31. Lukmãnas

Šioje Mekos laikotarpio sūroje pateikiama istorija apie Lukmãną, išmintingą vyrą, gyvenusį Afrikoje, duodantį išmintingą patarimą savo sūnui (12–19 eilutėse). Šiame patarime jis kalba apie ryšį su Dievu bei kitais žmonėmis. Sūroje tikintieji yra giriami, o stabmeldžiai kritikuojami už nedėkingumą Dievui ir už klaidingą elgesį. Kaip ir ankstesnėje, šioje sūroje primenama apie Dievo stebuklus gamtoje, juos pateikiant kontraste su nieko negalinčiais stabmeldžių dievais. Sūra baigiasi pabrėždama artėjančią Teismo Dieną.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Alif-Lām-Mym.[1]

2 Šios yra eilutės Rašto, kupino išminties,

3 vadovas ir malonė gera darantiems,

4 atliekantiems maldą, mokantiems išmaldos mokestį ir užtikrintiems Ateinančiu gyvenimu.

5 Jie yra vedami savo Viešpaties ir jie bus sėkmingi.

6 Bet yra žmonių, leidžiančių turtą dėl tuščių kalbų,[1] tuo norinčių nukreipti kitus nuo Alacho tako – neturint tam žinių – ir išjuokti jį. Jiems bus suteikta žeminanti bausmė.

[1] Kai kurie arabų stabmeldžiai naudojo dainavimą, šokius, giesmes ir pan., bei investavo į šias veiklas siekdami atitraukti žmonių dėmesį nuo Korano skaitymo.

7 Kai jiems yra skaitomi Mūsų apreiškimai, jie pasipūtę nusigręžia, lyg negirdėtų, lyg jų ausyse būtų kurtumas. Pranešk jiems, ˹Pranaše Muhamedai˺, apie skausmingą bausmę!

8 Iš tiesų, priėmusiems tikėjimą ir darantiems gera skirti Malonės Rojaus sodai,

9 būti ten amžinai. Alacho pažadas yra tikras. Jis yra Visa Galintis, Visa Žinantis!

10 Jis sukūrė dangus be kolonų jums matomų ir pastatė tvirtus kalnus ant žemės, kad ji nedrebėtų su jumis, ir paskleidė joje visų rūšių būtybes. Mes siunčiame lietų iš dangaus, juo užaugindami žemėje kiekvieną puikų augalą.

11 Tai yra Alacho kūrinija. Dabar parodykite man, ką sukūrė tie ˹dievai˺ esantys greta Jo. Taip! Piktadariai yra aiškiai nuklydę.

12 Išties Mes suteikėme Lukmãnui išmintį, ˹tardami˺: „Būk dėkingas Alachui. Kas bus dėkingas, tai savo paties naudai, o nedėkingieji – iš tiesų, Alachas yra Turtingas, Vertas Išaukštinimo!“

13 Lukmãnas patarė savo sūnui: „Mano sūnau! Negarbink stabų vietoj Alacho. Iš tiesų, stabmeldystė yra didelė piktadarystė.“

14 Mes įsakėme žmonėms būti geriems savo tėvams. Motinos juos išnešiojo dideliame sunkume ir jų žindymas truko dvejus metus. Būk dėkingas Man ir savo tėvams. Pas Mane yra sugrįžimas.

15 Bet jeigu jie verčia tave vietoj Manęs garbinti tai, dėl ko neturi žinių, tada jiems nepaklusk. Būk su jais malonus šiame gyvenime ir laikykis tako tų, kurie gręžiasi į Mane. Galiausiai visi sugrįšite pas Mane ir Aš pranešiu apie jūsų darbus.

16 ˹Lukmãnas tęsė˺: „Mano sūnau! Net garstyčios sėklos svorio ˹darbas˺, paslėptas akmenyje ar kur nors danguose ar žemėje, bus atskleistas Alacho. Iš tiesų, Alachas yra Subtilus,[1] Visa Suprantantis.

[1] Jis tiksliai supranta visus, įprastai nepastebimus ir sudėtingus dalykus. Taip pat Jo santykiai su kūrinija yra subtilūs, dažnai nepastebimi, bet artimi.

[1] Žr.: 2:1 išnašą.

17 Atlik maldą, mano sūnau! Skatink gera ir drausk bloga, ir kantriai kęsk viską, kas tau nutinka. Iš tiesų, tai yra dalykai verti siekio.

18 Neriesk savo nosies prieš žmones ir nevaikščiok pasipūtęs. Iš tiesų, Alachas nemėgsta pasipūtusių pagyrūnų.

19 Vaikščiok saikingu žingsniu ir sušvelnink savo balsą. Iš tiesų, bjauriausias balsas yra asilų riksmas.“

20 ˹Žmonija!˺ Ar nematote, kad Alachas padarė tai, kas yra danguose ir žemėje, jums pavaldžiais, ir suteikė jums Savo malones, matomas ir nematomas? Tačiau kai kurie žmonės ginčijasi dėl Alacho, neturėdami tam žinių, vadovo ar apšviečiančio rašto.

21 Kai jiems sakoma: „Sekite tuo, ką Alachas apreiškė“, jie atsako: „Mes seksime tik tuo, kuo sekė mūsų protėviai.“ Net kai Šėtonas kviečia juos į bausmę Liepsnos?

22 Kas paklūsta Alachui ir daro gera, tas laikosi tvirčiausios atramos. Pas Alachą viskas sugrįš.

23 Kas atmetė tikėjimą – tegul jo netikėjimas neliūdina tavęs, ˹Pranaše Muhamedai˺. Jie sugrįš pas Mus ir Mes jiems pranešime apie tai, ką jie darė. Alachas yra Visa Žinantis jūsų slapčiausias mintis.

24 Mes leidžiame jiems trumpam pasimėgauti, bet vėliau priskirsime jiems griežtą bausmę.

25 Jei paklausi jų, kas sukūrė dangus ir žemę, jie atsakys: „Alachas.“ Sakyk: „Šlovė ir dėkingumas Alachui.“ Taip! Dauguma jų nežino.

26 Viskas danguose ir žemėje priklauso Alachui. Jis yra Turtingas, Vertas Išaukštinimo.

27 Jei visi medžiai žemėje būtų rašikliai, o visi vandenynai, su septyniais papildomais vandenynais, ˹būtų rašalu˺, Alacho žodžiai vis tiek neišsektų. Alachas yra Visa Galintis, Išmintingas!

28 Jūsų ˹visų˺ sukūrimas ir prikėlimas yra ˹lengvas˺ lyg vienos sielos sukūrimas ir prikėlimas. Alachas yra Visa Girdintis, Visa Matantis!

29 ˹Pranaše Muhamedai˺, ar nematai, kad Alachas pakeičia naktį diena ir dieną naktimi, ir kad Jis padarė pavaldžiais saulę ir mėnulį, kiekvieną judantį savo orbita nustatytą laikotarpiui, ir kad Jis yra Visa Suprantantis, ką jūs darote?

30 Taip yra, nes Alachas – Tiesa, o tai, ko jie šaukiasi vietoj Jo – melas. Jis yra Aukščiausiasis, Didingiausias!

31 Ar nematai, jog laivai plaukia jūra, Alacho malone, rodydami jums kai kuriuos Jo stebuklus? Iš tiesų, tame yra ženklai kiekvienam kantriam, dėkingam.

32 Kai bangos kyla virš laive esančių žmonių lyg didžiuliai šešėliai, jie šaukiasi Alacho, visiškai Jam atsiduodami. Bet kai Jis pargabena juos į krantą, kai kurie jų lieka dvejonėse. Atmeta Mūsų ženklus tik išdavikas, nedėkingas.

33 Žmonės! Bijokite savo Viešpaties ir saugokitės Dienos, kai joks tėvas nesuteiks nė kiek naudos savo vaikui ir joks vaikas nesuteiks nė kiek naudos savo tėvui. Alacho pažadas yra tiesa, tad neleiskite šiam gyvenimui jus apgauti ir neleiskite Apgavikui[1] jus apgauti dėl Alacho.

[1] T.y. Šėtonui.

34 Iš tiesų, žinios apie Valandą priklauso Alachui. Jis siunčia atgaivinantį lietų ir žino, kas paslėpta įsčiose. Jokia siela nežino, ką ji įgis rytoj, ir jokia siela nežino, kurioje vietoje ji mirs. Iš tiesų, Alachas yra Visa Žinantis, Visa Suprantantis!