24. Šviesa

Ši Medinos laikotarpio sūra yra pavadinta „Šviesa“ pagal dangiškąją šviesą, minimą jos 35–36 eilutėse. Joje paaiškinami nurodymai susiję su santuoka, šeima, elgesiu namuose, drovumu, bei paklusimu Pranašui Muhamedui, tebūnie jam taika. Sūros pradžioje (11–18 eilutėse) yra atsakoma į paskleistą melagingą gandą apie Pranašo žmonos, Ãišos neištikimybę.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Tai sūra Mūsų apreikšta, kurios ˹nurodymus˺ padarėme privalomais. Mes apreiškėme joje aiškias eilutes, kad būtumėte supratingi.

2 Svetimavusį ir svetimavusią – nubauskite kiekvieną jų šimtu kirčių ir neleiskite jūsų užuojautai jiems atgrasyti jus nuo Alacho įstatymo,[1] jeigu tikite į Alachą ir Paskutiniąją Dieną. Tegul grupė tikinčiųjų paliudija jų bausmę.

[1] Svetimavimo veiksmas turi būti įrodytas keturių liudininkų (kaip nurodyta 4-oje eilutėje) arba prasižengėlio prisipažinimu, o pati bausmė gali būti įvykdyta tik valdžios institucijų.

3 Svetimautojas gali vesti tik svetimautoją ar stabmeldę, o svetimautoja gali ištekėti tik už svetimautojo ar stabmeldžio. Tokios santuokos yra draudžiamos tikintiesiems.

4 Apkaltinančius tyras moteris ˹paleistuvyste˺, bet negalinčius pateikti keturių liudininkų – nubauskite juos aštuoniasdešimčia kirčių ir niekada nepriimkite jų liudijimo. Jie yra maištautojai,

5 išskyrus po to atgailaujančius ir pasitaisančius. Iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

6 Apkaltinantiems savo žmonas paleistuvyste, bet neturintiems kitų liudininkų – tegul kaltinantysis paliudija, prisiekdamas Alachu keturis kartus, jog sako tiesą,

7 ir penktąja priesaika, kad Alachas prakeiks jį, jeigu jis meluoja.[1]

[1] Vyrui atlikus šią priesaiką jis nebus nubaustas už sutuoktinės apkaltinimą net tada, kai nėra kitų liudininkų paliudyti jos paleistuvystei.

8 Bet bausmė nuo jo žmonos bus atitraukta, jeigu ji keturis kartus prisieks Alachu, kad jis meluoja,

9 ir penktą kartą prisieks, jog Alacho pyktis bus skirtas jai, jeigu jis sako tiesą.[1]

[1] Apkaltintai moteriai norint išteisinti save, ji gali atsakyti priesaikomis prieš savo sutuoktinio liudijimą. Tai atlikus, nei vyras, nei moteris nebus nubausti, bet jų santuoka bus nutraukta.

10 Jeigu ne Alacho dosnumas ir malonė, ir jeigu Alachas nebūtų Priimantis Atgailą, Išmintingas – ˹jūs būtumėte kančioje˺.

11 Iš tiesų, grupė jūsiškių pramanė baisų šmeižtą. Nemanykite, kad tai blogai jums. Taip! Tai gera jums.[1] Kiekvienam jų bus skirta ˹bausmė˺ pagal tai, kiek jie prisidėjo prie nuodėmės, o prisidėjęs daugiausia iš jų kentės didžią bausmę.

[1] Tai, jog grupė Medinos musulmonų apkaltino Pranašo, tebūnie jam taika, žmoną Ãišą paleistuvyste, neturėdami tam įrodymų, parodė, kad šie žmonės iš tiesų yra veidmainiai.

12 Jeigu tik išgirdę šmeižtą tikintieji ir tikinčios būtų manę gerai vieni apie kitus ir tarę: „Tai yra šmeižtas aiškus!“

13 Kodėl jie nepristatė keturių liudininkų? Jeigu jie negali pristatyti keturių liudininkų, tada Alachui jie yra melagiai.

14 Jeigu ne Alacho dosnumas ir malonė jums šiame gyvenime ir Ateinančiame, būtumėte užklupti didžios bausmės už savo kalbas –

15 kai perdavėte liežuviais ir tarėte burnomis tai, dėl ko neturėjote žinių, žiūrėdami laisvai į tai, kas Alachui buvo labai rimta.

16 Jeigu tik būtumėte sakę tai išgirdę: „Kaip galėtume kalbėti apie tokį dalyką! Išaukštintas Tu esi, ˹Viešpatie˺! Tai yra baisus šmeižtas!“

17 Alachas uždraudžia jums grįžti į tokį elgesį amžinai, jeigu esate tikintieji.

18 Alachas paaiškina jums nurodymus. Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas!

19 Iš tiesų, mėgstantys matyti paleistuvystę plintančią tarp tikinčiųjų, kentės bausmę skausmingą šiame gyvenime ir Ateinančiame. Alachas žino, o jūs nežinote.

20 Jeigu ne Alacho dosnumas ir malonė, ir jeigu Alachas nebūtų Visuomet Maloningas, Suteikiantis Malonę – ˹jūs būtumėte kančioje˺.

21 Tikintieji! Nesekite Šėtono pėdomis. Kas jomis seka – iš tiesų, jis ragina pasileidimą ir piktadarystę. Jeigu ne Alacho dosnumas ir malonė jums, nė vienas jūsų nebūtų apvalytas. Tačiau Alachas apvalo, ką panori. Alachas yra Visa Girdintis, Visa žinantis!

22 Tegul neprisiekia palaiminti dosnumu ir turtu, kad jie nebeduos labdaros artimiesiems, vargšams ir emigravusiems vardan Alacho. Tegul jie pasigaili ir atleidžia. Ar nenorite, kad Alachas jums atleistų? Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę![1]

[1] Kai kurie Pranašo Muhamedo, tebūnie jam taika, bendražygiai nusprendė nebeduoti labdaros tiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šmeižto apie Ãišą skleidimo. Ši eilutė ragina juos atleisti ir nenustoti dalinti labdaros netgi šiems prasikaltusiems žmonėms.

23 Iš tiesų, apkaltinantys skaisčias, negalvojančias apie paleistuvystę ir tikinčias moteris – jie yra prakeikti šiame gyvenime ir Ateinančiame. Jie kentės bausmę didžią

24 Dieną, kai jų liežuviai, rankos ir pėdos liudys prieš juos dėl jų darbų.

25 Tądien Alachas sumokės jiems pilnai ir jie suvoks, kad Alachas yra tikroji Tiesa.

26 Nedorelės yra skirtos nedorėliams ir nedorėliai – nedorėlėms. Geradarės yra skirtos geradariams ir geradariai – geradarėms. Jie yra nekalti dėl to, ką ˹nedorėliai˺ apie juos kalba. Jiems skirtas atleidimas ir aprūpinimas garbingas.

27 Tikintieji! Ženkite į visus namus, išskyrus savuosius, tik paprašę leidimo ir pasveikinę jo savininką. Tai geriau jums, galbūt susimąstysite.

28 Jeigu nieko nėra namuose, neženkite į juos tol, kol jums nebus duotas leidimas. Jeigu jūsų paprašo išeiti – išeikite. Tai tyriau jums. Alachas yra Visa Žinantis, ką jūs darote.

29 Nėra jums kaltės, jeigu žengsite į viešos paskirties namą, kuriame jums bus naudos. Alachas žino, ką darote atvirai ir ką slepiate.

30 ˹Pranaše Muhamedai!˺ Liepk priėmusiems tikėjimą nuleisti savo žvilgsnius ir saugoti tyrumą. Tai yra tyriau jiems. Alachas yra Visa Suprantantis, ką jie daro.

31 Ir liepk priėmusioms tikėjimą nuleisti savo žvilgsnius, saugoti skaistybę ir neatskleisti savo puošmenų,[1] išskyrus tai, kas yra matoma įprastai.[2] Tegul jos uždengia dalimi skaros savo krūtines ir neatskleidžia savo puošmenų, išskyrus savo vyrams, tėvams, vyrų tėvams, sūnums, vyrų sūnums, broliams, brolių sūnums, seserų sūnums, moterims iš jų tarpo, jų vergams, vyrams, neturintiems fizinių troškimų, patarnaujantiems joms, ar vaikams, kurie nesupranta moters nuogumo. Tegul jos netrypia savo kojomis, kad parodytų tai, ką slepia iš savo papuošalų. Gręžkitės į Alachą atgailai jūs visi, tikintieji, kad būtumėte sėkmingi!

[1] T.y. plaukų, kūno formos ar makiažo.

[2] T.y. veidas ir plaštakos. Pagal kai kuriuos islamo teisininkus, moters veidas taip pat turėtų būti dengiamas, paliekant vietos tik akims.

32 Tuokitės su nesusituokusiais iš jūsų, bei dorais jūsų vergais ir vergėmis.[1] Jeigu jie yra vargšai, Alachas praturtins juos iš Savo dosnumo. Alachas yra Visa Apimantis, Visa Žinantis.

[1] Žr.: 4:3 išnašą b.

33 Tegul neturintys galimybės susituokti laikosi tyrumo iki Alachas praturtins juos iš Savo dosnumo. Jeigu jūsų vergai trokš išpirkos sutarties – sudarykite ją su jais, jeigu matote juose gėrį, ir duokite jiems dalį turto, Alacho suteikto jums. Neverskite savo vergių užsiimti prostitucija, joms trokštant skaistumo, siekdami iš to trumpalaikės gyvenimo naudos. Jeigu kas nors privers jas – tai iš tiesų, Alachas yra joms, po prievartos, Atleidžiantis ir Suteikiantis Malonę.

34 Išties Mes apreiškėme tau aiškius apreiškimus, kartu su pavyzdžiais buvusių anksčiau tavęs ir pamoka dievobaimingiems.

35 Alachas yra Šviesa dangų ir žemės. Jo šviesa yra lyg niša su šviestuvu. Tas šviestuvas – krištole, o krištolas – kaip šviečianti žvaigždė, įsižiebianti nuo ˹aliejaus˺ palaiminto alyvmedžio, nei iš rytų, nei vakarų, kurios aliejus pasiruošęs šviesti net nepaliestas ugnies. Šviesa virš šviesos! Alachas veda, ką panori, į šviesą Savo. Alachas pateikia palyginimus žmonijai, Jis yra Žinantis Viską.

36 ˹Toji šviesa švyti˺ per mečetes, Alacho liepimu pastatytas, kuriose Jo Vardas yra minimas. Ten Jis yra aukštinamas rytais ir vakarais

37 vyrų, kurių pardavimai ir pirkimai neatitraukia nuo Alacho atminimo, maldos atlikimo ir išmaldos mokesčio davimo. Jie bijo Dienos, kai ˹iš siaubo˺ apsivers širdys ir akys,

38 kad atlygintu jiems Alachas už geriausius darbus ir padidintu Savo dosnumą. Alachas aprūpina, ką panori, be jokių ribų!

39 Bet darbai atmetusių tikėjimą yra kaip miražas dykumoje, kurį ištroškęs mano esant vandeniu, bet prie jo priėjęs neranda nieko, išskyrus Alachą, pilnai atlyginantį jam. Alachas yra greitas atsiskaityti.

40 Arba ˹jų darbai˺ yra kaip tamsuma gilioje jūroje, uždengta banga po bangos, virš kurių yra ˹tamsūs˺ debesys. Tamsuma virš tamsumos! Ištiesęs ranką jis vos gali ją matyti. Kam Alachas nedavė šviesos – tas šviesos neturės.

41 Ar nematai, kad Alachą aukština visi esantys danguose ir žemėje, ir sklandantys paukščiai? Kiekvienas jų žino savo maldą ir šlovinimą. Alachas yra Visa Žinantis, ką jie daro.

42 Alachui priklauso karalystė dangų ir žemės, Pas Alachą yra sugrįžimas.

43 Ar nematai, jog Alachas gena debesis, juos surinkdamas ir sujungdamas, iš kurių matote krentant lietaus lašus? Jis siunčia iš dangaus ˹debesų˺ kalnus, pripildytus ledo, užliedamas juo, ką panori, ir atitraukdamas jį, nuo ko panori. Debesų žaibo blyksnis beveik apakina akis.

44 Alachas pakeičia dieną naktimi ir naktį diena. Iš tiesų, tame yra pamoka įžvalgiems žmonėms.

45 Alachas sukūrė iš vandens kiekvieną gyvą būtybę. Kai kurie jų juda ant savo pilvų, kiti ant dviejų kojų, o dar kiti ant keturių. Alachas kuria, ką panori. Iš tiesų, Alachas yra Galintis viską.

46 Išties Mes atsiuntėme apreiškimus paaiškinančius ˹tiesą˺. Alachas veda į tiesų kelią, ką panori.

47 Veidmainiai sako: „Mes tikime į Alachą ir Pasiuntinį. Mes paklūstame.“ Bet dalis jų nusigręžia po to. Jie nėra priėmę tikėjimo.

48 Kai jie yra kviečiami pas Alachą ir Jo Pasiuntinį teismui tarp jų, dalis jų nusigręžia.

49 Bet jeigu tiesa yra jų pusėje, jie ateina pas jį, paklusdami.

50 Ar jų širdyse yra liga, o gal jie abejoja, ar bijo, kad Alacho Pasiuntinys bus jiems neteisingas? Taip! Jie yra piktadariai.

51 Vienintelis ˹teisingas˺ atsakas tikinčiųjų, kai jie yra pakviesti teismui pas Alachą ir Jo Pasiuntinį, yra žodžiai: „Mes girdime ir paklūstame.“ Jie bus sėkmingi.

52 Paklūstantys Alachui ir Jo Pasiuntiniui, bijantys Alacho ir dievobaimingi – jie bus nugalėtojai.

53 Veidmainiai prisiekia Alachu tvirtas priesaikas, kad tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, paliepus, jie eitų žygin ˹vardan Alacho˺. Sakyk jiems: „Neprisiekinėkite. Jūsų paklusnumas yra žinomas!“ Iš tiesų, Alachas yra Visa Suprantantis, ką jie daro.“

54 Sakyk: „Pakluskite Alachui ir Pasiuntiniui. Jeigu nusigręšite, tai jis yra atsakingas už savo pareigas, o jūs – už jūsiškes. Bet jeigu jam paklusite, būsite vedami ˹teisingai˺. Pasiuntinio pareiga yra tik perduoti žinią aiškiai.

55 Alachas prižadėjo priėmusiems tikėjimą ir darantiems gera, kad Jis padarys juos paveldėtojais žemės, kaip ir anksčiau buvusiems davė ją paveldėti, ir jog Jis įtvirtins jiems jų tikėjimą, Jo patvirtintą, ir kad pakeis jų baimės būseną į saugumą, nes jie garbina Mane, nepramanydami greta Manęs nieko. Bet kas atmeta tikėjimą po to – jie yra maištautojai.

56 Tad atlikite maldą, mokėkite išmaldos mokestį ir pakluskite Pasiuntiniui, kad jums būtų suteikta malonė.

57 Nemanyk, ˹Pranaše Muhamedai˺, kad atmetę tikėjimą gali pabėgti ˹nuo Alacho˺ žemėje. Jų prieglauda bus Ugnis. Koks prastas kelionės tikslas!

58 Tikintieji! Tegul jūsų vergai ir tie, kurie nepasiekė brandos, prašo jūsų leidimo ˹prieš užeidami į kambarį˺ trejais dienos laikais: prieš aušros maldą, popietės ˹poilsio˺ metu jums nusiėmus drabužius ir po naktinės maldos. Tai trys privatumo laikai jums. Kitu metu nėra kaltės nei jums, nei jiems eiti vieniems pas kitus laisvai. Taip Alachas padaro nurodymus aiškiais. Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas.

59 Kai jūsų vaikai pasiekia lytinę brandą, tegul jie prašo leidimo ˹užeiti visuomet˺, kaip ir jūsų vyresnėliai. Taip Alachas paaiškina Savo apreiškimus. Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas.

60 Senyvo amžiaus moterims, neturinčioms potraukio santuokai – nėra joms kaltės nusiimti išorinius drabužius, neatskleidžiant savo puošmenų. Bet joms geriau jų nenusiimti. Alachas yra Visa Girdintis, Visa Matantis!

61 Nėra kaltės aklajam, neįgaliam, ar sergančiam ˹pasilikti namuose vietoje kovos vardan Alacho˺. Ir nėra kaltės jums valgyti namuose jūsų pačių ar jūsų tėvų, motinų, brolių, seserų, dėdžių iš tėvo ar motinos pusės, tetų iš tėvo ar motinos pusės, namuose jums patikėtų ˹priežiūrai˺, ar ˹namuose˺ draugų. Nėra jums kaltės valgant kartu ar atskirai. Tad žengdami į namus pasveikinkite vieni kitus ˹taikos˺ pasveikinimu iš Alacho,[1] palaimintu ir geru. Taip Alachas paaiškina jums Savo apreiškimus, kad suprastumėte.

[1] T.y. tardami „Taika jums!“ (arab.: al-salāmu ʿalaikum).

62 Priėmę tikėjimą yra tikintys į Alachą ir Jo Pasiuntinį, nepaliekantys jo be leidimo ˹susitikime˺ dėl bendruomenės reikalų. Iš tiesų, prašantys tavo leidimo, ˹Pranaše Muhamedai˺ – jie yra tikintys į Alachą ir Jo Pasiuntinį. Tad tavęs prašantiems leidimo dėl savų reikalų – leisk tai, kuriems panori iš jų, ir prašyk Alacho jiems atleidimo. Iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

63 Nelaikykite Pasiuntinio pakvietimo jums kaip pakvietimų vieni kitiems. Alachas žino pasišalinančius iš jūsų besislepiant už kitų.[1] Tegul nepaklūstantys jo nurodymams žino, kad užklups juos nelaimė arba bausmė skausminga.

[1] Musulmonų bendruomenės susitikimų metu, kai kurie veidmainiai slapčia pasišalindavo Pranašui Muhamedui, tebūnie jam taika, sakant kalbą.

64 Be abejonės, Alachui priklauso visa, kas yra danguose ir žemėje. Jis žino, už ką stovite. Jis praneš jums apie jūsų darbus Dieną, kai būsite sugrąžinti pas Jį. Alachas yra Žinantis Viską!