16. Bitė

Šioje Mekos laikotarpio sūroje dėmesys skiriamas nuostabiai Dievo kūrinijai: dangui, augalams, saulei, mėnuliui, žvaigždėms, žemei, kalnams, upėms, jūroms ir gyvūnams, kurie nurodo Kūrėjo būtį ir Jo sugebėjimus. Sūra pavadinta bitės vardu, kuri 68–69-oje eilutėse yra minima kaip vienas nuostabiausių Dievo kūrinių. Tačiau žmonės, nepaisant šių nuostabių kūrinių, teikiančių jiems aprūpinimą, nerodo dėkingumo Dievui. Sūros pabaigoje yra minimas pranašas Abraomas, tebūnie jam taika, pateikiant jį kaip dievobaimingumo pavyzdį dėkingiems tikintiesiems.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Alacho sprendimas yra pakeliui, tad nenorėkite jo paspartinti. Išaukštintas ir pašlovintas Jis virš to, ką Jam priskiria!

2 Jis siunčia angelus su apreiškimu Savo paliepimu, kam panori iš Savo tarnų, ˹sakydamas˺: „Perspėk, jog niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Mane, tad bijokite Manęs.“

3 Jis sukūrė dangus ir žemę su tikslu. Išaukštintas Jis yra virš to, ką Jam priskiria.

4 Jis sukūrė žmogų iš sėklos lašelio, tačiau jis vis vien atvirai meta iššūkį ˹Jam˺.

5 Jis sukūrė galvijus jums – šilumos, naudos ir maisto šaltiniu.

6 Taip pat juose yra grožis jums, kai juos parvedate ir kai išvedate ganytis.

7 Jie neša jūsų nešulius į ˹tolimas˺ žemes, kurių negalėtumėte pasiekti, nebent su dideliu sunkumu. Iš tiesų, jūsų Viešpats yra Visuomet Maloningas, Suteikiantis Malonę!

8 ˹Jis taip pat sukūrė˺ arklius, mulus ir asilus jūsų kelionėms ir grožiui. Taip pat Jis sukuria tai, ko nežinote.

9 Alachas ˹Vienintelis˺ rodo tiesų taką, o kiti ˹takai˺ yra klystkeliai. Jeigu panorėtų, Jis atvestų į tiesų kelią jus visus.

10 Jis siunčia lietų iš dangaus, iš kurio geriate ir dėl kurio auga augalai jūsų galvijų ganykloms.

11 Juo Jis užaugina pasėlius, alyvuoges, palmes, vynuoges ir visų vaisių rūšis. Iš tiesų, tame yra ženklai mąstantiems žmonėms.

12 Jis padarė naktį ir dieną pavaldžiais jūsų naudai, ir saulę bei mėnulį, bei žvaigždės buvo padarytos pavaldžiomis Jo įsakymu. Iš tiesų, tame yra ženklai galvojantiems žmonėms.

13 Ir ˹padarė pavaldžiais˺ jums tai, ką Jis sukūrė ant žemės įvairių spalvų.[1] Iš tiesų, tame yra ženklai prisimenantiems žmonėms.

[1] Įvairių spalvų kūrinija šioje eilutėje reiškia skirtingus gyvūnus ir kitus kūrinius, teikiančius naudą žmonėms.

14 Jis padarė jūrą pavaldžia, kad galėtumėte valgyti jos gėrybes ir gautumėte iš jos papuošalus jums dėvėti. Jūs matote skrodžiančius ją laivus, kad galėtumėte ieškoti Jo dovanų ir būtumėte dėkingi.

15 Jis pastatė žemėje tvirtus kalnus, kad ji nedrebėtų po jumis, ir upes bei takus, kad rastumėte kelią.

16 Taip pat ir orientyrais bei žvaigždėmis žmonės randą kelią.

17 Ar gali Tas, Kuris kuria, būti lygus tam, kuris nekuria? Argi nesusimąstysite?

18 Jeigu mėgintumėte suskaičiuoti Alacho malones, nepajėgtumėte to padaryti. Iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

19 Alachas žino, ką slepiate ir ką atskleidžiate.

20 Tačiau tie, kurių jie šaukiasi vietoj Alacho, negali sukurti nieko – jie patys yra sukurti.

21 Jie yra mirę, negyvi. Jie nežino, kada bus prikelti.

22 Jūsų Dievas yra Vienas Dievas. Tie, kurie netiki Ateinančiu gyvenimu – jų širdys yra neigime. Jie yra pasipūtę.

23 Be abejonės, Alachas žino, ką jie slepia ir ką atskleidžia. Iš tiesų, Jis nemėgsta pasipūtėlių.

24 Kai jiems yra sakoma: „Ką jūsų Viešpats apreiškė?“, jie atsako: „Pasakas senovės!“

25 Tegul jie neša pilnai savo nešulius Teismo Dieną ir dalį nešulių tų, kuriuos jie paklaidino per neišmanymą. Kaip pikta yra tai, ką jie neša!

26 Išties buvę anksčiau jų sąmokslavo, bet Alachas smogė jų namų pamatams, tad stogas užgriuvo ant jų ir bausmė užklupo juos iš ten, kur jie nesitikėjo.[1]

[1] Ši eilutė užsimena apie tirono karaliaus istoriją, kuris įsakė pastatyti bokštą į dangų, kad galėtų susikauti su Dievu ir angelais. Dėl jo pasipūtimo Dievas sunaikino bokštą, o tironas buvo užverstas griuvėsiais.

27 Teismo Dieną Jis pažemins juos klausdamas: „Kur yra Mano ‘bendrininkai’, dėl kurių priešinotės ˹tikintiesiems˺?“ Apdovanoti žiniomis tars: „Iš tiesų, pažeminimas ir neganda šiandien skirta atmetusiems tikėjimą!“

28 Tie, kuriems būnant piktadariais jų sielas ims angelai, rodys paklusnumą, ˹sakydami melagingai˺: „Mes nedarėme nieko blogo!“ ˹Angelai tars˺: „Ne! Iš tiesų, Alachas yra Visa Žinantis tai, ką jūs darėte.

29 Ženkite pro Pragaro vartus, būti ten amžinai. Iš tiesų, kokie prasti namai pasipūtėliams!“

30 Kai dievobaimingųjų yra paklausta: „Ką apreiškė jūsų Viešpats?“ Jie atsako: „Visą gėrį!“ Gėris laukia darančių gera šiame gyvenime, bet dar geresni yra Namai Ateinančiajame. Kokie puikūs yra geradarių namai –

31 amžini Rojaus sodai, į kuriuos jie žengs, kuriuose teka upės. Juose jie turės ko trokšta. Taip Alachas atlygina dievobaimingiems,

32 kuriems būnant dorybingais jų sielas ims angelai, tardami: „Taika jums! Ženkite Rojun, ˹nuopelnu˺ už savo darbus.“

33 Ar jie laukia, kol ateis angelai ar Alacho įsakymas? Taip pat laukė ir buvę anksčiau jų. Alachas jų neengė, bet jie engė patys save.

34 Jų darbų blogis užklupo juos ir jie buvo apsupti tuo, iš ko juokėsi.

35 Stabmeldžiai sako: „Jei Alachas panorėtų, nei mes, nei mūsų protėviai nebūtume garbinę stabų vietoj Jo, ir nebūtume draudę nieko be Jo įsakymo.“ Taip pat sakė ir buvę anksčiau jų. Ar pasiuntinio užduotis nėra tik aiškus žinios perdavimas?

36 Išties Mes siuntėme pasiuntinį kiekvienai bendruomenei, tardami: „Garbinkite Alachą ir laikykitės atokiai nuo išgalvotų dievų.“ Dalis jų buvo nuvesti Alacho, o kitai daliai buvo nulemtas paklydimas. Tad keliaukite žeme ir žiūrėkite, kokia buvo pabaiga neigiančiųjų!

37 Nors tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, trokšti jų atvedimo, Alachas neveda tų, kuriuos Jis paklaidina. Jie neturės pagalbininkų.

38 Jie prisiekia Alachu stipriausias priesaikas, jog Alachas niekada neprikels mirusių gyvenimui. Taip! Tai yra teisus pažadas Jo, tačiau dauguma žmonių nežino –

39 kad Jis padarytų jiems aiškiu tai, dėl ko jie nesutarė, ir kad netikintieji žinotų, jog buvo melagiai.

40 Iš tiesų, kai panorime, kad kažkas nutiktų, pasakome: „Būk!“ ir tai būna!

41 Emigravusius vardan Alacho po to, kai buvo skriaudžiami – Mes apgyvendinsime juos geroje vietoje šiame pasaulyje, tačiau atlygis Ateinančiajame yra didesnis, jeigu jie tai žinotų.

42 Jie yra kantrieji, pasitikintys savo Viešpačiu.

43 Mes nesiuntėme ˹pasiuntinių˺ anksčiau tavęs, ˹Pranaše Muhamedai˺, išskyrus esančius žmonėmis, su Mūsų apreiškimais. Tad klauskite išmanančių žmonių, jeigu to nežinote.[1]

[1] Arabų stabmeldžiai klausinėjo Pranašo Muhamedo, tebūnie jam taika, kodėl Dievas nesiuntė Savo pasiuntiniu Angelo. Ši eilutė nurodo jiems kreiptis į išmanančius žmones, kuriems apreiškimas buvo duotas anksčiau, kaip judėjus ar krikščionis, kad jie patvirtintų, jog Dievo pasiuntiniai visada buvo paprasti žmonės, ne angelai.

44 ˹Mes siuntėme juos˺ su aiškiais įrodymais ir Raštais, ir siuntėme tau Priminimą, kad paaiškintum žmonėms tai, kas buvo jiems apreikšta. Galbūt jie susimąstys.

45 Ar kuriantieji blogio sąmokslus yra užtikrinti, jog Alachas nelieps žemei jų praryti arba bausmė jų nepasieks iš ten, kur jie nesitiki?

46 Arba kad jiems keliaujant, Jis nesučiups jų taip, kad jie negalės ištrūkti?

47 Arba kad Jis nesunaikins jų palaipsniui? Iš tiesų, jūsų Viešpats yra Visuomet Maloningas, Suteikiantis Malonę!

48 Ar jie nesusimąstė, kaip šešėliai visko, ką Alachas sukūrė, linksta dešinėn ir kairėn ˹saulei judant˺, nuolankiai puolantys kniūbsčia prieš Alachą?

49 Prieš Alachą puola kniūbsčia visa, kas yra danguose ir žemėje, gyvūnai ir angelai – jie nėra išdidūs.

50 Jie bijo savo Viešpaties esančio viršum jų ir daro viską, kas jiems liepta.

51 Alachas tarė: „Neimkite sau dviejų dievų. Yra tik Vienas Dievas, tad bijokite Manęs.“

52 Jam priklauso visa, kas yra danguose ir žemėje, ir Jam ˹priklauso˺ nuolatinis garbinimas. Ar tada bijosite kažko kito, nei Alacho?

53 Visos jūsų gėrybės yra iš Alacho. Kai sunkumai užklumpa – jūs šaukiatės Jo pagalbos,

54 bet kai Jis panaikina sunkumus, dalis jūsų garbina stabus vietoj savo Viešpaties,

55 kad paneigtų jiems suteiktas malones. Tad mėgaukitės tuo – greitai žinosite!

56 Jie priskiria nieko nežinantiems ˹stabams˺ dalį to, ką Mes jiems suteikėme. Prisiekiu Alachu! Jūs būsite paklausti apie tai, ką išsigalvojote.

57 Ir jie priskiria Alachui dukras – išaukštintas Jis! – kai trokšta sau patiems sūnų!

58 Kai vienas jų išgirsta žinią apie gimusią dukrą, jo veidas patamsėja jam tramdant savo įtūžį.

59 Jis slepiasi nuo žmonių dėl blogų jam praneštų žinių. Ar jis turėtų ją pasilikti paniekoje, ar palaidoti ˹gyvą˺ žemėje?[1] Blogas yra jų sprendimas!

[1] Prieš islamą Arabijoje buvo priimtina praktika palaidoti gyvas dukras, taip apsisaugant nuo negarbės ar sunkmečio. Islamas griežtai uždraudė tokį elgesį.

[1] Ši eilutė buvo apreikšta prieš svaigalų uždraudimą Korane. Ji atkreipia dėmesį į tai, jog kai kurie dalykai turi potencialą tiek gėriui, tiek blogiui.

60 Netikintiems Ateinančiu gyvenimu priklauso blogio savybės, o Alachui priklauso savybės geriausios. Jis yra Visa Galintis, Išmintingas!

61 Jeigu Alachas baustų žmones už jų piktadarystes, Jis nepaliktų nė vieno padaro žemėje, bet Jis atideda tai numatytam laikui. Kai laikas ateis, jie negalės jo atidėti nei valandai, ir negalės jo paskatinti.

62 Jie priskiria Alachui tai, ko patys nekenčia. Jų liežuviai taria melą, kad jie turės geriausią atlygį. Be jokios abejonės, jiems bus skirta Ugnis, kurioje jie bus apleisti!

63 Prisiekiu Alachu! Išties Mes siuntėme pasiuntinius tautoms anksčiau tavęs, ˹Pranaše Muhamedai˺, bet Šėtonas padarė jų blogus darbus patraukliais. Tad jis yra jų globėjas šiandieną – jie kentės skausmingą bausmę.

64 Mes apreiškėme tau Raštą tik tam, kad paaiškintum jiems jų nesutarimus, ir vedimu bei malone tikintiems žmonėms.

65 Alachas siunčia lietų iš dangaus, suteikdamas žemei gyvybę po mirties. Iš tiesų, tame yra ženklai klausantiems žmonėms.

66 Iš tiesų, galvijuose yra ženklas jums – Mes duodame jums gėrimą iš to, kas yra jų pilvuose tarp vidurių ir kraujo – tyrą pieną, malonų geriantiems,

67 o iš palmių vaisių ir vynuogių jūs imate svaigalus ir gerą aprūpinimą.[1] Iš tiesų, tame yra ženklai mąstantiems žmonėms.

68 Jūsų Viešpats įteigė bitei: „Imk savo namams kalnus, medžius ir tai, ką stato žmonės,

69 o tada maitinkis iš įvairių vaisių ir sek keliais, tavo Viešpaties padarytais lengvais.“ Iš jų pilvų išeina įvairių spalvų skystis, kuriame yra vaistai žmonėms. Iš tiesų, tame yra ženklai mąstantiems žmonėms.

70 Alachas sukūrė jus ir po to suteiks jums mirtį. Kai kurie jūsų pasieks seniausią amžių, kad jie nežinotų nieko po to, kai žinojo daug. Iš tiesų, Alachas yra Visa Žinantis, Visa Galintis!

71 Alachas suteikė pirmenybę aprūpinime kai kuriems jūsų prieš kitus. Tačiau tie, kuriems buvo suteikta daug, nesidalina savo turtu su tais ˹vergais˺, kuriuos laiko jų dešinės rankos, kad jie netaptų lygiais.[1] Ar jie neigia Alacho malones?

[1] Šis palyginimas yra skirtas Mekos stabmeldžiams, kurie nelaikė savo vergų lygiais, bet garbinę stabus vietoj Dievo laikė Jo kūrinius lygius Kūrėjui.

72 Alachas padarė jums, iš jūsų pačių, sutuoktines ir dovanojo jums iš jų sūnus ir anūkus, ir aprūpino jus geru aprūpinimu. Ar jie tiki melagystėmis ir atmeta Alacho malones ˹garbindami vietoj Jo stabus˺?

73 Jie garbina vietoj Alacho tuos, kurie nesuteikia jiems aprūpinimo iš dangų ar žemės ir neturi tam galios.

74 Tad nepramanykite Alachui lygių. Iš tiesų, Alachas žino, o jūs nežinote.

75 Alachas pateikia palyginimą vergo, valdomo savo šeimininko, neturinčio galios niekam, su kitu žmogumi, kuriam suteikėme gerą aprūpinimą, iš kurio jis duoda labdarai, atvirai ir slapčia. Ar jie yra lygūs? Visa šlovė ir dėkingumas Alachui! Tačiau dauguma jų nežino.

76 Ir Alachas pateikia palyginimui du žmones. Vienas jų yra kurčias, negalintis nieko, apsunkinantis savo globėją. Kur tik jis nukreipia jį, jis neatneša nieko gero. Ar gali toks žmogus būti lygus kitam, kuris skatina teisybę ir yra tiesiame kelyje?

77 Visa, kas nematoma danguose ir žemėje, priklauso Alachui. ˹Teismo˺ valandos paliepimas bus greitesnis nei akies mirksnis ar net greičiau už tai. Iš tiesų, Alachas yra Galintis viską.

78 Alachas išvedė jus iš jūsų motinų įsčių, kai nežinojote nieko, ir davė jums klausą, regą ir protą, kad būtumėte dėkingi.

79 Ar jie nematė paukščių, skraidančių atvirame danguje? Niekas jų nepalaiko ˹danguje˺, išskyrus Alachą. Iš tiesų, tame yra ženklai tikintiems žmonėms.

80 Alachas padarė jūsų namus poilsio vieta ir davė jums palapines iš gyvulių odos, lengvas jums keliaujant ir apsistojant, o iš jų vilnos, kailio ir plaukų Jis suteikė jums reikmenis ir komfortą kuriam laikui.

81 Alachas suteikė jums šešėlius iš to, ką sukūrė, ir davė jums prieglaudą kalnuose. Taip pat Jis suteikė jums drabužius, apsaugančius jus nuo karščio, ir drabužius, apsaugančius jus mūšyje. Tokiu būdu Jis ištobulina Savo palaimą jums, kad būtumėte Jam paklūstantys.

82 Bet jeigu jie nusigręžia, tai tavo pareiga, ˹Pranaše Muhamedai˺, tėra perduoti ˹žinią˺ aiškiai.

83 Jie žino Alacho malones, bet vis vien jas neigia. Dauguma jų yra netikintieji.

84 Ateis Diena, kai prikelsime iš kiekvienos bendruomenės po liudininką.[1] Tada atmetusiems tikėjimą nebus duotas leidimas ˹teisintis˺ ir jų nebus prašyta pasitaisyti.

[1] T.y. jiems siųstą pranašą.

85 Kai piktadariai matys bausmę, ji nebus jiems nei palengvinta, nei atidėta,

86 o kai stabmeldžiai matys greta Alacho pramanytus stabus, jie tars: „Mūsų Viešpatie! Šie yra mūsų stabai, kurių šaukėmės vietoj Tavęs.“ Tada jų dievai atsikirs: „Jūs esate melagiai.“

87 Jie siūlys Alachui pilną atsidavimą tądien, o jų išgalvoti ˹dievai˺ juos apleis.

88 Atmetusiems tikėjimą ir nukreipiantiems nuo Alacho tako – Mes pridėsime jiems bausmę prie bausmės už jų platintas nedorybes.

89 Ateis Diena, kai prikelsime kiekvienai bendruomenei iš jų pačių liudininką prieš ją. Mes pakviesime tave, ˹Pranaše Muhamedai˺, būti liudininku prieš šiuos ˹tavo žmones˺. Mes apreiškėme tau Raštą paaiškinimu kiekvienam daiktui, vedimu, malone ir gera žinia paklūstantiems ˹Alachui˺.

90 Iš tiesų, Alachas įsako teisingumą, gero darymą, dosnumą artimiesiems ir draudžia nepadorumą, nedorybes ir priespaudą. Jis įspėja jus, kad prisimintumėte.

91 Išpildykite Alacho sandorą duodami pažadus ir nesulaužykite savo priesaikų jas patvirtinę, padarę Alachą jūsų laiduotoju. Iš tiesų, Alachas žino, ką jūs darote.

92 Nebūkite kaip ta, kuri išardė savo verpalus, susuktus tvirtai, duodami priesaikas apgavystei tarp savęs, tik todėl, nes viena bendruomenė yra gausesnė už kitą. Alachas išbando jus tuo. Prikėlimo Dieną Jis padarys aiškiu tai, dėl ko nesutardavote.

93 Jei Alachas panorėtų, padarytų jus viena ˹tikinčiųjų˺ bendruomene, bet Jis palieka klaidžioti ir veda ˹tiesiu keliu˺, ką panori. Jūs būsite paklausti apie tai, ką darėte.

94 Nenaudokite savo priesaikų tarpusavio apgaulei, kad nepaslystumėte po to, kai tvirtai stovėjote, nes ragausite blogas pasekmes už nukreipimą nuo Alacho tako, bei kentėsite didingą bausmę.

95 Neiškeiskite Alacho sandoros už menką pelną. Iš tiesų, kas yra pas Alachą – geriau jums, jeigu tai žinotumėte.

96 Pasibaigs tai, kas yra su jumis, bet išliks tai, kas pas Alachą. Mes suteiksime kantriems atlygį pagal geriausius jų darbus.

97 Kas daro gera – vyras ar moteris – būdami tikinčiaisiais, Mes būtinai suteiksime jiems gerą gyvenimą ir apdovanosime juos už geriausius jų darbus!

98 Kai skaitai Koraną, siek prieglobsčio pas Alachą nuo prakeiktojo Šėtono.

99 Jis neturi galios prieš priimančius tikėjimą ir savo Viešpačiu pasikliaujančius.

100 Jis turi galios tik prieš tuos, kurie renkasi jį savo sąjungininku ir kurie – per jį – garbina vietoj Alacho stabus.

101 Kai pakeičiame vieną eilutę kita – ir Alachas žino geriau, ką Jis apreiškia – jie sako: „Tu, ˹Muhamedai˺, tai išsigalvoji.“ Bet dauguma jų nežino.

102 Sakyk: „Šventoji Dvasia[1] atsiuntė tai iš jūsų Viešpaties tiesoje, kad patikintų tikinčiuosius, kaip vedlį ir gerą žinią paklūstantiems ˹Alachui˺.“

[1] Šventąja Dvasia Korane yra vadinamas angelas Gabrielius.

103 Išties Mes žinome, kad jie sako: „Iš tiesų, žmogus jį moko to.“ Bet kalba to, kurį jie nurodo, yra svetima, o šis ˹Koranas˺ yra aiškia arabų kalbą.[1]

[1] Mekos stabmeldžiai teigė esą Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, sužinojo Korano turinį iš svetimtaučio vergo gyvenusio Mekoje.

104 Iš tiesų, nepriimantys tikėjimo Alacho apreiškimais nebus Jo vedami. Jie kentės skausmingą bausmę.

105 Iš tiesų, nepriimantys tikėjimo Alacho apreiškimais pramano melus. Jie yra melagiai.

106 Atmetusiems tikėjimą į Alachą po jo priėmimo – išskyrus priverstuosius, kurių širdys yra tvirtame tikėjime, bet atmetusiems tikėjimą atviromis širdimis – jiems skirta Alacho rūstybė ir didinga bausmė.

107 Taip yra, nes jie skyrė pirmenybę šiam gyvenimui vietoj Ateinančio. Iš tiesų, Alachas neveda tiesiu keliu netikinčių žmonių,

108 kurių širdys, ausys ir akys yra užantspauduotos Alacho. Jie yra nieko nepaisantys.

109 Be abejonės, Ateinančiame gyvenime jie bus pralaimėtojai.

110 Bet tavo Viešpats, emigravusiems po to, kai jie buvo priversti ˹sakyti netikėjimo žodžius˺, ir tada kovojusiems ˹vardan Alacho˺ ir buvusiems kantriais – iš tiesų, tavo Viešpats bus jiems Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę.

111 Dieną, kai kiekviena siela bus maldaujanti dėl savęs ir kiekvienai bus sumokėta pilnai už jos darbus – jie nebus nuskriausti.

112 Alachas pateikė pavyzdį miesto,[1] kuris buvo saugus ir ramus, su aprūpinimu, pasiekiančiu jį iš visų pusių. Bet jo žmonės buvo nedėkingi už Alacho malones, tad Alachas privertė juos patirti alkį ir baimę dėl jų darbų.

[1] T.y. Mekos.

113 Išties Pasiuntinys iš jų pačių tarpo atėjo pas juos, bet jie atmetė jį. Tad bausmė užklupo juos, jiems esant piktadariais.

114 Valgykite gėrybes, jums suteiktas Alacho, ir būkite dėkingi už Jo malones, jeigu garbinate Jį Vieną.

115 Jis uždraudė jums dvėselieną, kraują, kiaulieną ir tai, kas buvo paskersta ne Alacho vardu. Tačiau kas yra priverstas būtinybės – nevedamas troškimų ir neperžengiantis ribų – tai iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

116 Neskelbkite melagingai savo liežuviais: „Šitai yra leidžiama, o šitai – draudžiama“, meluodami apie Alachą. Iš tiesų, meluojantys apie Alachą nebus sėkmingi.

117 ˹Tai tėra˺ trumpas pasimėgavimas, ˹po kurio˺ jiems skirta skausminga bausmė.

118 Judėjams Mes uždraudėme tai, ką minėjome anksčiau.[1] Mes jų nenuskriaudėme, bet jie nuskriaudė patys save.

[1] T.y. kas yra paminėta 6:146 eilutėje.

119 Tada iš tiesų, tavo Viešpats darantiems bloga nesupratingai ir po to atgailaujantiems – iš tiesų, tavo Viešpats yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

120 Iš tiesų, Abraomas buvo tobulumo pavyzdys – atsidavęs Alachui, teisingai tikintis, ne stabmeldys,

121 dėkingas už Alacho malones. Tad Jis pasirinko jį ir atvedė į tiesų kelią.

122 Mes palaiminome jį gėriu šiame gyvenime, o Ateinančiame jis bus tarp teisingųjų.

123 Tada Mes apreiškėme tau, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Sek Abraomo tikėjimu, teisingai tikinčio, kuris nebuvo stabmeldys.“

124 Šabas buvo nurodytas tik tiems, kurie ginčijosi dėl jo. Prikėlimo Dieną tavo Viešpats teis tarp jų dėl jų nesutarimų.

125 Kviesk į savo Viešpaties kelią išmintimi ir maloniu patarimu. Ginčykis su jais gražiuoju, nes iš tiesų, tavo Viešpats žino geriau, kas nuklydęs nuo Jo tako ir kas yra vedamas teisingai.

126 Jeigu atsakysite bausme, tai atsakykite tuo pačiu, kuo buvote nuskriausti, bet kantrybė yra geriau kantriesiems.

127 Būk kantrus, ˹Pranaše Muhamedai˺. Tavo kantrybė yra su Alacho pagalba. Neliūdėk dėl jų ir nebūk prislėgtas dėl jų sąmokslavimo.

128 Iš tiesų, Alachas yra su dievobaimingais ir gera darančiais!