39. Einančios Grupės

Ši Mekos laikotarpio sūra tęsia praėjusios sūros temą apie Adomo sukūrimą, aptardama Adomo žmoną Ievą, tebūnie jiems taika, ir jų palikuonis. Kai kurie šių palikuonių pasirinko dievobaimingą gyvenimą, bet kiti rinkosi nedorą. Pagal Dievo pažadą, pirmieji bus apdovanoti Rojumi, o antrieji bus nubausti Pragaru. Sūros pabaigoje kalbama apie tai, jog netikintieji į Pragarą ir tikintieji į Rojų bus vedami atskiromis grupėmis, pagal kurias šį sūra ir pavadinta.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

30 ˹Pranaše Muhamedai˺! Iš tiesų, tu mirsi, ir jie taip pat mirs;

31 o Teismo Dieną jūs ginčysitės prieš Viešpatį savo.

32 Kas yra nedoresnis už tą, kuris meluoja apie Alachą ir atmeta tiesą, kai ji pasiekė jį? Ar nėra Pragare buveinės atmetusiems tikėjimą?

33 Atnešantys tiesą ir priimantys ją – jie yra dievobaimingi.

34 Jie turės tai, ko trokšta pas savo Viešpatį. Tai yra atlygis gera darantiems.

35 Alachas panaikins blogiausius jų darbų ir atlygins už geriausius iš jų.

36 Ar Alachas nėra užtektinas Savo tarnams? Bet jie grasina tau kitais dievais vietoj Jo! Ką Alachas paklaidina – tas neturės sau vedlio,

37 o ką Alachas veda – niekas jo nepaklaidins. Argi Alachas nėra Visa Galintis, Bausmės Šeimininkas?

38 Jeigu paklausi jų, ˹Pranaše Muhamedai˺, kas sukūrė dangus ir žemę – jie atsakys: „Alachas!“ Klausk jų: „Ar pagalvojote tada apie tuos, kurių šaukiatės vietoj Alacho? Jeigu Alachas panorėtų padaryti man bloga, ar jie išgelbės nuo Jo blogio? O jeigu Jis panorėtų man suteikti malonę, ar jie galėtų ją sulaikyti?“ Sakyk: „Alacho man užtenka. Juo pasikliauja pasikliaunantieji.“

39 Sakyk: „Mano tauta! Laikykitės savo būdo – aš laikysiuosi savojo. Neužilgo sužinosite,

40 ką aplankys žeminanti bausmė ir bausmė amžina.“

1 Šis Raštas apreikštas Alacho – Visa Galinčio, Išmintingo.

2 Iš tiesų, Mes apreiškėme tau Raštą tiesoje, ˹Pranaše Muhamedai˺, tad garbink Alachą, pilnu atsidavimu Jam.

3 Iš tiesų, pilnas atsidavimas skirtas Alachui. Imančius kitus globėjus vietoj Jo, ˹sakančius˺: „Mes garbiname juos, kad jie priartintų mus prie Alacho“, – iš tiesų, Alachas teis juos visus dėl jų nesutarimų. Iš tiesų, Alachas neveda ˹tiesiu keliu˺ pastovaus melagio, nedėkingo.

4 Jeigu Alachas norėtų palikuonių, Jis galėtų pasirinkti ką nori iš Savo kūrinijos. Išaukštintas Jis! Jis yra Alachas – Vienas, Galingas.

5 Jis sukūrė dangus ir žemę su tikslu. Jis apsupa dieną naktimi ir naktį diena. Jis padarė saulę ir mėnulį pavaldžiais, kiekvieną keliaujantį savo orbita nustatytam laikui. Iš tiesų Jis yra Visa Galintis, Visa Atleidžiantis!

6 Jis sukūrė jus iš vienos ˹Adomo˺ sielos ir padarė iš jo jai sutuoktinę ˹Ievą˺. Jis suteikė jums keturias poras galvijų.[1] Jis sukuria jus motinų gimdose ˹pakopomis˺, viena po kitos, trijuose tamsumos sluoksniuose.[2] Tai yra Alachas – jūsų Viešpats! Visa valdžia priklauso Jam. Niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Jį. Kaip tada galite nusigręžti?

[1] Žr.: 6:143–144.

[2] T.y. motinos pilvas, gimda ir amnionas.

7 Jeigu atmetate tikėjimą, tai Alachui jūsų nereikia, ir Jis nėra patenkintas netikėjimu Savo tarnų. Bet jeigu būsite dėkingi, Jis bus patenkintas jumis už tai. Joks nešėjas nebus apkrautas nešuliu kito. Pas jūsų Viešpatį sugrįšite ir Jis praneš jums apie tai, ką darėte. Iš tiesų, Jis yra Visa Žinantis jūsų slapčiausias mintis.

8 Kai žmogų užklumpa sunkumas, jis šaukiasi savo Viešpaties, gręždamasis į Jį. Bet kai Jis suteikia jam palaimą iš Savęs, jis pamiršta Tą, Kurio šaukėsi anksčiau, ir pramano Jam lygius, kad paklaidintų ˹žmones˺ nuo Jo tako. Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Mėgaukis savo netikėjimu trumpam! Iš tiesų, tu būsi tarp gyventojų Ugnies.“

9 Ar garbinantis ˹Alachą˺ nakties metu, puolantis kniūbsčia ir stovintis ˹maldoje˺, bijantis Ateinančio gyvenimo ir besitikintis savo Viešpaties malonės ˹yra lygus atmetusiam tikėjimą˺? Sakyk: „Ar lygūs yra žinantys nežinantiems?“ Tik suprantantys žmonės tai atmins.

10 Sakyk, ˹jog Alachas sako˺: „Mano tikintys tarnai! Bijokite savo Viešpaties. Darantys gera šiame gyvenime gaus atlygį gerą. Alacho žemė yra plati. Tik kantriems bus suteiktas atlygis beribis.“

11 Sakyk: „Man įsakyta Garbinti Alachą pilnai atsidavus Jam

12 ir man įsakyta būti pirmuoju paklūstančiu ˹Jo valiai˺.“

13 Sakyk: „Iš tiesų, aš bijau, jeigu nepaklusiu savo Viešpačiui, bausmės Didingą Dieną.“

14 Sakyk: „Aš garbinu Alachą Jam pilnu nuoširdumu.

15 Tad garbinkite, jūs, ką norite vietoj Jo.“ Sakyk: „Pralaimėjo tie, kurie praras save ir savo šeimas Teismo Dieną. Tai yra pralaimėjimas aiškus.“

16 Jie turės sluoksnius ugnies virš ir po savimi. Tuo Alachas perspėja Savo tarnus. Tad bijokite Manęs, Mano tarnai!

17 Atmetantys garbinimą netikrų dievų ir besigręžiantys į Alachą turės gerą žinią. Tad duok gerą žinią Mano tarnams,

18 klausantiems to, kas sakoma, ir sekantiems tuo geriausiu. Šie yra vedami Alacho, šie yra mąstantys žmonės!

19 Kaip dėl tų, kuriems bausmės lemtis buvo pateisinta? Ar tai tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, kuris išgelbės esančius Ugnyje?

20 Bet bijantys savo Viešpaties turės dvarus, pastatytus vienus ant kitų, kuriuose teka upės. Tai pažadas Alacho. Alachas niekada pažado nesulaužo.

21 Argi nematai, jog Alachas atsiunčia iš dangaus lietų, nukreipdamas jį šaltiniais žemėje, ir sukuria juo javus įvairiausių spalvų, o po to jie išdžiūva ir tu matai juos nuvytusius, ir galiausiai Jis paverčia juos pelais. Iš tiesų, tame yra priminimas mąstantiems žmonėms.

22 Ar tas, kurio širdis buvo Alacho atverta islamui ir kuris yra apšviestas savo Viešpaties, ˹lygus tiems, kurių širdys tai atmeta˺? Vargas tiems, kurių širdys tapo sukietintos Alachą atminus! Jie yra aiškiai nuklydę.

23 Alachas apreiškė geriausią pareiškimą – nuoseklų Raštą su pakartotomis pamokomis – kuris priverčia odas, bijančių savo Viešpaties, pašiurpti. Po to, jų oda ir širdys, paminėjus Alachą, nusiramina. Tai yra Alacho vedimas, kuriuo Jis veda, ką nori. O ką Alachas paklaidina – tam nerasi vedlio.

24 Ar tas, kuris turės tik savo veidą apsisaugojimui nuo baisios bausmės Teismo Dieną, ˹yra geresnis už esantį Rojuje˺? Bus pasakyta piktadariams: „Ragaukite tai, ką įgijote!“

25 Buvę anksčiau jų taip pat atmetė tiesą. Tad bausmė atėjo pas juos iš kur jie nesitikėjo.

26 Alachas davė jiems paragauti pažeminimo šiame gyvenime, bet kančia Ateinančiame bus didesnė, jeigu jie tai žinotų!

27 Išties Mes davėme žmonėms šiame Korane kiekvieną palyginimą, kad jie būtų supratingi –

28 arabišką Koraną, be jokio nukrypimo, kad jie taptų dievobaimingi.

29 Alachas pateikė palyginimą vyro, priklausančio keliems besiginčijantiems šeimininkams, ir vyro, priklausančio tik vienam. Ar jie yra lygūs?[1] Šlovė ir dėkingumas Alachui! Taip! dauguma jų nežino.

[1] Šioje eilutėje yra duodamas dviejų vergų palyginimas. Vienas jų priklauso keliems besiginčijantiems šeimininkams ir dėl to gauna skirtingus nurodymus ir yra nežinantis ką daryti. Tuo tarpu, kitas vergas priklauso tik vienam šeimininkui ir gauna nurodymus tik iš jo. Jis tiksliai žino, ką jam reikia daryti. Taip pat ir žmogus garbinantis kelis dievus bus nerandantis ramybės, o žmogus, garbinantis Vieną Dievą bus ramybės būsenoje.

41 Iš tiesų, Mes apreiškėme tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, Raštą žmonijai, tiesoje. Tad kas pasirenka vedimą – tai savo paties naudai. O kas pasirenka nuklysti – tai savo paties nuostoliui. Tu nesi jų prižiūrėtojas.

42 Alachas paima sielas jų mirties metu bei nemirusias, joms miegant. Tada Jis pasilieka tas, kurioms nulėmė mirtį, ir paleidžia kitas iki nustatyto laiko. Iš tiesų, tame yra ženklai mąstantiems žmonėms!

43 Ar jie pasirinko tarpininkais kitus vietoj Alacho? Sakyk: „Net tada, kai jie neturi nieko ir negeba mąstyti?“

44 Sakyk: „Visas tarpininkavimas priklauso Alachui. Jam priklauso dangų ir žemės karalystė. Pas Jį būsite sugrąžinti.“

45 Kai yra paminėtas vien tik Alachas, netikinčiųjų Ateinančiu gyvenimu širdys tampa pilnos pasibjaurėjimo. Bet kai kiti vietoj Jo yra paminėti, jie apsidžiaugia.

46 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Alachai! Dangų ir žemės Sutvėrėjau, Žinantis matomą ir nematomą! Tu teisi tarp Savo tarnų dėl to, kame jie nesutarė.“

47 Net jeigu piktadariai turėtų du kartus tiek, kas yra visoje žemėje, jie pasiūlytų tai savo išpirkai nuo baisios bausmės Teismo Dieną. Jie matys iš Alacho tai, ko nesitikėjo.

48 Jų darbų blogis atsivers prieš juos ir jie bus apsupti tuo, iš ko šaipėsi.

49 Kai žmogus yra užkluptas sunkumo, jis šaukiasi Mūsų. O kai užliejame jį Savo malone, jis sako: „Tai buvo man suteikta dėl mano žinių.“ Ne! Tai yra testas, bet dauguma jų nežino.

50 Tą patį sakė ir buvę anksčiau jų, bet įgyti turtai jiems nepadėjo.

51 Jų darbų blogis užklupo juos. Taip ir šių piktadarių darbų blogis juos užklups. Jie negalės pabėgti.

52 Ar jie nežino, kad Alachas išskleidžia ar sumažina aprūpinimą kam panori? Iš tiesų, tame yra ženklai tikintiems žmonėms.

53 Sakyk, ˹jog Alachas sako˺: „Mano tarnai, peržengę ribas prieš save ˹nuodėmėmis˺! Nepulkite į neviltį dėl Alacho malonės. Iš tiesų, Alachas atleidžia visas nuodėmes.[1] Iš tiesų, Jis yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

[1] Dievo malonė yra visuomet didesnė už žmogaus nuodėmes, nesvarbu kiek jų bebūtų. Vienintelė neatleidžiama nuodėmė Dievui, pagal 4:48 eilutę, yra stabų garbinimas (žr. psl. viii dėl garbinimo reikšmės). Ši nuodėmė yra laikoma pačia didžiausia, nes ją atliekantis asmuo teigia, jog nepaisant to, kad Dievas jam suteikė viską, jis savo dėkingumą išreikš kažkam kitam. Taip asmuo parodo pasipūtimą prieš savo Kūrėją ir tampa nebevertas atleidimo ir apdovanojimo Rojumi.

54 Atsigręžkite į savo Viešpatį ir pakluskite Jam, kol nepasiekė jūsų bausmė – tada nebegalėsite sulaukti pagalbos.

55 Sekite geriausiu iš to, kas buvo apreikšta jūsų Viešpaties [t.y. Koranu], kol bausmė neužklupo staiga, jums to nežinant,

56 kad nesakytų siela: ‘Vargas man už Alacho apleidimą ir tiesos išjuokimą!’,

57 arba kad nesakytų: ‘Jeigu Alachas būtų mane vedęs, būčiau buvus dievobaiminga!’,

58 arba kad nesakytų, matydama bausmę: ‘Jeigu turėčiau antrą šansą, būčiau daranti gera!’

59 Ne! Mano apreiškimai jau pasiekė jus, bet jūs atmetėte juos, buvote išdidūs ir atmetę tikėjimą.“

60 Teismo Dieną jūs matysite melavusius apie Alachą tamsiais veidais. Ar Pragare nėra buveinės pasipūtėliams?

61 Alachas pristatys bijojusius Jo į sėkmės vietą ˹Rojuje˺. Blogis nelies jų ir jie neliūdės.

62 Alachas yra visko Kūrėjas ir visko Prižiūrėtojas.

63 Jam priklauso dangų ir žemės ˹lobių˺ raktai. Bet atmetę Alacho ženklus – jie bus pralaimėtojai.

64 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Ar liepiate man garbinti kažką kitą vietoj Alacho, jūs neišmanėliai?“

65 Išties tau ir buvusiems anksčiau tavęs buvo apreikšta, kad jeigu garbinsite stabus, jūsų darbai bus beverčiai, ir būsite pralaimėtojai.

66 Ne! Garbink Alachą ir būk dėkingas.

67 Jie neįvertino Alacho tinkamu vertinimu. Prikėlimo Dieną visa žemė bus Jo sugriebta ir dangūs bus suvynioti Jo Dešinėje Rankoje. Pašlovintas ir Išaukštintas Jis virš to, ką Jam priskiria!

68 Bus papūsta į Ragą ir visi buvę danguose ir žemėje kris negyvi, išskyrus ką Jis norės ˹palikti˺. Tada bus papūsta antrąsyk ir štai jie pakils žvelgdami.

69 Žemė žvilgės savo Viešpaties šviesa ir ˹darbų˺ įrašas bus pateiktas. Pranašai ir liudininkai bus atvesti, ir bus teisiama tarp jų teisingai. Jie nebus nuskriausti.

70 Kiekvienai sielai bus atlyginta už jos darbus. Alachas žino geriausiai, ką jos darydavo.

71 Netikintieji bus įvesti Pragaran grupėmis. Kai jie ateis, jo vartai bus atidaryti ir jų sergėtojai tars: „Ar nebuvo jums siųsti pasiuntiniai iš jūsų tarpo, skaitantys jūsų Viešpaties apreiškimus ir perspėjantys apie šią jūsų Dieną?“ Jie tars: „Taip! Bet bausmė buvo nulemta atmetusiems tikėjimą.“

72 Jiems bus tarta: „Ženkite pro Pragaro vartus, būti ten amžinai. Kokie prasti namai pasipūtėliams!“

73 O bijoję savo Viešpaties bus įvesti Rojun grupėmis. Kai jie ateis, jo vartai bus atidaryti ir jų sergėtojai tars: „Taika jums! Jūs tapote tyri, tad ženkite, būti ten amžinai.“

74 Jie tars: „Visa šlovė ir dėkingumas Alachui, išpildžiusiam Savo pažadą ir suteikusiam mums šią žemę, kad galėtume apsigyventi kur norime Rojaus soduose. Koks tobulas atlygis darantiems ˹gera˺!“

75 Jūs matysite angelus aplink Sostą, aukštinančius savo Viešpatį šlovinimu, nes buvo teista tarp jų teisingai. Bus tarta: „Visa šlovė ir dėkingumas Alachui – Viešpačiui pasaulių!“