63. Veidmainiai

Šioje Medinos laikotarpiu apreikštoje sūroje veidmainiai yra peikiami dėl pastovių pastangų atgrasyti žmones nuo Dievo kelio ir atkalbinėjimo nuo labdaros davimo. To kontraste, tikintieji yra raginami duoti labdarą vardan Dievo, kol jų neužklupo mirtis, kurios niekas negalės išvengti.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Kai veidmainiai atėjo pas tave, ˹Pranaše Muhamedai˺, jie tarė: „Mes liudijame, kad esi Alacho Pasiuntinys.“ Iš tiesų, Alachas žino, jog esi Jo Pasiuntinys, bet Alachas liudija – veidmainiai meluoja.

2 Jie davė melagingas priesaikas save pridengdami, taip nukreipdami ˹kitus˺ nuo Alacho tako. Iš tiesų, pikti yra jų darbai!

3 Taip yra, nes jie priėmė tikėjimą ir po to jį atmetė. Tad užantspauduotos buvo jų širdys. Jie nesupranta.

4 Kai matai juos, jų išvaizda nustebina tave. Kai jie kalba, tu klausaisi jų iškalbingos šnekos. Bet jie yra kaip medžio lentos, atremtos ˹į sieną˺. Jie mano, kad kiekvienas sušaukimas yra prieš juos. Jie yra priešai, tad saugokitės jų. Tepražudo juos Alachas! Kaip jie gali būti taip suklaidinti?

5 Kai jiems yra pasakyta: „Ateikite! Alacho pasiuntinys mels jums atleidimo“, jie nusuka galvas ir tu matai juos pasipūtusius.

6 Ar melsi atleidimo, ar ne – Alachas jiems neatleis. Iš tiesų, Alachas neveda ˹tiesiu keliu˺ maištaujančių žmonių.

7 Jie sako: „Neduokite labdaros ˹emigrantams˺, esantiems su Alacho Pasiuntiniu, iki jie atmes jį.“ Alachui priklauso lobiai dangų ir žemės, tačiau veidmainiai nesupranta.

8 Jie sako: „Jeigu grįšime į Mediną, garbingieji ištrems silpnuosius.“ Tačiau garbė priklauso Alachui, Jo Pasiuntiniui ir tikintiesiems. Tačiau veidmainiai to nežino.

9 Tikintieji! Neleiskite savo turtui ar vaikams nukreipti jus nuo Alacho atminimo. Kas tai daro – jie yra pralaimėtojai.

10 Duokite labdarai iš to, ką jums suteikėme, iki jus užklups mirtis ir sušauksite: „Mano Viešpatie! Jeigu atidėtum truputį, duočiau labdarą ir būčiau tarp teisingųjų.“

11 Bet Alachas neatideda sielai, kai jos paskirtas laikas atėjo. Alachas yra Visa Suprantantis, ką jūs darote!