33. Sąjungininkai

Ši sūra, apreikšta Medinos laikotarpiu, yra pavadinta pagal joje minimą stabmeldžių sąjungininkų kariuomenę (9–27 eilutės), apgulusią Mediną „Apkasų mūšio“ metu, 627 m. po Kr. Tikintiesiems tuo primenama apie Dievo pagalbą, suteiktą prieš šią kariuomenę, o veidmainiai yra smerkiami. Taip pat šioje sūroje pateikiami teisiniai nurodymai, susiję su įvaikinimu, skyrybomis, etiketu, bei elgesiu su Pranašu, tebūnie jam taika, ir jo žmonomis. Atsižvelgiant į Dievo malones, suteiktas tikintiesiems, kita sūra prasideda Dievo aukštinimu.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

6 Pranašas yra artimesnis tikintiesiems už juos pačius, o jo žmonos yra jų motinos. Pagal Alacho sprendimą, kraujo giminaičiai turi didesnę teisę ˹palikime˺ nei kiti tikintieji ir emigrantai, bet galite rodyti malonę savo draugams ˹testamentu˺. Visa tai yra nulemta Įraše.

7 Mes sudarėme sandorą su pranašais bei tavimi, ˹Pranaše Muhamedai˺, ir Nojumi, Abraomu, Moze ir Jėzumi, Marijos sūnumi. Mes sudarėme su jais sandorą stiprią,

8 kad Jis paklaustų šių teisingųjų apie tiesos ˹perdavimą˺, o atmetusiems tikėjimą Jis paruošė bausmę skausmingą.

9 Tikintieji! Atminkite Alacho malonę jums, kai ˹priešų˺ pajėgos susibūrė prieš jus ˹Medinoje˺.[1] Mes siuntėme prieš juos smarkų vėją ir nematomas jėgas.[2] Alachas yra Visa Matantis, ką jūs darote.

1 Pranaše! Bijok Alacho ir nepaklusk netikintiesiems bei veidmainiams. Iš tiesų, Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas!

2 Sek tuo, kas apreikšta tavo Viešpaties. Iš tiesų, Alachas yra Visa Suprantantis, ką jūs darote.

3 Pasikliauk Alachu. Alacho užtenka reikalų patikėjimui.

4 Alachas nepadarė dviejų širdžių jokio vyro krūtinėje. Jis nelaiko jūsų atstumtų žmonų sulig jūsų motinomis, net jeigu taip sakote.[1] Taip pat Jis nelaiko jūsų įvaikintų vaikų tikrais vaikais.[2] Tai tik žodžiai ištarti jūsų lūpų. Alachas skelbia tiesą ir veda žmones teisingu taku.

[1] Ši eilutė kalba apie arabų stabmeldžių praktikuotą skyrybų būdą, kai vyras tardavo savo sutuoktinei „tu esi lyg mano motinos nugara“. Islame ši praktika buvo uždrausta (žr.: 58:3–4).

[2] Islamo teisėje našlaičio globojimas yra laikomas girtina praktika. Tačiau draudžiama našlaitį įvaikinti ir laikyti savo paties vaiku. Todėl globotiniams negalioja tie patys teisiniai reikalavimai, susiję su paveldėjimu ar aprangos reikalavimais prieš kitus šeimos narius.

5 Vadinkite savo įvaikintus vaikus jų tikrųjų tėvų vardais – tai teisingiau Alacho akyse. Jei nežinote kas jų tėvai, tai jie yra jūsų tikėjimo broliai ir globotiniai.[1] Nėra jums kaltės dėl klaidų, bet ˹esate kalti˺ už veiksmus, kurių troško jūsų širdys. Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

[1] Jei asmuo nežino savo globotinių tėvų vardų, jis turėtų kreiptis į juos brolio ar sesers kreipiniu.

[1] Šios eilutės kalba apie dešimties tūkstančių stabmeldžių apgultą Mediną, kurią gynė tik trys tūkstančiai karių. Tai buvo kritinis momentas visai musulmonų bendruomenei.

[2] Nematomos jėgos šioje eilutėje reiškia angelus.

10 Jie susibūrė prieš jus iš rytų ir vakarų, kai jūsų akys vartėsi ˹iš baimės˺, o širdys pašoko iki gerklių, ir jūs manėte apie Alachą ˹prastomis˺ mintimis.

11 Ten tikintieji buvo išbandyti ir smarkiai sukrėsti.

12 Veidmainiai ir turintys ligą širdyse tarė: „Alachas ir Jo Pranašas mums pažadėjo tik apsigavimą!“

13 Kai kurie jų tarė: „Jasribo gyventojai![1] Jūs negalėsite atlaikyti ˹puolimo˺, tad grįžkite!“ O kiti maldavo Pranašo leidimo ˹atsitraukti˺, teigdami: „Mūsų namai yra neapsaugoti“, nors taip nebuvo. Jie tik troško pabėgti.

[1] Jasribas yra senasis Medinos miesto pavadinimas, kuriuo ji buvo vadinama prieš islamo atėjimą.

14 Jeigu jų miestas būtų užpultas iš visų pusių ir jiems būtų liepta atmesti tikėjimą, jie nedvejodami tai padarytų.

15 Išties jie jau buvo pažadėję Alachui, kad neatsuks nugarų. Pažadas Alachui turi būt įvykdytas.

16 ˹Pranaše Muhamedai˺, sakyk: „Bėgimas jums nepadės. Net jei išvengsite mirties ar nužudymo, jums bus leista tik trumpam pasimėgauti ˹iki mirtis jus užklups˺.“

17 Sakyk: „Jei Alachas norės jums pakenkti, kas galės jus apsaugoti? Jei Jis norės jums suteikti malonę, kas galės Jį sustabdyti?“ Jie negali rasti, be Alacho, jokio kito gynėjo ar padėjėjo.

18 Alachas gerai žino, kurie iš jūsų atkalbinėja kitus, kurie paslapčia sako savo broliams: „Pasilikite su mumis“, vargiai prisidėdami prie kovos,

19 kurie šykšti jums pagalbos. Kai ateina pavojus, tu matai juos žvelgiant į tave lyg mirštančiojo besivartančiomis akimis, o kai pavojus pasibaigia, jie puola jus aštriais liežuviais ir šykšti jums gėrio. Tokie žmonės nepriėmė tikėjimo, tad Alachas pavertė jų darbus niekais. Tai Alachui lengva.

20 Jie mano, kad sąjungininkai vis dar neatsitraukė. Jeigu jų pajėgos sugrįžtų, veidmainiai norėtų būti dykumoje, tarp beduinų, klausinėjantys naujienų apie jus iš saugaus atstumo. Net jeigu būtų su jumis, jie vargiai prisidėtų prie kovos.

21 Išties Alacho Pasiuntinyje yra puikus pavyzdys besitikintiems ˹susitikimo˺ su Alachu ir Paskutiniosios Dienos, ir dažnai Alachą prisimenantiems.

22 Kai tikintieji pamatė sąjungininkų pajėgas, jie tarė: „Štai ką Alachas ir Jo Pasiuntinys mums pažadėjo. Alacho ir Jo Pasiuntinio pažadas yra teisus.“ Tai padidino jų tikėjimą ir paklusnumą Alachui.

23 Tarp tikinčiųjų yra vyrų, kurie išpildė savo sandorą Alachui. Kai kurie jų jau išpildė ją ˹savo gyvybėmis˺, o kiti vis dar laukia ˹savo eilės˺. Jie nepakeitė ˹savo įsipareigojimo˺ nė kiek.

24 ˹Taip nutiko˺, kad Alachas atlygintų doriesiems už jų teisumą ir nubaustų veidmainius, to panorėjęs, arba jiems atleistų, to panorėjęs. Iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

25 Alachas apgręžė atmetusius tikėjimą, kartu su jų įniršiu – jie nieko nepasiekė – ir apsaugojo priėmusius tikėjimą nuo kovos. Alachas yra Stiprus, Visa Galintis.

26 Jis išvarė Rašto žmones, juos palaikiusius, iš jų tvirtovių, ir įvarė baimę į jų širdis. Kai kuriuos jų nužudėte, o kitus paėmėte į nelaisvę.[1]

[1] Šios eilutės kalba apie Banu Kuraizą – judėjų gentį, gyvenusią Medinoje. Apkasų mūšio metu jie išdavė musulmonus ir bendradarbiavo su stabmeldžiais. Dėl išdavystės kritinio mūšio metu, jos vyrams buvo įvykdyta egzekucija, o moterys ir vaikai paimti į nelaisvę.

27 Jis leido jums paveldėti jų žemes, namus, turtus ir žemę, į kurią nebuvote prieš tai žengę. Alachas yra Galintis viską!

28 Pranaše! Sakyk savo žmonoms: „Jeigu trokštate šio gyvenimo ir jo puošmenų, tada ateikite ir aš aprūpinsiu jus ir paleisiu jus ˹išsiskirdamas˺ gražiuoju.

29 Bet jeigu trokštate Alacho, Jo Pasiuntinio ir Ateinančio gyvenimo namų, tada atminkite, jog Alachas paruošė darančioms gera iš jūsų atlygį didį.“

30 Pranašo žmonos! Jei kuri jūsų padarys akivaizdžią nedorybę, ji bus dvigubai nubausta. Tai Alachui lengva.

31 Bet jei kuri iš jūsų atsiduos Alachui ir Jo Pasiuntiniui ir darys gera – Mes duosime jai dvigubą atlygį ir paruošime jai aprūpinimą dosnų.

32 Pranašo žmonos! Jūs nesate kaip kitos moterys. Jei bijote Alacho, nekalbėkite per švelniai ˹su kitais vyrais˺, kad turintys ligą širdyse nejaustų geismo, bet kalbėkite tinkamu būdu.

33 Likite namuose ir nesirodykite su savo puošmenomis ankstesniųjų neišmanymo laikų pasirodymu. Atlikite maldą, mokėkite išmaldos mokestį ir pakluskite Alachui ir Jo Pasiuntiniui. Alachas nori jus apvalyti nuo nešvarumų, ir visiškai jus ištyrinti, o ˹Pranašo˺ Šeimos nariai!

34 Prisiminkite, kas skaitoma jūsų namuose iš Alacho apreiškimų ir išminties. Iš tiesų, Alachas yra Subtilus,[1] Viską Suprantantis!

[1] Jis tiksliai supranta visus, įprastai nepastebimus ir sudėtingus dalykus. Taip pat Jo santykiai su kūrinija yra subtilūs, dažnai nepastebimi, bet artimi.

35 Iš tiesų, paklūstantys ir paklūstančios ˹Alachui˺, priėmę tikėjimą ir jį priėmusios, atsidavę ir atsidavusios, teisingieji ir teisingosios, kantrieji ir kantriosios, nuolankūs ir nuolankios, aukojantys ir aukojančios, pasninkaujantys ir pasninkaujančios, dorybingi ir dorybingos, dažnai Alachą prisimenantys ir prisimenančios – Alachas paruošė jiems atleidimą ir atlygį didį.

36 Kai Alachas ir Jo Pasiuntinys priima sprendimą, nedera tikinčiajam ir tikinčiajai reikalauti laisvo pasirinkimo tame reikale. Kas nepaklūsta Alachui ir Jo Pasiuntiniui – tas yra aiškiai nuklydęs.

37 Kai tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, sakei tam,[1] kuriam Alachas ir tu suteikei paslaugą:[2] „Laikyk savo žmoną ir bijok Alacho“, tu slėpei savo širdyje tai, ką Alachas vėliau atskleidė. Tu bijojai žmonių, bet labiau turėtum bijoti Alacho. Tad kai Zaidas jos nebetroško, Mes davėme ją tau santuokoje, kad nebūtų jokios kaltės jausmo tikintiesiems, vedantiems savo įsūnių buvusias žmonas po skyrybų.[3] Alacho sprendimas yra įvykdytas.

[1] Ši eilutė kalba apie Pranašo bendražygį Zaidą bin Chãrisą. Jis buvo Pranašo Muhamedo, tebūnie jam taika, įvaikintas sūnus, iki įvaikinimo praktika buvo uždrausta.

[2] Alacho suteikta paslauga buvo atvedimas į islamą, o Pranašo paslauga buvo išlaisvinimas iš vergovės.

[3] Nors islamas nebeleido įsivaikinti globojamų vaikų, vedybos su buvusia įvaikinto sūnaus sutuoktine liko visuomenėje nepriimtinu veiksmu. Todėl Dievas leido Pranašui, tebūnie jam taika, susituokti su jo įvaikinto sūnaus buvusia žmona, kad šis visuomenės požiūris būtų panaikintas.

38 Nėra kaltės Pranašui daryti tai, ką Alachas jam nurodė. Tai buvo Alacho būdas su ˹pranašais˺, buvusiais anksčiau jo. Alacho sprendimas buvo tvirtai nulemtas.

39 ˹Tai yra Jo būdas˺ su tais, kurie perduoda Alacho žinią bijodami tik Jo ir nieko kito. Užtenka Alacho visko apskaičiavimui.

40 Muhamedas nėra nė vieno iš jūsų vyrų tėvas, bet Alacho Pasiuntinys ir pranašų antspaudas. Alachas yra Žinantis Viską.

41 Tikintieji! Dažnai atminkite Alachą

42 ir aukštinkite Jį ryte ir vakare.

43 Jis užlieja jus Savo palaiminimais, kaip ir Jo angelai, kad išvestų jus iš tamsos į šviesą. Jis yra Suteikiantis Malonę tikintiesiems.

44 Pasveikinimas jų Dieną, kai su Juo susitiks, bus „Taika!“. Jis paruošė jiems atlygį dosnų.

45 Pranaše! Mes siuntėme tave liudytoju, gerų žinių skleidėju ir įspėjimo davėju,

46 kviečiančiu žmones pas Alachą Jo valia, lyg šviesą skleidžiantis žibintas.

47 Pranešk tikintiesiems gerą žinią, jog jų laukia iš Alacho didžiulė dovana.

48 Nepaklusk atmetusiems tikėjimą ir veidmainiams. Nepaisyk jų įžeidinėjimų ir pasikliauk Alachu. Užtenka Alacho reikalų patikėjimui.

49 Tikintieji! Jeigu vedate tikėjimą priėmusias moteris ir su jomis išsiskiriate prieš jas paliesdami, joms nereikia laukti laukimo periodo. Tad aprūpinkite ir paleiskite jas garbingu būdu.[1]

[1] Įprastai po skyrybų moteriai reikia išlaukti trijų periodų ciklą arba trijų mėnesių laikotarpį. Tačiau tuo atveju, kai santuoka nėra išbaigta (t.y. sutuoktiniai neturėjo lytinių santykių), laukimo periodas nėra privalomas.

50 Pranaše! Mes padarėme tau leistinomis žmonas, kurioms davei kraitį, ir verges, kurias Alachas suteikė tau.[1] ˹Leidžiama tau tuoktis˺ su dukterimis dėdžių bei tetų iš tėvo ir motinos pusės, emigravusiomis su tavimi, bei bet kuria tikėjimą priėmusia moterimi, pasiūliusia save Pranašui ˹vesti be kraičio˺ ir kurią Pranašas nori vesti – tai yra tik tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, bet ne kitiems tikintiesiems.[2] Išties Mes žinome, ką padarėme jiems privalomu dėl jų žmonų ir vergių, ˹bet tai skirta tau˺, kad nebūtų tau sunkumo. Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

[1] Žr.: 4:3 išnašą b.

[2] Pranašui Muhamedui, tebūnie jam taika, buvo suteikta išlyga vesti moteris neduodant joms kraičio, jeigu jos su tuo sutinka. Tačiau jis niekuomet nepasinaudojo šia išlyga ir visoms žmonoms davė joms priklausantį kraitį.

51 Tu gali atidėti ˹jai skirtą laiką˺ ar pasiimti šalia savęs kurią nori ˹iš savo žmonų˺. Nebus tau kaltės, jei grįši prie tos, kuriai buvai atidėjęs. Tai yra tinkamiau, kad jos būtų laimingos ir neliūdėtų, ir kad jos būtų patenkintos tuo, ką visoms joms davei. Alachas žino, kas yra jūsų širdyse. Alachas yra Visa Žinantis, Pakantus!

52 Nebeleidžiama tau vesti daugiau žmonų ir iškeisti žmonas, kurias turi, į kitas, net jei jų grožis tave viliotų, išskyrus tavo verges. Alachas yra Stebintis viską.

53 Tikintieji! Neženkite į Pranašo namus, nebent pakviesti valgiui, ir neateikite per anksti, kai jis vis dar neparuoštas. Kai esate pakviesti, ženkite, o kai pavalgėte, išeikite ir neužsilikite kalboms. Tai kelia nemalonumą Pranašui, bet jis yra per drovus prašyti jus išeiti. Tačiau Alachas nėra drovus tiesai. Kai prašote jo žmonų kažko, darykite tai už skraistės. Tai tyriau jūsų ir jų širdims. Nederama jums kelti nemalonumus Alacho Pasiuntiniui ir nederama tuoktis su jo žmonomis po jo. Iš tiesų, tai būtų sunkus nusikaltimas Alacho akyse.

54 Ar atskleisite tai ar ne, iš tiesų, Alachas yra Žinantis Viską.

55 Nėra kaltės Pranašo žmonoms, ˹jei jos pasirodys be skraistės˺ savo tėvams, sūnums, broliams, brolių ir seserų sūnums, moterims iš jų tarpo ar jų vergams. ˹Pranašo žmonos!˺ Bijokite Alacho. Alachas yra Liudininkas visko.

56 Iš tiesų, Alachas užlieja Pranašą Savo malone ir Jo angelai ˹prašo Jo tai daryti˺. Tikintieji! Melskite Alacho malonės jam ir sveikinkite jį taikos pasveikinimu.

57 Iš tiesų, įžeidžiantys Alachą ir Jo Pasiuntinį bus prakeikti Alacho šiame ir Ateinančiame gyvenime. Jis paruošė jiems žeminančią bausmę.

58 O be pagrindo įžeidinėjantys priėmusius tikėjimą ir jį priėmusias bus kalti už šmeižtą ir nuodėmę aiškią.

59 Pranaše! Liepk savo žmonoms, savo dukroms ir moterims, priėmusioms tikėjimą, apdengti savo kūnus skraiste.[1] Taip jos bus atpažintos ir neužgauliojamos. Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę.

[1] Tai yra skraistė (arab.: džilbāb), dengianti visą moters kūną nuo galvos (išskyrus veidą) iki kojų.

60 Jei veidmainiai, turintys ligą širdyse ir melagingų gandų skleidėjai mieste nesustos, Mes paskatinsime tave, ˹Pranaše Muhamedai˺, prieš juos, ir jie nebebus tavo kaimynai šiame mieste, išskyrus trumpam.[1]

[1] Ši eilutė buvo skirta atgrasyti veidmainius. Pats nurodymas su jais kovoti niekada nebuvo duotas.

61 Prakeikti, kur jie bebūtų surasti, užklupti ir nužudyti.

62 Tai Alacho būdas su buvusiais anksčiau. Jūs nerasite Alacho būde pokyčio jokio.

63 Žmonės klausia tavęs, ˹Pranaše Muhamedai˺, apie Valandą. Sakyk: „To žinios yra tik pas Alachą. Negali žinoti, galbūt Valanda yra arti.“

64 Iš tiesų, Alachas prakeikė atmetusius tikėjimą ir paruošė jiems degančią Liepsną,

65 būti ten amžiai. Jie neturės nei gynėjo, nei padėjėjo.

66 Dieną, kai jų veidai bus vartomi Ugnyje, jie sakys: „Kad tik būtume paklusę Alachui ir Pasiuntiniui!“

67 Jie tars „Mūsų Viešpatie! Mes paklusome savo vadams ir didžiūnams, ir jie paklaidino mus nuo tako.

68 Mūsų Viešpatie! Suteik jiems dvigubą bausmę ir prakeik juos dideliu prakeikimu.“

69 Tikintieji! Nebūkite kaip tie, kurie apšmeižė Mozę. Alachas išlaisvino jį nuo jų kaltinimų ir jis buvo pagerbtas Alacho akyse.

70 Tikintieji! Bijokite Alacho ir kalbėkite tiesą.

71 Jis palaimins jūsų darbus ir atleis jūsų nuodėmes. Paklūstantys Alachui ir Jo Pasiuntiniui išties pasiekė pergalę didžią.

72 Iš tiesų, Mes pasiūlėme dangums, žemei ir kalnams priimti Pasitikėjimą,[1] bet jie atsisakė prisiimti jį, jo bijodami. Tačiau žmonija jį priėmė. Iš tiesų, ji buvo neteisinga ˹sau˺ ir neišmananti.

[1] „Pasitikėjimas“ (arab.: amāna) šioje eilutėje reiškia sutikimą vykdyti Dievo nurodymus.

73 Alachas nubaus veidmainius ir veidmaines, stabmeldžius ir stabmeldes, bet priims atgailą iš tikinčiųjų vyrų ir moterų. Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę