22. Piligriminė kelionė

Ši Medinos laikotarpio sūra yra pavadinta pagal 25–37 eilutėse apibūdintą piligriminę kelionę, vadinamą Chadžu, kurią Dievas įsakė skelbti pranašui Abraomui (27 eilutė). Taip pat joje smerkiami stabmeldžiai dėl draudimo tikintiesiems pasiekti Šventąją Mečetę Mekoje. Sūra prasideda Teismo Dienos aprašymu ir peikimu tų, kurie garbina beverčius stabus, neturinčius jokių galių, o baigiasi kviesdama musulmonus būti tvirtais einant Abraomo tikėjimo keliu.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Žmonija! Bijok savo Viešpaties. Iš tiesų, paskutiniosios Valandos sukrėtimas yra didis dalykas.

2 Dieną, kai ją matysite, kiekviena žindanti motina paliks tai, ką žindė, ir kiekviena nėščioji pagimdys ˹anksčiau laiko˺, ir galvosi, kad visi žmonės yra girti, nors jie nebus. Alacho bausmė yra griežta.

3 Tačiau vis vien tarp žmonių yra tie, kurie neturėdami žinių ginčijasi apie Alachą ir seka kiekvienu maištingu šėtonu,

4 kuriam nulemta tai, jog kiekvienas pasirinkęs jį vedliu bus jo paklaidintas ir nuvestas į bausmę Liepsnos.

5 Žmonija! Jeigu abejojate dėl Prikėlimo, tai ˹prisiminkite˺, jog sukūrėme jus iš dulkės, ir po to iš sėklos lašo, ir ˹suformavome˺ jus į kraujo krešulėlį, ir po to į mėsos gumulą, suformuotą ir neformuotą,[1] kad parodytume ˹Savo galią˺ jums. Mes įkuriame ką norime gimdoje, nustatytam laikui, ir tada išvedame jus kūdikiais, kad pasiektumėte brandos amžių. Kai kurie jūsų miršta ˹jauni˺, o kiti pasiekia silpniausią gyvenimo etapą, kai jie nebežino nieko, nors prieš tai žinojo daug. Tu matai dykvietę, bet Mums pasiuntus lietų, ji pradeda virpėti ir brinkti ˹gyvybe˺, užaugindama kiekvieną augalą malonų.

[1] T.y. sveiką ar ligotą.

6 Taip yra, nes Alachas yra Tiesa. Jis suteikia gyvybę mirusiems ir yra Galintis viską.

7 Iš tiesų, Valanda ateina – nėra dėl to abejonės. Iš tiesų, Alachas prikels esančius kapuose.

8 Tačiau vis vien tarp žmonių yra tie, kurie ginčijasi apie Alachą neturėdami žinių, vedimo ir apšviečiančio rašto,

9 paniekinamai nusigręždami, kad paklaidintų kitus nuo Alacho tako. Jiems šiame gyvenime skirtas pažeminimas, o Prikėlimo Dieną Mes duosime jiems paragauti deginančios bausmės.

10 ˹Jiems bus tarta˺: „Tai – už tai, ką padarė jūsų rankos. Alachas niekada neengia Savo tarnų.“

11 Tarp žmonių yra tokių, kurie garbina Alachą stovėdami ant ribos ˹tarp tikėjimo ir jo atmetimo˺. Jeigu juos paliečia gėris, jie yra tuo patenkinti, bet kai juos užklumpa blogis, jie sugrįžta ˹į netikėjimą˺, prarasdami gyvenimą šį ir Ateinantį. Tai yra praradimas aiškus.

12 Jie šaukiasi vietoj Alacho tų, kurie negali jiems nei pakenkti, nei padėti. Tai yra tolimiausias nuklydimas.

13 Jie šaukiasi tų, kurių garbinimas suteikia žalą vietoj naudos. Koks prastas globėjas, koks prastas bendražygis!

14 Iš tiesų, priėmusius tikėjimą ir dariusius gera Alachas priims į Rojaus sodus, kuriuose teka upės. Iš tiesų, Alachas daro, ką panori.

15 Tegul manantys, jog Alachas nepadės savo Pranašui nei šiame, nei Ateinančiame gyvenime, pririša virvę prie lubų ir užsmaugia save, ir tada tegul pasižiūri, ar šis planas pašalina jų įniršį.

16 Taip Mes apreiškėme šį ˹Koraną˺ eilutėmis aiškiomis. Iš tiesų, Alachas veda ˹tiesiu keliu˺ ką panori.

17 Iš tiesų, tikinčiuosius, judėjus, sabiečius,[1] krikščionis, ugnies garbintojus[2] ir stabmeldžius – Alachas teis tarp jų Prikėlimo Dieną. Iš tiesų, Alachas yra Liudininkas visko.

[1] Žr.: 2:62 išnašą.

[2] Ugnies garbintojais buvo vadinami zoroastriečiai.

18 Ar nematai, jog prieš Alachą puolą kniūbsčia visi esantys danguose ir žemėje, bei saulė, mėnulis, žvaigždės, kalnai, medžiai ir visos gyvos būtybės, kaip ir daugelis žmonių? Tačiau daugeliui Mano bausmė tapo pateisinta. Ką Alachas pažemino – niekas negali jam suteikti garbės. Iš tiesų, Alachas daro tai, ką panori.

19 Šios dvi grupės žmonių nesutaria dėl savo Viešpaties. Ugnies drabužiai bus pasiūti atmetusiems tikėjimą ir verdantis vanduo bus pilamas ant jų galvų,

20 išlydantis tai, kas jų pilvuose, kartu su jų oda.

21 Taip pat jiems bus skirti geležies vėzdai.

22 Dėl jų skausmo jiems bandant pabėgti iš Pragaro jie bus sugrąžinti į jį ˹ir bus tarta˺: „Ragaukite bausmę Liepsnos!“

23 Iš tiesų, priėmusius tikėjimą ir dariusius gera Alachas priims į Rojaus sodus, kuriuose teka upės. Juose jie bus papuošti aukso apyrankėmis, perlais ir drabužiais šilkiniais.

24 Jie buvo išmokyti palaimingų žodžių ir nukreipti į Šlovingojo kelią.

25 Iš tiesų, atmetę tikėjimą ir paklaidinę ˹kitus˺ nuo Alacho tako ir Šventosios Mečetės ˹Mekoje˺ – kurią paskyrėme visiems, ten gyvenantiems ir ją lankantiems – kartu su bandančiais ją išniekinti piktadarystėmis – Mes duosime jiems ragauti bausmę skausmingą.

26 Mes parodėme Abraomui Namo vietą, tardami: „Negarbink vietoj Manęs nieko ir apvalyk Mano Namą einantiems aplink ˹Kãbą˺, atliekantiems maldą, besilenkiantiems ir puolantiems kniūbsčia.

27 Kviesk žmones piligrimystei. Jie ateis pas tave pėsčiomis arba ant įvairių liesų kupranugarių iš įvairių tolimiausių takų,

28 kad gautų naudą ir tartų Alacho vardą aukodami jiems suteiktus gyvulius paskirtomis dienomis. Valgykite juos ir maitinkite skurdžius varguolius.

29 Tada leisk jiems aptvarkyti save,[1] išpildyti savo priesaikas ir apeiti Senovės Namą [t.y. Kãbą].“

[1] Nusikerpant plaukus, apkarpant nagus ir nusiprausiant.

30 Taip yra. Kas pagerbia Alacho šventus nurodymus – tai geriau jiems Alacho akyse. Gyvuliai yra leidžiami jums, išskyrus tai, kas buvo jums paminėta.[1] Laikykitės atokiai nuo stabmeldystės purvo ir melagingų žodžių.

[1] Žr.: 5:3.

31 Būkite teisingai tikintys į Alachą, negarbindami vietoj Jo stabų. Garbinantis stabus vietoj Alacho yra kaip krentantis iš dangaus, kurį pagavo paukštis arba nupūtė vėjas į tolimą kraštą.

32 Taip yra. Kas gerbia Alacho simbolius – iš tiesų, tai yra iš dievobaimingumo širdžių.

33 Aukojamuose gyvuliuose jums yra nauda nustatytam laikui,[1] o paskui jų aukojimo vieta yra šalia Senovės Namo.

[1] T.y. aukojamieji gyvūnai gali būti melžiami ar naudojami jojimui iki aukojimo laiko.

34 Kiekvienai bendruomenei Mes paskyrėme aukojimo apeigas, kad jie paminėtų Alacho vardą aukodami gyvulius, Jo suteiktus jiems. Jūsų Dievas yra Vienas Dievas, tad pakluskite Jam. Duok gerą žinią, ˹Pranaše Muhamedai˺, nuolankiems,

35 kurių širdys dreba prisiminusios Alachą, kurie kantriai kenčia tai, kas juos užklumpa, kurie atlieka maldą ir aukoja iš to, ką jiems suteikėme.

36 Aukojamus kupranugarius ir galvijus Mes padarėme Alacho simboliais, kuriuose jums yra daug gėrio. Tad minėkite Alacho vardą, kai jie yra išrikiuoti ˹aukai˺. Jiems sukritus ant šonų valgykite jų mėsą ir maitinkite išmaldos prašančius ir neprašančius varguolius. Taip Mes padarėme šiuos gyvūnus pavaldžiais jums, kad būtumėte dėkingi.

37 Nei jų mėsa, nei kraujas nepasiekia Alacho, bet pasiekia Jį jūsų dievobaimingumas. Taip Jis padarė juos pavaldžiais jums, kad skelbtumėte Alacho didybę dėl Jo vedimo jums, ir kad skelbtumėte gerą žinią darantiems gera.

38 Iš tiesų, Alachas gina priėmusius tikėjimą. Iš tiesų, Alachas nemėgsta išdavikų nedėkingų.

39 Leidžiama imtis ginklo tiems, kurie buvo užpulti, nes jie buvo engiami. Iš tiesų, Alachas yra Galintis jiems padėti.

40 Jie buvo išvaryti iš namų neteisėtai vien dėl jų žodžių: „Mūsų Viešpats yra Alachas.“ Jeigu Alachas nebūtų atgrasęs kai kurių žmonių kitais, būtų sunaikinti vienuolynai, bažnyčios, sinagogos ir mečetės, kuriuose Alacho vardas minimas dažnai. Alachas padės tiems, kurie padeda Jam. Iš tiesų, Alachas yra Galingas, Visa Galintis!

41 Mums įtvirtinus juos žemėje, jie atlieka maldą, duoda išmaldos mokestį, skatina gera ir draudžia bloga. Alachui priklauso baigtis visų reikalų.

42 Jeigu jie neigia tave, ˹Pranaše Muhamedai˹, taip pat neigė ir Nojaus tauta anksčiau jų, kaip ir ãdiečiai, samūdiečiai,

43 Abraomo ir Loto tauta,

44 ir Midjãno gyventojai. Mozė taip pat buvo atmestas. Tad Aš daviau laiko atmetusiems tikėjimą, o po to pagriebiau juos. Kokia baisi buvo Mano bausmė!

45 Kiek bendruomenių, pasinėrusių į piktadarybes, Mes sunaikinome, palikdami jų ˹namus˺ visiškai sugriuvusius. Kiek apleistų šulinių ir prabangių rūmų!

46 Ar jie nekeliavo žeme, kad jų širdys susimąstytų ir jų ausys išgirstų? Iš tiesų, tai ne akys aklos, bet širdys, esančios krūtinėse.

47 Jie meta tau iššūkį, ˹Pranaše Muhamedai˺, paspartinti bausmę. Alachas nesulaužys Savo pažado. Iš tiesų, viena diena tavo Viešpačiui yra kaip tūkstantis metų jūsų skaičiavimu.

48 Aš atidėjau daugeliui bendruomenių, pasinėrusių į piktadarybes, o po to pagriebiau jas. Pas Mane yra sugrįžimas.

49 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Žmonija! Aš esu siųstas jums su perspėjimu aiškiu.“

50 Priėmę tikėjimą ir darę gera turės atleidimą ir aprūpinimą garbingą,

51 bet besistengiantys paniekinti Mūsų ženklus bus gyventojai Ugnies.

52 Mums pasiuntus pasiuntinį ar pranašą anksčiau tavęs, jam skaitant ˹Mūsu apreiškimus˺, Šėtonas paveikdavo jo skaitymą. Bet Alachas panaikindavo Šėtono įtaką ir patvirtindavo Savo apreiškimus. Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas!

53 Jis padaro Šėtono įtaką išbandymu tiems, kurių širdyse yra ˹veidmainystės˺ liga ir kurių širdys yra sukietintos. Iš tiesų, piktadariai yra dideliame priešiškume.

54 O apdovanotiems žiniomis Jis tuo patvirtina, jog tai tiesa iš tavo Viešpaties, tad jie priima tai ir jų širdys tam nuolankiai paklūsta. Iš tiesų, Alachas veda priėmusius tikėjimą tiesiu keliu.

55 Bet atmetę tikėjimą nesiliauja abejoti dėl to, iki Valanda užklups juos staiga, arba ateis pas juos bausmė nederlingą Dieną.[1]

[1] T.y.: Teismo Dieną.

56 Valdžia tądien priklausys Alachui. Jis teis tarp jų. Tad priėmę tikėjimą ir darę gera bus Palaimintuose Rojaus soduose,

57 bet atmetusiems tikėjimą ir laikiusiems melu Mūsų apreiškimus bus skirta žeminanti bausmė.

58 Emigravusiems vardan Alacho ir po to nužudytiems ar mirusiems – Alachas aprūpins juos geru aprūpinimu. Iš tiesų, Alachas yra geriausias Aprūpintojas.

59 Jis priims juos į vietą, kuria jie bus patenkinti. Iš tiesų, Alachas yra Visa Žinantis, Pakantus!

60 Taip bus. Kas atsako už nusikaltimą tuo pačiu ir po to yra vėl nuskriaustas – Alachas padės jiems. Iš tiesų, Alachas yra Visad Atleidžiantis, Visa Atleidžiantis!

61 Taip bus, nes Alachas naktį perveda į dieną ir dieną perveda į naktį.[1] Iš tiesų, Alachas yra Visa Girdintis, Visa Matantis!

[1] T.y. Dievas prailgina nakties trukmę sutrumpindamas dieną ir prailgina dienos trukmę sutrumpindamas naktį.

62 Taip bus, nes Alachas yra Tiesa, o tai, ko jie šaukiasi vietoj Jo, yra melas. Iš tiesų, Alachas yra Aukščiausiasis, Didingas!

63 Ar nematai, kad Alachas siunčia lietų iš dangaus, tad žemė tampa žalia? Iš tiesų, Alachas yra Subtilus,[1] Visa Suprantantis!

[1] Jis tiksliai supranta visus, įprastai nepastebimus ir sudėtingus dalykus. Taip pat Jo santykiai su kūrinija yra subtilūs, dažnai nepastebimi, bet artimi.

64 Jam priklauso visa, kas yra danguose ir žemėje. Alachas vienintelis yra Sau Užtektinas, Vertas Išaukštinimo!

65 Ar nematai, jog Alachas padarė tau pavaldžiais ˹gyvūnus˺ esančius žemėje bei laivus, plaukiančius jūra Jo nurodymu? Jis sulaiko dangų, kad jis nekristų ant žemės, nebent Jam leidus. Iš tiesų, Alachas yra žmonėms Visuomet Maloningas, Suteikiantis Malonę!

66 Jis suteikia jums gyvybę ir mirtį, ir vėl jums suteiks gyvybę. Iš tiesų, žmonės yra nedėkingi.

67 Kiekvienai bendruomenei Mes paskyrėme religines apeigas jų atliekamas. Tad neleisk jiems ginčytis su tavimi dėl šio reikalo, ˹Pranaše Muhamedai˺, bet kviesk juos pas savo Viešpatį. Iš tiesų, tu esi vedamas teisingai.

68 Bet jeigu jie ginčijasi su tavimi, sakyk: „Alachas žino geriau jūsų darbus.“

69 Alachas teis tarp jūsų Prikėlimo Dieną dėl jūsų nesutarimų.

70 Ar nežinai, jog Alachas žino, kas yra danguose ir žemėje? Iš tiesų, tai yra Įraše. Iš tiesų, tai Alachui lengva.

71 Bet jie garbina vietoj Alacho tuos, dėl kurių Jis nedavė jokio įgaliojimo ir dėl kurių jie neturi žinių. Piktadariai neturės padėjėjų.

72 Kai Mūsų aiškūs apreiškimai yra skaitomi jiems, tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, atpažįsti įniršį atmetusių tikėjimą veiduose, lyg jie norėtų užpulti tuos, kurie jiems skaito Mūsų apreiškimus. Sakyk: „Ar turėčiau jus informuoti apie kai ką blogiau už tai? Tai Ugnis, kurią Alachas pažadėjo atmetusiems tikėjimą. Koks prastas kelionės tikslas!“

73 Žmonija! Duodamas yra jums palyginimas, tad klausykitės įdėmiai: tie, kurių šaukiatės vietoj Alacho, negali sukurti nė musės, net jeigu visi susivienytų dėl to. O jeigu musė kažką iš jų pavogtų, jie negalėtų to susigrąžinti iš jos. Kokie bejėgiai yra ˹stabų˺ siekiantys ir ˹stabai˺ siekiamieji.

74 Jie neįvertino Alacho tinkamu vertinimu. Iš tiesų, Alachas yra Stiprus, Visa Galintis!

75 Alachas pasirenka pasiuntinius iš angelų ir žmonių. Iš tiesų, Alachas yra Visa Girdintis, Visa Matantis!

76 Jis žino tai, kas yra prieš juos ir kas už jų. Pas Alachą visi reikalai bus sugrąžinti.

77 Tikintieji! Lenkitės, pulkite kniūbsčia, garbinkite savo Viešpatį ir darykite gera, kad būtumėte sėkmingi.

78 Stenkitės vardan Alacho tikromis pastangomis. Jis pasirinko jus ir nepadarė jūsų religijoje sunkumų – religijoje jūsų tėvo Abraomo. ˹Tai Alachas˺, Kuris pavadino jus paklūstančiais ˹Jam˺ ankstesniuose ˹Raštuose˺ ir šiame ˹Korane˺, kad pasiuntinys būtų jūsų liudininku ir kad jūs būtumėte liudininkais žmonijai. Tad atlikite maldą, mokėkite išmaldos mokestį ir laikykitės Alacho tvirtai. Jis yra jūsų Globėjas. Koks puikus Globėjas, koks puikus Padėjėjas!