jūs. Man buvo apreikšta, jog jūsų dievas yra Vienas Dievas. Tad rinkitės tiesų kelią pas Jį ir Jo prašykite atleidimo. Vargas stabmeldžiams –

7 nemokantiems išmaldos mokesčio ir atmetantiems Ateinantį gyvenimą.

8 Iš tiesų, priimantys tikėjimą ir darantys gera turės atlygį amžiną.“

9 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Kaip galite atmesti Tą, Kuris sukūrė žemę per dvi Dienas?[1] Kaip galite pramanyti Jam lygius? Jis yra Viešpats pasaulių!“

[1] Žr.: 7:54 išnašą.

10 Jis pastatė ant žemės tvirtus kalnus, stovinčius aukštai, palaimino juos ir nustatė aprūpinimą jo prašantiems, per keturias Dienas.

11 Tada Jis atsisuko į dangų, kai jis buvo tik dūmas, ir tarė jam bei žemei: „Pakluskite, noromis ar ne.“ Jiedu atsakė: „Mes paklūstame noromis.“

12 Tad Jis sutvėrė dangus septyniais dangumis per dvi Dienas, paskirdamas kiekvienam dangui jo pavedimus. Mes išgražinome žemiausią dangų šviesomis ir apsauga. Tai yra numatymas Visa Galinčio, Visa Žinančio.

13 Jeigu jie nusigręžia, sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Aš perspėju jus apie trenksmą, kaip tą, kuris užklupo ãdiečius ir samūdiečius.“

14 Pasiuntiniai atėjo pas juos iš visų pusių, ˹sakydami˺: „Garbinkite tik Alachą.“ Jie atsakė: „Jeigu mūsų Viešpats norėtų, pasiųstų mums angelus. Tad mes atmetame tai, su kuo buvote siųsti.“

15 Ãdiečiai tapo pasipūtėliais žemėje be teisės, besigiriantys: „Kas turi didesnę galią už mus?“ Ar jie nematė, kad Alachas, sukūręs juos, turi didesnę galią? Bet jie vis vien neigė Mūsų ženklus.

16 Tad pasiuntėme prieš juos įsiutusį vėją ˹kelioms˺ nelaimės dienoms, kad jie paragautų žeminančią bausmę šiame gyvenime. Bet bausmė Ateinančiame bus dar labiau niekinanti. Jie neras pagalbos.

17 O samūdiečiams Mes parodėme vedimą, bet jie teikė pirmenybę aklumui. Tad trenksmas žeminančios kančios užklupo juos dėl to, ką jie darė.

18 Tačiau Mes išsaugojome priėmusius tikėjimą ir dievobaimingus.

19 Dieną, kai Alacho priešai bus surinkti priešais Ugnį ir vedami eilėmis,

20 kai jie ją pasieks, jų ausys, akys ir oda liudys prieš juos dėl jų darbų.

21 Jie paklaus savo odos: „Kodėl liudijai prieš mus?“ Ji atsakys: „Alachas mus prakalbino, Kuris prakalbina viską. Jis sukūrė jus pirmąjį kartą ir pas Jį sugrįšite.

22 Jūs neslėpėte savęs nuo liudijimo jūsų ausų, akių ir odos, bet manėte, kad Alachas nežinos daugelio jūsų darbų.

23 Ši mintis, kurią turėjote apie savo Viešpatį, nuvedė jus pražūtin. Tad tapote pralaimėtojais.“

24 Net jei jie kentės kantriai, Ugnis bus jų namai. Jeigu jie prašys palengvinimo – jiems palengvinta nebus.

25 Mes paskyrėme netikintiesiems draugužius, kurie pateikia jų nuodėmes esant patraukliomis.[1] Tad likimas ankstesniųjų bendruomenių iš džinų ir žmonių tarpo buvo pateisintas prieš juos. Iš tiesų, jie yra pralaimėtojai.

[1] Bausdamas nepaklūstančius asmenis, Dievas paskiria jiems draugus, kurie, užuot priminę apie nedorų veiksmų blogį, ragina asmenį ir toliau elgtis nedorai.

[1] Žr.: 2:1 išnašą.

1 Chā-Mym.[1]

[1] Ši eilutė kalba apie stabmeldžius, užgožiančius Korano skaitymą triukšmu, apie kurį buvo kalbama anksčiau (žr.: 41:26).

41 Iš tiesų, atmetantys Priminimą [t.y. Koraną], kai jis atėjo pas juos, ˹yra pasmerkti˺. Iš tiesų, jis yra Raštas galingas.

42 Melagystės negali jo pasiekti nė iš priekio, nė iš galo. Tai apreiškimas iš Išmintingojo, Verto Išaukštinimo.

43 ˹Pranaše Muhamedai!˺ Jie nesako tau nieko, kas nebuvo pasakyta pasiuntiniams anksčiau tavęs. Iš tiesų, tavo Viešpats yra Viešpats atleidimo ir skausmingos bausmės.

44 Jei būtume jį apreiškę Koranu kita kalba, jie būtų tarę: „Jeigu tik jo eilutės būtų buvę padarytos išaiškintomis! Ar tai yra svetima kalba, kai arabas ˹yra pasiuntinys˺?“ Sakyk: „Tai yra vedimas ir išgydymas priėmusiems tikėjimą. O jo nepriėmusiems – jų ausyse yra kurtumas ir aklumas ˹jų širdyse˺. Jie yra lyg kviečiami iš tolimos vietos.“

45 Išties Mes davėme Mozei Raštą, bet nesutarimas kilo dėl jo. Jei ne Alacho sprendimas, jų nesutarimas būtų išspręstas ˹iš kart˺. Iš tiesų, jie yra, dėl to, abejonėje didelėje.

46 Kas daro gera – tai bus jo naudai, o kas daro bloga – tai bus jo nuostoliui. Tavo Viešpats yra teisingas Savo tarnams.

47 Žinios apie Valandą priklauso tik Jam. Joks grūdas neišnyra iš savo luobelės ir jokia patelė netampa nėščia ir nepagimdo, išskyrus Jam žinant. Dieną, kai Jis sušuks: „Kur yra Mano bendrininkai?“, jie atsakys: „Mes pranešame Tau, kad nebėra tarp mūsų tam liudininkų.“

48 Apvils juos tai, ko jie šaukėsi prieš tai. Jie supras, jog neturi pabėgimo.

49 Žmogus nepavargsta prašydamas gėrio, bet jeigu jį ištinka blogis – jis tampa beviltišku ir nusivylusiu.

50 Kai Mes, po jį ištikusios nelaimės, suteikiame Savo malonę, jis sako: „To aš esu nusipelnęs. Nemanau, kad Valanda ateis, bet jei ir būsiu sugrąžintas pas savo Viešpatį, iš tiesų, geriausias atlygis bus skirtas man.“ Bet Mes pranešime atmetusiems tikėjimą apie jų darbus ir duosime jiems paragauti griežtos bausmės.

51 Kai parodome žmogui malonę – jis nusigręžia išdidžiai, bet kai blogis jį ištinka – jis atlieka ilgą maldą.

52 Klausk jų, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Ar kada pagalvojote, jeigu šis apreiškimas yra iš Alacho, ir jūs jį atmetėte? Kas yra labiau nuklydęs už esantį tolimame priešiškume ˹tiesai˺?“

53 Mes parodysime jiems Mūsų ženklus horizontuose ir juose pačiuose, iki pasidarys aišku, jog šis apreiškimas yra tiesa. Ar neužtenka to, kad jūsų Viešpats yra Liudininkas visko?

54 Taip! Jie abejoja dėl susitikimo su savo Viešpačiu. Taip! Jis yra Visa Apsupantis ˹Savo galia˺!